Wysokie koncentracje zanieczyszczeń powietrza w wielu miastach w Polsce są poważnym problemem społecznym, ekonomicznym i przyrodniczym. Temat ten budzi duże zainteresowanie ze względu na zagrożenie dla zdrowia ludzi i brak wyraźnych efektów poprawy sytuacji, mimo od lat podejmowanych działań.

Celem lepszego zrozumienia mechanizmów kształtujących koncentracje zanieczyszczeń, dzisiaj w Uniwersytecie Pedagogicznym odbyło się seminarium naukowe połączone z dyskusją na temat zanieczyszczenia powietrza na tle warunków meteorologicznych. Organizatorami seminarium byli: Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego – Zakład Ekorozwoju i Kształtowania Środowiska Geograficznego oraz Polskie Towarzystwo Geofizyczne – oddział w Krakowie. Uczestników powitał i obrady prowadził Dr hab. J. Szmańda, Zastępca Dyrektora ds. Nauki i Współpracy Zagranicznej IG.

W prezentowanych referatach szczególną uwagę poświęcono Krakowowi. Przedstawiono cechy zanieczyszczenia powietrza w Krakowie z uwzględnieniem charakterystyki cząstek aerozoli atmosferycznych (W. Wilczyńska-Michalik, UP), zróżnicowanie przestrzenne i czasowe koncentracji pyłów w Krakowie oraz ich zmiany na tle cyrkulacji atmosferycznej (B. Pietras, IMiGW) a także zagadnienie opadów atmosferycznych (R. Pyrc, IMiGW). Tematyka wystąpień dotyczyła także problemów regionalnych i globalnych, takich jak zmienność koncentracji pyłu PM2.5 i PM10 w wybranych aglomeracjach miejskich w Polsce na tle warunków meteorologicznych (J. Jędruszkiewicz, UP) oraz modyfikacje właściwości fizycznych i chemicznych pokrywy śnieżnej na Spitsbergenie w świetle zmian klimatu (K. Kozioł, UP). W seminarium uczestniczyło ponad 60 osób, wśród których znaleźli się przedstawiciele przemysłu (ArcelorMittal Poland, Instytut Odlewnictwa), pracownicy naukowi krakowskich uczelni (Politechniki Krakowskiej, CMUJ, UJ) oraz studenci.

W dyskusji poruszono wiele problemów związanych z przyczynami ponadnormatywnych koncentracji zanieczyszczeń. Zwrócono uwagę na szczególnie niekorzystne położenie fizyczno-geograficzne Krakowa i zróżnicowanie warunków meteorologicznych na jego obszarze. Podkreślono potrzebę systemowych i kompleksowych rozwiązań oraz dalszych badań interdyscyplinarnych.

/fot. Kamila Dąbrowa/