Profesor doktor habilitowany Piotr Borek; profesor doktor habilitowany Kazimierz Karolczak; doktor habilitowany Robert Stawarz, profesor UP – to osoby, które  wskazała Rada Uczelni na kandydatów w wyborach na rektora.

Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego wybierze kolegium elektorów złożone z 150 reprezentantów wspólnoty akademickiej.

Według znowelizowanego kalendarza wyborczego (Uchwała nr 1/19.05.2020 Senatu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 19 maja 2020 roku w sprawie określenia zasad przeprowadzenia czynności wyborczych w wyborach na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie w 2020 roku w warunkach epidemii) nowego rektora powinniśmy poznać 19 czerwca 2020 roku. Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym, kadencja rektora rozpocznie się 1 września br.

 

Profesor Piotr Borek

prof. dr hab. Piotr Borek

Profesor nauk humanistycznych. Od 2019 roku pełni funkcję dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. W latach 2016–2019 był dziekanem Wydziału Filologicznego, a wcześniej, od 2009 roku, dyrektorem Instytutu Filologii Polskiej. Jest autorem blisko 200 publikacji, w tym monografii autorskich oraz książek zbiorowych i edycji krytycznych. Za pracę doktorską „Ukraina w staropolskich diariuszach i pamiętnikach” (2001) otrzymał nagrodę Prezesa Rady Ministrów (2001), a jego rozprawa habilitacyjna była nominowana do tej nagrody (2006).

Recenzował kilkadziesiąt doktoratów, habilitacji, ponadto kilka wniosków o tytuł profesora i kilka jako superrecenzent z ramienia Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów (obecnie Rada Doskonałości Naukowej). Jako ekspert recenzował także projekty naukowe w rozmaitych programach grantowych. Autor kilkudziesięciu recenzji wydawniczych książek autorskich, w tym awansowych, a ponadto kilkuset recenzji artykułów w procesie wydawniczym monografii zbiorowych oraz czasopism krajowych i zagranicznych.

Prowadził indywidualne i zbiorowe granty w KBN, NCN oraz NPRH jako kierownik lub główny wykonawca zadania.

W latach 2004–2016 kierował jedynymi w Polsce studiami podyplomowymi z zakresu romologii Romowie w Polsce – historia, prawo, kultura, stereotypy etniczne. Na ich prowadzenie pozyskiwał granty z rządowych programów na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce, a w ramach ich realizacji pod redakcją profesora powstało kilka monografii wieloautorskich z zakresu romologii.

Do 2016 roku był członkiem Komitetu Nauk o Literaturze PAN; pełnił funkcję sekretarza, a obecnie jest zastępcą przewodniczącego Komisji Historycznoliterackiej PAN Oddział Kraków; członkiem Komisji Słowianoznawczej PAN Oddział Kraków oraz członkiem Komisji Wschodnioeuropejskiej PAU.

Jako redaktor naczelny kieruje pracami dwóch czasopism filologicznych: „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria”, a także „Rocznikiem Przemyskim. Literatura i Język”.

Jest też członkiem redakcji lub rad naukowych oraz kolegiów recenzenckich kilku czasopism krajowych i zagranicznych.

 

 

Profesor Kazimierz Karolczak

prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Profesor nauk humanistycznych. W kwietniu 2016 roku został wybrany na stanowisko rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Z urodzenia jest Wielkopolaninem, krakowianinem z wyboru. Studia historyczne w Wyższej Szkole Pedagogicznej rozpoczął w 1973 roku, a zakończył w 1977 roku obroną pracy magisterskiej napisanej pod kierunkiem prof. Adama Przybosia. Bezpośrednio po studiach został zatrudniony w Instytucie Historii WSP w Krakowie. W tym czasie naukowo związał się z Instytutem Historii PAN w Warszawie, gdzie pod kierunkiem prof. Ryszarda Kołodziejczyka przygotował rozprawę doktorską „Właściciele domów w Krakowie 1890–1914 w świetle akt hipoteczno-notarialnych”, (obronioną w 1986 roku na Wydziale Humanistycznym WSP w Krakowie). Habilitował się w 2001 roku na podstawie książki „Dzieduszyccy. Dzieje rodu. Linia poturzycko-zarzecka”, także w Wydziale Humanistycznym Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Od 2002 roku był zatrudniony na stanowisku profesora AP (UP) w Katedrze Historii XIX wieku, którą kieruje od 2009 roku. Tytuł profesora nauk humanistycznych uzyskał w 2014 roku.

W Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie przewodniczył organizacji ZNP (1992–1995). W latach 2005–2012 pełnił funkcję dziekana Wydziału Humanistycznego, od 2012 roku prorektora ds. nauki i współpracy międzynarodowej. Był członkiem Komitetu Nauk Historycznych PAN (2007–2015), PTH, Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych, członkiem Rady Naukowej „Rocznika Historii Prasy Polskiej”, organu Komisji Prasoznawczej Oddziału PAN w Krakowie.

Profesor Kazimierz Karolczak przygotował pod względem merytorycznym projekt koncepcji Muzeum Dzieduszyckich w Zarzeczu, tworzonego jako placówka o charakterze edukacyjnym i miejsce międzynarodowych spotkań młodzieży polskiej i ukraińskiej. W 2015 roku został powołany do Rady Muzealnej Muzeum Kamienica Orsettich w Jarosławiu, a w 2019 r. do Rady Naukowej Biblioteki PAU i PAN w Krakowie. Jest laureatem nagrody im. Adama Heymowskiego, przyznawanej przez Polskie Towarzystwo Heraldyczne za najlepszą polską pracę w dziedzinie heraldyki i genealogii (2002).

 

 

Doktor habilitowany Robert Stawarz, profesor UP

dr hab. Robert Stawarz, prof. UP

Doktor habilitowany nauk biologicznych. Z wykształcenia jest biologiem, zoologiem specjalizującym się w toksykologii środowiska i biologii człowieka. Od 2016 roku pełni funkcję prorektora ds. rozwoju Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. W latach 2008–2016 był prodziekanem Wydziału Geograficzno-Biologicznego UP. Jest pracownikiem naukowym w Katedrze Zoologii Instytutu Biologii UP.

Jego dorobek naukowy obejmuje: 53 pozycje indeksowane w bazie Web of Science, które były cytowane ponad 500 razy (indeks H=15), liczne artykuły w czasopismach krajowych i zagranicznych, rozdziały w monografiach naukowych oraz 6 monografii naukowych (autorstwo lub współautorstwo) między innymi „Trace elements and Heavy Metals in Animals and Humans. Selected Aspects of their Content and Distribution”. Był redaktorem i współautorem monograficznego wydania „Journal of Environmental Science and Health. Toxic/Hazardous Substances & Environmental Engineering” poświęconego wpływowi ksenobiotyków na zdrowie ludzi i zwierząt. Większość jego prac dotyczy przede wszystkim wpływu metali ciężkich na organizmy żywe, w tym na organizm człowieka. Recenzował artykuły naukowe dla czasopism naukowych, materiały konferencyjne, prace doktorskie i osiągnięcia habilitacyjne oraz projekty naukowo-badawcze.

Jest autorem licznych publikacji dydaktycznych obejmujących programy nauczania w szkołach średnich i podstawowych, czterech podręczników szkolnych wraz z zeszytami ćwiczeń dla uczniów szkół podstawowych i trzech dla uczniów szkół średnich, poradników metodycznych oraz podręczników akademickich. Jeden z podręczników licealnych został wyróżniony przez komisję do Oceny Podręczników Szkolnych PAU w Krakowie. Realizował indywidualny program nauczania dla uczennicy szkoły średniej, co zaowocowało zdobyciem przez nią srebrnego medalu na Międzynarodowej Olimpiadzie Biologicznej w Kiel (Niemcy) i złotego w Uppsali (Szwecja).

Tworzył Raporty Jednostki dla KBN, nadzorował proces parametryzacji Wydziału Geograficzno-Biologicznego UP, był i jest członkiem licznych komisji senackich. Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi i Medalem Komisji Edukacji Narodowej.