Katedra Edukacji Artystycznej Instytutu Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej UP rozpoczęła realizację projektu „Artyści w świecie pedagogiki. Spotkania na polu sztuki, sztuka jako przestrzeń kształtowania kompetencji kulturowych i artystycznych dzieci i młodzieży – implikacje edukacyjne”, finansowanego w ramach umowy nr 589/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Projekt obejmuje dwa zadania główne, które tworzą spójną całość i pozwolą na kompleksową realizację zadania promującego naukę, ukazują specyficzne uzupełnianie się poszczególnych podmiotów biorących udział w procesie edukacyjnym: nauczyciel akademicki/ nauczyciel – student/uczeń.

Działanie pierwsze będzie skupione na promocji pracy artystów działających na gruncie pedagogiki. Ukazana zostanie złożoność funkcjonowania zawodowego czynnych artystów, pracujących w jednostkach pedagogicznych. Będzie to próba ukazania „dualizmu” funkcjonowania naukowego na styku dwóch dziedzin: sztuki i pedagogiki.

Działanie drugie skupione będzie na promocji nauki na gruncie edukacyjnym na rzecz rozwoju i kształtowaniu tożsamości kulturowej dzieci w kontakcie z tekstami kultury. Budowanie tożsamości kulturowej odbywa się przede wszystkim w kontakcie z tradycją oraz wytworami sztuki. Miejscami, w których powinna się ona kształtować, są placówki edukacji formalnej i nieformalnej, które w swojej „misji” łączą ze sobą wiele kodów, w tym między innymi plastyczny (w różnych kompilacjach i zestawieniach).

Zachęcamy do śledzenia strony Projektu na Facebooku