studenci podczas zajęć

16 listopada 2021 roku studenci kierunku pedagogika (specjalność resocjalizacja i penitencjarystyka) oraz członkowie Koła Naukowego Pedagogów Resocjalizacyjnych i Penitencjarnych uczestniczyli w wyjazdowych zajęciach w Zakładzie Karnym typu zamkniętego dla recydywistów penitencjarnych w Nowym Sączu. Uczestnicy zwiedzili zakład karny o szczególnym nadzorze dla niebezpiecznych więźniów. Podczas spotkania z personelem penitencjarnym zakładu studenci zapoznali się ze specyfiką wykonywania kary pozbawienia wolności w warunkach więzienia typu zamkniętego. Dzięki wcześniejszym zajęciom w zakładzie karnym typu półotwartego i otwartego w Krakowie – Nowej Hucie studenci mogli porównać skrajne różnice w sposobach odbywania kary.

W czasie pobytu w Nowym Sączu studenci wysłuchali również wykładu sędziego penitencjarnego, który zapoznał ich między innymi z: regulacjami prawnymi, w oparciu o które pracuje sędzia penitencjarny, rolą sądu penitencjarnego, a także z dylematami sędziów penitencjarnych. Następnie studenci Instytutu Nauk o Wychowaniu i studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej z Nowego Sącza brali udział w zajęciach readaptacyjnych prowadzonych przez pracowników organizacji postpenitencjarnych i byłych skazanych z Fundacji Pomost i Sursum Corda. Studenci w czasie zajęć wyjazdowych wykazywali dużą aktywność poznawczą i w sposób godny promowali swoją uczelnię. Prowadzącą zajęcia wyjazdowe była dr Magdalena Lubińska-Bogacka z Instytutu Nauk o Wychowaniu.