II konferencja naukowa poświęcona historii kultury i mentalności nowożytnej pt. „W kręgu patronatu kobiecego (XVI–XVIII wiek)”

II_Konferencja_staropolska_W_kregu_patronatu_kobiecego
Kategoria
Nauka
Termin
18 maja 2018 08:30 - 18:10
Miejsce
Uniwersytet Pedagogiczny - (sala 337) Podchorążych 2, 30-084 Kraków
Telefon
784 099 422
E-mail
aslaby@up.krakow.pl

 

Organizator: Instytut Historii i Archiwistyki (Zakład Historii Kultury) Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Komitet Organizacyjny Konferencji: prof. dr hab. Bożena Popiołek, dr Agnieszka Słaby, dr Urszula Kicińska

Celem konferencji jest zwrócenie uwagi badaczy na specyfikę kobiecego patronatu w XVIII i XIX stuleciu. Pionierskie badania Antoniego Mączaka poświęcone zagadnieniu klientelizmu w dawnej Rzeczypospolitej, zaowocowały szeregiem ważnych prac dotyczących tej kategorii nieformalnych związków polityczno-społecznych i kulturowych. Większość badań odnosi się zdecydowanie do wieku XVII, a uczeni koncentrują swoją uwagę na problematyce patronatu i kwestiach klientalnych męskich patronów. Historycy zajmujący się problematyką klientelizmu nie odnoszą się do roli kobiet w procesie kształtowania więzi klientalnych i szeroko rozumianego patronatu, podczas gdy w nauce europejskiej zagadnienia te od wielu lat cieszą się ogromnym powodzeniem. Z tej przyczyny podjęcie badań nad problematyką klienteli kobiecej i patronatu kobiecego w epoce wczesnonowożytnej jest niezwykle istotne. Naszym celem jest więc podjęcie dyskusji nad szeregiem problemów, które wydają się nam istotne z punktu widzenia tego zagadnienia badawczego, przedmiotem obrad będą następujące zagadnienia:

  • próba zdefiniowania patronatu kobiecego
  • zakres patronatu kobiecego
  • czynniki wpływające na proces kreacji zaplecza klientalnego kobiet
  • mechanizmy tworzenia i funkcjonowania kobiecego patronatu/mecenatu
  • osobowość patronki i jej relacje z otoczeniem klientalnym
  • formy realizacji patronatu przez kobiety
  • model funkcjonowania kobiecego kręgu klientalnego
  • podstawy ekonomiczne dla realizacji patronatu
  • kobiece dwory jako forma realizacji patronatu – czy istniał kobiecy dwór szlachecki
  • mecenat, patronat, brokering.

Program konferencji

 

 

 
 

Wspierane przez iCagenda