Kapituła Nagrody im. prof. Michała Cezarego Rostworowskiego ogłosiła wyniki konkursu organizowanego przez krakowski oddział Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych na najlepszą pracę z dyscypliny nauki o polityce i administracji wydaną w 2019 roku. Przyznano nagrody dla autorów monografii i artykułu oraz dodatkowo dwa wyróżnienia. Jednym z nich została doceniona publikacja dr. hab. Radosława Marzęckiego, prof. UP pn. Constructive Emotions? Patriotism as a predictor of civic activity in Poland opublikowana w „Italian Political Science Review”. Warto podkreślić, że prace naukowe biorące udział w konkursie muszą zawierać oryginalne koncepcje teoretyczne lub być sprawozdaniami z badań empirycznych w zakresie dyscypliny nauki o polityce i administracji.

Dr hab. Radosław Marzęcki, prof. UP jest politologiem i socjologiem, wykłada w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji naszej Uczelni. W 2011 roku obronił rozprawę doktorską pt. Styl uprawiania polityki a kształtowanie i utrwalanie podziałów politycznych we współczesnej Polsce (promotor: dr hab. Krzysztof Łabędź, prof. UP; recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Antoszewski, dr hab. Halina Sekuła-Kwaśniewicz, prof. UP). Stopień doktora habilitowanego uzyskał w 2018 roku na podstawie zbioru 28 publikacji powiązanych tematycznie „Uwarunkowania i charakterystyka partycypacji społeczno-politycznej młodzieży (studenckiej) we współczesnej Polsce. Ujęcie teoretyczne i empiryczne”. Poza pracą dydaktyczną prowadzi badania nad kulturą polityczną, partycypacją w życiu publicznym i kapitałem społecznym młodego pokolenia Polaków. Był kierownikiem w grancie „Pierwsze pokolenia wolności. Państwo, patriotyzm, demokracja w świadomości młodzieży (studenckiej) w Polsce i na Ukrainie – analiza porównawcza” finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki. Jest autorem ponad 50 publikacji naukowych.

Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych w Krakowie jest największym oddziałem regionalnym PTNP. Zrzesza politologów reprezentujących krakowskie uczelnie. Poprzez liczne działania popiera rozwój nauk politycznych, upowszechniania wiedzę w tym zakresie oraz wpływa na kształtowanie kultury politycznej społeczeństwa. Jedną z ważnych inicjatyw PTNP Oddział w Krakowie jest przyznawanie Nagroda im. prof. Michała Cezarego Rostworowskiego. Wybór postaci nie jest przypadkowy. Michał Cezary Rostworowski (1864–1940) był profesorem, prawnikiem, historykiem prawa oraz politologiem, uznawany jest za specjalistę w dziedzinie prawa konstytucyjnego i prawa międzynarodowego.