Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (logo)

Szkoła Doktorska Uniwersytetu Pedagogicznego w gronie 16 podmiotów, które otrzymają  dofinansowanie w ramach programu NAWA „STER – Umiędzynarodowienie szkół doktorskich”.

Program „STER – Umiędzynarodowienie szkół doktorskich” jest skierowany do polskich uczelni i jednostek naukowych, które prowadzą szkoły doktorskie. Celem tego przedsięwzięcia jest wsparcie umiędzynarodowienia szkół doktorskich w zakresie między innymi: doskonalenia jakości kształcenia w szkołach doktorskich oraz jakości badań naukowych doktorantów poprzez międzynarodową wymianę dobrych praktyk i doświadczeń; zwiększenia mobilności międzynarodowej doktorantów; rozwijania działań związanych z umiędzynarodowieniem uczelni, polegającym na między innymi organizowaniu pobytów zagranicznych profesorów prowadzących zajęcia dydaktyczne, organizacji szkoleń podnoszących kompetencje doktorantów i kadry; wspierania długotrwałej współpracy międzynarodowej szkół doktorskich; pozyskania doktorantów cudzoziemców oraz promotorów z zagranicy; wsparcia stypendialnego dla doktorantów realizujących projekty doktorskie we współpracy międzynarodowej i zmierzających do uzyskania wspólnych lub podwójnych dyplomów studiów (joint degree lub double degree); realizacji przez doktorantów projektów badawczych o charakterze międzynarodowym.

Wniosek w programie złożyli: Dyrektor Szkoły Doktorskiej dr hab. Władysław Kolasa, prof. UP wraz z Zastępcą Dyrektora Szkoły Doktorskiej dr. hab. Tomaszem Sikorą, prof. UP oraz Dyrektor Instytutu Matematyki prof. dr hab. Tomasz Szemberg, dr Piotr Pokora, prof. UP (Instytut Matematyki).

Wartość finansowania to 1,6 miliona złotych, a czas realizacji projektu to trzy lata.