Nowelizacja Strategii Rozwoju Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w latach 2014 2020 Strona 01

Oddajemy w Państwa ręce „Nowelizację Strategii Rozwoju Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w latach 2014–2020”, kluczowego dla Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie dokumentu. Została ona uchwalona przez Senat Uniwersytetu na posiedzeniu 25 czerwca 2018 r. Nowela określa główne cele strategiczne Uczelni oraz precyzuje i systematyzuje kierunki jej działania. Uczelnia poprzez realizację zawartych w niej celów oraz w zgodzie z hasłem „Talent – Nauka – Innowacje” odpowiedzialnie i wytrwale dąży do wypełnienia swojej misji wobec społeczeństwa, nauki i świata.Dlaczego nowelizacja?

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, jako jednostka naukowo-dydaktyczna, kształcąca studentów, przyszłe kadry dla gospodarki oraz prowadząca szereg prac naukowo-badawczych i rozwojowych stoi w obliczu wielu wyzwań. Zmieniające się realia rynkowe i porządek prawny, rozwój nowoczesnych technologii oraz rosnące standardy, dotyczące zapewnienia wysokiej jakości zarówno dydaktyki, jak i pracy naukowej, wymagają, by Uczelnia w sposób elastyczny dostosowywała swoją strukturę, zasoby i ofertę do nowych warunków.


Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie w ostatnich latach dokonał znaczącego postępu: Uczelnia osiągnęła znakomite wyniki oceny parametrycznej jednostek naukowych; następuje systematyczny, dostrzegany również w międzynarodowej przestrzeni naukowej, wzrost potencjału naukowo-dydaktycznego i naukowo-badawczego Uniwersytetu; ulega wzmocnieniu więź Uczelni z szeroko rozumianym biznesem; oferta dydaktyczna budowana jest w taki sposób, by zapewnić przyszłemu absolwentowi przewagę konkurencyjną na rynku pracy; współpraca ze szkołami ćwiczeń umożliwia efektywne i nowoczesne kształcenie nauczycieli, będące ważnym elementem misji Uniwersytetu.

Uczelnia dokłada starań, by działalność dydaktyczna, naukowa i rozwojowa była wsparta wysokiej jakości zapleczem kompetencyjnym kadry naukowo-dydaktycznej i administracyjnej, nowoczesną i na bieżąco modernizowaną infrastrukturą oraz sprawnym zarządzaniem na każdym poziomie organizacyjnym.

Dotychczasowe osiągnięcia stanowią dla Uczelni siłę napędową i jednocześnie zobowiązanie do podejmowania kolejnych wyzwań naukowo-badawczych, rozwojowych i dydaktycznych oraz do jeszcze głębszego zaangażowania w projekty na rzecz poprawy jakości życia społeczeństwa w różnych jego aspektach.