studentka w bibliotece

Dzięki staraniom Władz Uczelni, w roku akademickim 2021/2022 stypendia dla studentów znacząco wzrosły, w porównaniu do poprzedniego roku akademickiego. Tak dużego wzrostu stypendiów nie było od lat. Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego prof. dr hab. Piotr Borek podjął wszelkie możliwe działania, aby zwiększyć środki pieniężne w funduszu stypendialnym, z którego wypłacane są stypendia.

W przypadku stypendium socjalnego podstawa jego naliczania (tak zwany próg dochodu uprawniający do przyznania stypendium) wynosi 1051 złotych – jest to w zasadzie maksymalna możliwa kwota dopuszczona przepisami (bez 70 groszy). Wysokość stypendium socjalnego w tym roku jest taka sama dla wszystkich (zrezygnowano z ustalania minimalnego i maksymalnego stypendium socjalnego) i wynosi 1235 złotych dla każdego studenta, którego dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1051 złotych (podstawy naliczania stypendium). Dzięki podjęciu takiej decyzji, wysokość stypendium socjalnego, w porównaniu z poprzednim rokiem, wzrosła o 485–785 złotych. W roku akademickim 2020/2021 minimalna wysokość stypendium socjalnego (bez zwiększeń) wynosiła 450 złotych, a maksymalna (bez zwiększeń) – 750 złotych. W związku ze wzrostem, należało całkowicie zrezygnować z tak zwanych zwiększeń stypendium socjalnego (z których nie korzystali wszyscy studenci, którym stypendium socjalne zostało przyznane; zwiększenia nie są oddzielnym świadczeniem, lecz zgodnie z przepisami wchodzą w skład stypendium socjalnego), gdyż zgodnie z Ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce suma stypendium socjalnego i stypendium rektora, nie może przekroczyć kwoty 2435,80 złotych. Aktualnie suma stypendium socjalnego i stypendium rektora wynosi właśnie 2435 złotych, bez 80 groszy (1235 złotych + 1200 złotych = 2435 złotych).

Władze Uniwersytetu Pedagogicznego podjęły również decyzję o ujednoliceniu stawki stypendium rektora we wszystkich trzech grupach, tak, aby wszyscy, którzy znaleźli się w gronie 9% najlepszych studentów otrzymali stypendium jednakowej wysokości (1200 złotych). Zabieg ten spowodował, że studenci, którzy według wypracowanych wcześniej rozwiązań, otrzymaliby stypendium rektora III stopnia w wysokości 400 złotych – otrzymają 1200 złotych (o 800 złotych więcej), a studenci, którzy otrzymaliby stypendium rektora II stopnia w wysokości 800 złotych – otrzymają również 1200 złotych (o 400 złotych więcej). Studenci, którzy otrzymaliby stypendium I stopnia, otrzymają, tak jak przed zmianą, stypendium w wysokości 1200 złotych. Niestety, zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym, tego stypendium podnieść nie można (chyba, że kosztem stypendium socjalnego; wówczas należałoby zmniejszyć wysokość stypendium socjalnego, gdyż suma stypendium socjalnego i stypendium rektora nie może przekroczyć kwoty ustawowej). Władzom Uczelni zależało jednak na utrzymaniu odpowiednich proporcji między stypendium socjalnym i stypendium rektora, tak, aby między studentami potrzebującymi wsparcia socjalnego a posiadającymi znaczne osiągnięcia (naukowe, sportowe i artystyczne), możliwie sprawiedliwie rozdysponowano środki.

Stawki stypendium dla osób niepełnosprawnych, w porównaniu z rokiem akademickim 2020/2021, zostały natomiast zwiększone w każdej grupie aż o 400 złotych i aktualnie wynoszą: dla osób posiadających lekki stopień niepełnosprawności – 800 złotych, umiarkowany stopień niepełnosprawności – 1200 złotych, znaczny stopień niepełnosprawności – 1600 złotych.

Szczegółowe informacje oraz wyniki przydziału stypendiów poznamy 30 listopada 2021 roku po godzinie 16.00. Będą one dostępne na stronie internetowej Działu Spraw Studenckich i Karier oraz w Wirtualnej Uczelni (zakładka Stypendia).

Podstawa prawna