Publikujemy najnowsze stanowisko Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa.

 

Stanowisko nr 1/2020
Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa
z dnia 2 marca 2020 roku
w sprawie działań mających na celu zapobieganie oraz przeciwdziałanie
zakażeniom koronawirusem SARS-CoV-2

  1. w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia zdrowia publicznego o znaczeniu międzynarodowym oraz z punktu widzenia zagrożenia epidemiologicznego koronawirusem SARS-CoV-2 – wszelkie wyjazdy i przyjazdy studentów, doktorantów i pracowników do/z krajów wymienionych w komunikacie Głównego Inspektora Sanitarnego zostają wstrzymane do odwołania ze skutkiem natychmiastowym.
  2. studenci, doktoranci i pracownicy, którzy w ciągu ostatnich 7 dni powrócili z krajów wymienionych we wspomnianym komunikacie przez okres 14 dni od powrotu do Polski są zwolnieni odpowiednio z osobistego udziału w zajęciach lub prowadzenia zajęć w Uczelni. Realizacja programu powinna w miarę możliwości odbywać się formie pracy zdalnej, a ewentualne zaległości zostaną odrobione w terminie późniejszym w formie określonej przez Dziekanów Wydziałów/Dyrektorów Instytutów lub Kierowników jednostek prowadzących kształcenie. Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi na podstawie złożonego zdalnie do bezpośredniego przełożonego oświadczenia o powrocie z terenów wymienionych w komunikatach służb sanitarnych otrzymają polecenie pracy zdalnej poza siedzibą pracodawcy przez okres 14 dni. O rodzaju obowiązków wykonywanych w tym trybie i sposobie ich rozliczenia decydują bezpośredni przełożeni.
  3. zaleca się, aby wszelkie uroczystości o charakterze ogólnouczelnianym, wydziałowym, sportowym oraz konferencje naukowe zostały – w miarę możliwości – odwołane lub przeniesione na inny termin.
  4. przypomina się, że w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem należy skontaktować się z właściwą wojewódzką stacją sanitarno-epidemiologiczną oraz udać się do właściwego miejscowo oddziału zakaźnego (nie na szpitalny oddział ratunkowy SOR).
  5. rekomenduje się śledzenie aktualnych komunikatów Głównego Inspektora Sanitarnego https://gis.gov.pl/aktualnosci/ i stosowanie się do zawartych w nich zaleceń.

 

Przewodniczący KRSWK
Prof. dr hab. med. Wojciech Nowak

 

wersja pdf stanowiska
angielska wersja pdf stanowiska