Szanowni Państwo,
W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 sierpnia 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1464) uchylającego rozporządzenie z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2021 r. poz. 363) oraz w zw. z decyzją nr R.D.0211.32.2021 Rektora z dnia 6 września 2021 r. w sprawie uchylenia decyzji nr R.D.0211.27.2021 Rektora z dnia 8 lipca 2021 roku w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie pozostaje możliwość pracy zdalnej dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, zgodnie z poniższymi wytycznymi:

  1. zgodę na pracę zdalną, na mocy upoważnienia Rektora, wyraża Kanclerz na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej, w szczególnie uzasadnionych przypadkach;
  2. wniosek o zgodę na pracę zdalną należy złożyć minimum trzy dni przed planowanym terminem pracy zdalnej;
  3. raport z pracy zdalnej przedkładany jest bezpośredniemu przełożonemu z danego tygodnia wykonywanej pracy zdanej w terminie do poniedziałku kolejnego tygodnia.

Szczegółowe zasady pracy zdalnej dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zostaną opracowane i wdrożone w Uczelni do 30 września 2021 roku.

Rektor
Prof. dr hab. Piotr Borek