Projekt badawczy przygotowany pod kierunkiem dr Łucji Farnik otrzymał finansowanie w ramach konkursu SONATINA 2 ogłoszonego przez Narodowe Centrum Nauki. Projekt realizowany będzie w Instytucie Matematyki.

Projekt badawczy przygotowany przez dr. hab. Łukasza Binkowskiego z Instytutu Biologii otrzymał finansowanie w ramach konkursu MINIATURA 2 ogłoszonego przez Narodowe Centrum Nauki.

Serdecznie zapraszamy do Uniwersytetu Pedagogicznego na kolejną edycję Małopolskiej Nocy Naukowców. Wydarzenie odbędzie się 28 września 2018 r. Na miłośników nauki czekają m.in. pokazy, warsztaty, wykłady, konkursy, gry.

Polska Komisja Akredytacyjna pozytywnie oceniła poziom kształcenia na kierunku politologia Wydziału Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Zapraszamy na XI Międzynarodowy Kongres Badań Edukacyjnych „Research, Innovation and Reform in Education”, który odbędzie się w dniach 17–19 września 2018 r. na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Miło nam poinformować, że dr Wiesława Młynarczyk otrzymała wyróżnienie w VIII Konkursie im. Majera Bałabana za rozprawę doktorską "Idea „nowego człowieka” w praktyce szkolnictwa żydowskiego w Polsce w latach 1957–1968".

Serdecznie gratulujemy pracownikowi naukowemu Instytutu Historii i Archiwistyki UP dr. Krzysztofowi Klocowi, laureatowi nagrody Prezesa Rady Ministrów za rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz działalność naukową, naukowo-techniczną lub artystyczną za rok 2017. Wyróżnienie zostało przyznane za pracę doktorską pt. „Michał Sokolnicki (1880–1967). Piłsudczyk – historyk – dyplomata”.

Nagrody jubileuszowe, to szczególne wyróżnienie dla osób, które zasłużyły się długoletnim stażem pracy. Miło nam poinformować, że w ostatnim kwartale uhonorowano kilkunastu pracowników nie będących nauczycielami akademickimi. Z inicjatywy Pani Kanclerz Małgorzaty Grzelewskiej odbyło się nieformalne spotkanie z osobami nagrodzonymi.

Informujemy, iż rekrutacja do Uniwersytetu Dzieci i Rodziców na nowy rok akademicki 2018/2019 została rozpoczęta.

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów może otrzymywać student, który uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. O Stypendium Rektora dla najlepszych studentów może ubiegać się również student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim.