Za nami XXXVI Międzynarodowe Sympozjum „Dynamical Properties of Solids 2017” (DyProSo2017), współorganizowane w dniach 27–31 sierpnia 2017 przez grupę fizyków z Uniwersytetu Pedagogicznego wraz z zakładami Instytutu Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego PAN – organizatora głównego – oraz Politechniki Krakowskiej. Patronat honorowy Sympozjum sprawowali Dyrektor IFJ PAN prof. Marek Jeżabek, JM Rektor PK Jan Kazior oraz JM Rektor UP prof. Kazimierz Karolczak.

Uczestnicy XXXVI Międzynarodowego Sympozjum „Dynamical Properties of Solids” (DyProSo2017) przed głównym budynkiem Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki Politechniki Krakowskiej (fot. Jan Zych)Uczestnicy XXXVI Międzynarodowego Sympozjum „Dynamical Properties of Solids” (DyProSo2017) przed głównym budynkiem Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki Politechniki Krakowskiej (fot. Jan Zych)

Konferencje cyklu Dynamical Properties of Solids są jednym z najważniejszych w świecie forów wymiany doświadczeń fizyków ciała stałego badających dynamiczne własności materiałów. Cykl rozpoczął się w roku 1967 w Albe (Francja). Obecnie konferencje DyProSo odbywają się co dwa lata i są organizowane przez ośrodki mające największe osiągnięcia w omawianych dziedzinach. Powierzenie organizacji 36. konferencji ośrodkowi krakowskiemu świadczy o uznaniu znaczenia naszych dokonań. Spotkanie było dostępne dla studentów oraz uwzględniało naukową i kulturalną ofertę Krakowa. Z tego powodu do organizacji zostały włączone uczelnie: Politechnika Krakowska, Uniwersytet Pedagogiczny – dysponujące ciekawymi historycznie lokalami oraz prowadzącymi nauczanie w dziedzinie materii skondensowanej, oraz Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego PAN. W programie konferencji były wystąpienia studentów oraz promocja osiągnięć ośrodka krakowskiego i nowo wybudowanego Narodowego Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS w Krakowie.

Uczestnicy Konferencji DyProSo2017 przed budynkiem Narodowego Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS w Krakowie Uczestnicy Konferencji DyProSo2017 przed budynkiem Narodowego Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS w Krakowie (fot. Jan Zych)

Konferencja DyProSo2017 była imprezą towarzyszącą 30. Międzynarodowego Sympozjum im. Mariana Smoluchowskiego organizowanego w stulecie śmierci tego wybitnego polskiego fizyka. Spotkanie ponad 120 naukowców – fizyków badających dynamiczne właściwości materiałów, stało się znakomitą okazją do wymiany cennych doświadczeń i spostrzeżeń, było niepowtarzalną okazją do prowadzenia dialogu pomiędzy wybitnymi specjalistami z 15 krajów a młodymi ludźmi pragnącymi zgłębić wiedzę z zakresu fizyki ciała stałego i badań interdyscyplinarnych.

Konferencja rozpoczęła się 27 sierpnia 2017 r. uroczystą sesją w Collegium A. Witkowskiego w auli tego budynku im. Józefa Tischnera. Przybyłych gości, w trakcie ceremonii otwarcia, przywitali: w imieniu Uniwersytetu Pedagogicznego dr hab. Katarzyna Potyrała, prof. UP – Prorektor ds. Studenckich UP, w imieniu Instytutu Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego PAN prof. dr hab. Tadeusz Lesiak – Dyrektor Naukowy IFJ PAN, w imieniu Politechniki Krakowskiej dr hab. inż. Marek Stanuszek – Prorektor ds. Studenckich PK. Uroczystość uświetnił wykład inauguracyjny prof. Józefa Spałka i występy chóru PK „Cantata” pod dyrekcją Marty Stós. W czasie kolejnych czterech dni podczas 12 sesji plenarnych wygłoszono 16 referatów proszonych i 46 plenarnych, na dwóch sesjach plakatowych zaprezentowano 43 postery. Młodzi naukowcy w trakcie dwóch sesji konkursowych przedstawili 20 referatów. W gronie wykładowców znaleźli się także fizycy Uniwersytetu Pedagogicznego: dr Renata Bujakiewicz-Korońska, dr hab. Urszula Wdowik, prof. UP, oraz doktoranci: Magdalena Krupska, Maria Podgórna, Grzegorz Jagło.

Serdecznie dziękujemy wszystkim przybyłym Gościom za owocne obrady i zapraszamy na kolejną Konferencję, już za DWA LATA!

Strona Konferencji: www.dyproso2017.ifj.edu.pl

XXXVI Międzynarodowe Sympozjum „Dynamical Properties of Solids” (DyProSo2017)