Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie rozpoczyna realizację projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Podniesienie kompetencji dydaktycznych pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, który koordynowany jest przez Europejskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Multimedialnego.

Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu kompetencji pracowników dydaktycznych oraz naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu Pedagogicznego do 35. roku życia w zakresie innowacyjnych umiejętności dydaktycznych, umiejętności informatycznych, zarządzania informacją oraz prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku obcym, poprzez udział w kompleksowym wsparciu obejmującym cykl szkoleń.

Projekt realizowany będzie w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 lipca 2019 r.

W związku z rozpoczęciem rekrutacji z dniem 17 stycznia 2018 r., zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie pracowników dydaktycznych i naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu Pedagogicznego stanowiących kadrę dydaktyczną Uczelni, którzy na dzień przystąpienia do projektu nie ukończyli 35. roku życia oraz posiadają tytuł doktora lub są studentami studiów III stopnia realizowanych w Uniwersytecie Pedagogicznym.

Pracownicy Uczelni wezmą udział w cyklu szkoleń - 3 obligatoryjnych oraz 1 do wyboru. Szkolenia odbędą się w kameralnych grupach, dzięki czemu nabywanie nowych kompetencji będzie bardziej zindywidualizowane i intensywne. Każde szkolenie składać się będzie z 2 części: stacjonarnej i zdalnej (w formie webinarium). Ponadto każdy uczestnik weźmie udział w indywidualnych konsultacjach metodycznych z ekspertami prowadzącymi poszczególne szkolenia, dzięki czemu będzie miał możliwość udoskonalenia prowadzonych przez siebie kursów pod kątem praktycznego wykorzystywania nowo nabytych kompetencji. 

Projekt ma charakter szkoleniowo-wdrożeniowy. Po zakończeniu realizacji szkoleń, uczestnicy wykorzystają nabyte kompetencje dydaktyczne w ramach prowadzonych przez siebie zajęć ze studentami w roku akademickim 2018/2019 przez co najmniej jeden semestr w łącznym wymiarze minimum 30 h.

Wartość projektu: 194 587,50 zł 

Dofinansowanie projektu z UE: 188 749,87 zł

loga POWER

Zgłoszenia do projektu przyjmowane są do 9 lutego 2018 r. drogą elektroniczną na adres: eckum@up.krakow.pl lub papierową w Biurze Projektu: ul. Jęczmienna 9, 31-268 Kraków, pok. 1

Link do projektu - strona Biura Rozwoju Uniwersytetu Pedagogicznego

Załączniki:

Regulamin

Załącznik 1 - Formularz zgłoszeniowy

Załącznik 2 - Deklaracja uczestnictwa

Załącznik 3 - Kwestionariusz osobowy

Załącznik 4 - Oświadczenie uczestnika

Załącznik 5 - Umowa

Załącznik 6 - Oświadcznie dot. wizerunku

Załącznik 7 - Formularz wyboru szkolenia (moduł do wyboru)