W dniu 15 grudnia 2017 roku w Instytucie Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie odbyła się I Krajowa Konferencja Naukowa nt. „Bezpieczeństwo wewnętrzne – strategia i zarządzanie”. Organizatorem konferencji był Instytut Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej we współpracy z Szkołą Policji w Katowicach, Szkołą Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie oraz Katedrą Katolickiej Nauki Społecznej i Socjologii Religii Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.

Celem Konferencji było dokonanie analizy strategii i zarządzania w organizacji działań elementów systemu bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. Konferencja stanowiła forum prezentacji wyników badań naukowych, doświadczeń i poglądów oraz forum dyskusyjne dotyczące aktualnych problemów strategii i zarządzania bezpieczeństwem wewnętrznym naszego kraju. Prelegenci prezentowali teoretyczno-praktyczne aspekty strategii i efektywnego zarządzania formacjami realizującymi zadania w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa.

W trakcie Konferencji dyskutowano m.in. nad zagadnieniami dotyczącymi: pojęć i istoty bezpieczeństwa wewnętrznego, celów strategicznych państwa zawartych w Konstytucji RP w aspekcie strategii bezpieczeństwa wewnętrznego, strategii funkcjonowania polskiej Policji po 2000 roku, nowej jakości zarządzania w jednostkach organizacyjnych PSP, współczesnych koncepcji zarządzania w Policji czy roli Policji w systemie zarządzania kryzysowego. Ponadto poruszono problemy odnoszące się do: działania straży gminnych (miejskich) na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego, roli prywatnego sektora ochrony w zarządzaniu bezpieczeństwem wewnętrznym oraz przygotowania kadr dla bezpieczeństwa wewnętrznego.