Nauczyciel przyszłości

Uniwersytet Pedagogiczny otrzymał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na realizację projektu „Nauczyciel przyszłości. Innowacyjny Program Kształcenia Nauczycieli przedszkoli i klas I–III szkoły podstawowej”.

Projekt zakłada opracowanie nowatorskiego programu kształcenia nauczycieli dla kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w oparciu o modelowy program kształcenia nauczycieli wypracowany w projekcie pozakonkursowym „Opracowanie modelowych programów kształcenia nauczycieli” przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Program skierowany jest do kandydatów na studia jednolite magisterskie kierunku nauczycielskiego pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Uniwersytetu Pedagogicznego, którzy w roku akademickim 2019/2020 przejdą proces rekrutacyjny i rozpoczną kształcenie.

Nowatorska, merytoryczna koncepcja kształcenia, opracowywana dla kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna zakłada dostosowanie oferty kształcenia do potrzeb gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa. Implikuje to zmianę w sposobie przygotowania studenta do podjęcia roli zawodowej nauczyciela, poprzez akcentowanie w programach studiów treści skupionych na rozwijaniu umiejętności i koncepcji niezbędnych dla efektywnego funkcjonowania młodych ludzi w dynamicznie zmieniającym się świecie.

Program będzie zawierać treści istotne z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego i przyczyni się do rozwoju kompetencji pedagogicznych i kompetencji społecznych studentów.

Projekt jest realizowany w okresie od 1 października 2018 r. do 30 września 2023 r., a jego wartość to 2 154 640 złotych.