Informujemy, że osoby, które mają w swoich planach studiów wykłady ogólnouczelniane, zobowiązane są do dokonania na nie zapisu.