Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Instytut Filozofii i Socjologii, rozpoczyna realizację projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój pn. „Filozofia ma sens”.

Celem projektu jest zwiększenie kompetencji ogólnorozwojowych uczennic i uczniów szkół ponadgimnazjalnych poprzez wzmocnienie ich umiejętności z zakresu edukacji filozoficznej m.in. logiki, zasad krytycznego myślenia, retoryki oraz podstaw heurystyki. Realizacja ww. celu przyczyni się również do rozwoju oferty Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie w zakresie realizacji trzeciej misji – pogłębienie współpracy z otoczeniem i pracy na rzecz społeczności.

Projekt kierowany jest do uczennic i uczniów pięciu liceów z województwa małopolskiego, tj.:

  • II Liceum Ogólnokształcącego im. ks. prof. Józefa Tischnera w Rabce-Zdroju
  • I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Długosza w Nowym Sączu
  • I Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Orkana w Limanowej
  • V Liceum Ogólnokształcącego im. A. Witkowskiego w Krakowie
  • XVII Liceum Ogólnokształcącego im. Młodej Polski w Krakowie

zainteresowanych rozwojem w ramach szeroko pojętej edukacji filozoficznej.

Projekt realizowany będzie w okresie od 1 września 2017 r. do 30 czerwca 2019 r. w dwóch edycjach:

  • I edycja: 1 września 2017 r. – 30 czerwca 2018 r.
  • II edycja: 1 września 2018 r. – 30 czerwca 2019 r.

W projekcie zaplanowano zajęcia fakultatywne z edukacji filozoficznej przez 2 semestry szkolne dla każdej edycji (po 35 godzin lekcyjnych / rok szkolny) w oparciu o Autorski program kursu edukacji filozoficznej w szkołach ponadgimnazjalnych. Zajęcia prowadzone będą przez nauczycieli akademickich z Instytutu Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Efekty kształcenia, które zostaną osiągnięte poprzez realizację projektu, przyczynią się do rozwoju potencjału i kompetencji uczniów szkół ponadgimnazjalnych odpowiadających potrzebom gospodarki i rynku pracy oraz zwiększenia aktywności i odpowiedzialności uczestników kursu w życiu społecznym.

W ramach zajęć z edukacji filozoficznej uczestnicy projektu poznają tajemniczy i fascynujący świat filozofii oraz m.in. nauczą się metod interpretacji tekstu oraz kształtowania umiejętności wypowiedzi pisemnej, rozwiną umiejętności logicznego myślenia, heurystyki oraz kompetencje retoryczne w ramach trzech bloków tematycznych: sens filozofii, sens życia, sens świata.

Wartość projektu: 90 651, 25 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 87 931,70 zł

Informacje o projekcie „Filozofia ma sens” (PDF 1,65 MB)