Ustalenia dotyczące zajęć w semestrze zimowym 2020/2021

Prorektor ds. Kształcenia prof. dr hab. Bogusław Skowronek podpisał zarządzenie określające organizację zajęć ogólnouczelnianych w kolejnym semestrze.

Zajęcia z wychowania fizycznego zostaną zastąpione indywidualnym planem treningowym, zajęcia z języka obcego realizowane będą wyłącznie w formie zdalnej w trybie synchronicznej interakcji, a wykłady ogólnouczelniane odbywać się będą wyłącznie w formie zdalnej – to najistotniejsze zmiany, które reguluje nowe zarządzenie.

Zajęcia z wychowania fizycznego

 1. Zajęcia z wychowania fizycznego w semestrze zimowym zostają zastąpione indywidualnym planem treningowym, który jest przekazywany studentom przez instruktorów Centrum Sportu i Rekreacji zgodnie z przyjętym harmonogramem, z zastrzeżeniem ust. 3.
 2. Podstawą do zaliczenia kursu, o którym mowa w ust. 1, jest wykonywanie przez studentów zadanych do realizacji zajęć i przesłanie stosownej dokumentacji, według wzoru opracowanego przez Centrum Sportu i Rekreacji, do nauczyciela prowadzącego daną grupę.
 3. Dodatkowo chętnym studentom (którzy mają w swoich planach studiów obowiązkowe zajęcia z wychowania fizycznego w semestrze trzecim) umożliwia się udział w dobrowolnych zajęciach tradycyjnych, w grupach zapewniających ich bezpieczne przeprowadzenie, z uwzględnieniem wszelkich procedur związanych z zachowaniem reżimu sanitarnego.
 4. Zajęcia tradycyjne, o których mowa w ust. 3 odbywają się zgodnie z ofertą sportów do wyboru przedstawioną przez Centrum Sportu i Rekreacji na semestr zimowy 2020/2021.
 5. Zapisy na zajęcia, o których mowa w ust. 3 i 4, odbywają się poprzez Wirtualną Uczelnię.
 6. Szczegółowe zasady odbywania zajęć tradycyjnych określi wewnętrzny regulamin opracowany przez Centrum Sportu i Rekreacji.

Zajęcia z języka obcego (lektoraty)

 1. Zajęcia z języka obcego w semestrze zimowym realizowane są wyłącznie w formie zdalnej w trybie synchronicznej interakcji, zgodnie z harmonogramem zajęć, przekazanym Instytutom przez Centrum Języków Obcych.
 2. Dodatkowo nauczyciel akademicki może wykorzystywać do pracy ze studentami platformę Moodle.
 3. W związku z ust. 1 i 2 uwalnia się w Instytutach sale, które zostały uprzednio zgłoszone do odbywania zajęć lektoratowych.
 4. Za organizację zapisów i podział studentów na grupy odpowiada Centrum Języków Obcych.

Wykłady ogólnouczelniane

 1. W semestrze zimowym realizowane są wyłącznie wykłady ogólnouczelniane w formie zdalnej z możliwością odtworzenia nagranego wykładu w dowolnie wybranym przez studenta czasie.
 2. Zgłaszanie wykładów przez jednostki odbywa się na zasadach dotychczasowych, przy czym zgłoszenie wykładu przez danego pracownika oznacza jego zgodę na nagrywanie wykładu, aby umożliwić studentom późniejsze jego odtworzenie.
 3. Za organizację zapisów na wykłady odpowiada Dział Nauczania i Współpracy z Oświatą.


Podstawa prawna
Zarządzenie Nr RD/Z.0201-6/2020 Prorektora ds. Kształcenia Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 9 lipca 2020 roku w sprawie organizacji zajęć ogólnouczelnianych w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/21