Konkurs MINIATURA 2 skierowany jest do osób posiadających stopień naukowy doktora, nadany w okresie do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem, i które wcześniej nie kierowały realizacją projektów badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki.

Za fundusze uzyskane w konkursie możliwa jest realizacja takich działań naukowych jak kwerendy, staże naukowe, wyjazdy badawcze, konsultacyjne i konferencyjne, a także badania wstępne i pilotażowe. Maksymalny okres finansowania działań wynosi 12 miesięcy, natomiast wysokość budżetu może wynieść od 5000 do 50 000 złotych. Łączna kwota przeznaczona na drugą edycję konkursu MINIATURA to 20 milionów złotych.

Miło nam poinformować o kolejnym dofinansowanym przez Narodowe Centrum Nauki projekcie w ramach konkursu Miniatura 2, który będzie realizowany przez dr Wiktorię Kudelę-Świątek w Instytucie Historii i Archiwistyki.

kierownik projektu: dr Wiktoria Kudela-Świątek
tytuł projektu: Relacje ziemiaństwa polskiego i ziemiaństwa rosyjskiego w życiu codziennym w latach 1846–1917 na Ziemiach Zebranych
przyznane środki: 47 790 złotych

Dr Wiktoria Kudela-Świątek o swoim projekcie: „Działanie naukowe, które jest przewidziane do realizacji to badania wstępne w bibliotekach i archiwach w kraju i zagranicą mające na celu zweryfikowanie szeregu hipotez badawczych stawianych na podstawie literatury przedmiotu w odniesieniu do tytułowego tematu. Moje spojrzenie na przemiany cywilizacyjne i wieloetniczne sąsiedztwo na Ziemiach Zabranych, którego aktorami społecznymi m in. byli polscy i rosyjscy ziemianie jest postrzegane w optyce metodologicznej proponowanej niegdyś przez Fernanda Braudela. Wykorzystując jego koncepcję długiego trwania w historii, postrzegam relacje pomiędzy przedstawicielami ziemiaństwa dwu grup narodowościowych na tym samym terenie w długiej perspektywie czasowej (1864–1917) jako takiej, która umożliwia przeanalizowanie przemian struktur społecznych. W zamierzeniu moim jest w dalszych badaniach stworzyć studium historyczne na temat wzajemnych wyobrażeń, nastrojów, przekonań, światopoglądów ścierających się w życiu codziennym na przełomie XIX i XX w. na tym terenie. Tu zaś będą mnie interesowały zarówno pamiętniki spisane w języku polskim, jak i rosyjskim, lektura których umożliwi nakreślenie wskazanych kontekstów społecznych.”