Instytut Neofilologii Uniwersytetu Pedagogicznego zaprasza na pierwsze w Polsce studia podyplomowe z zakresu nauczania języka angielskiego uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Nauczanie języka angielskiego uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych - baner

Nowe studia podyplomowe
Nauczanie języka angielskiego uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych

  • DLA KOGO: dla nauczycieli języka angielskiego, którzy w swojej pracy dydaktycznej spotykają się z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych (dysleksja, ADHD, spektrum autyzmu, zaburzenia społeczno-emocjonalne, uczeń zdolny). Studia przygotowują nauczycieli do pracy w przedszkolu, szkole i innych placówkach oświatowych, w których uczniowie posiadają opinię/orzeczenie o potrzebie dostosowania wymagań do indywidualnych potrzeb lub w stosunku do których istnieje podejrzenie ryzyka dysleksji lub/i wystąpienia innych specyficznych trudności w uczeniu.
  • CELE: zrozumienie mechanizmów zaburzających nabywanie języka angielskiego jako obcego oraz organizacja pracy dydaktycznej z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
  • UMIEJĘTNOŚCI: opanowanie umiejętności planowania i organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów prawa; zdobycie umiejętności w zakresie pracy dydaktyczno-pedagogicznej z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi potrzebnych do prowadzenia zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz korekcyjno-kompensacyjnych w szkole. Absolwent studiów wyposażony będzie w umiejętność tworzenia indywidualnych programów edukacyjnych dla uczniów z ADHD, dysleksją, autyzmem, zaburzeniami funkcjonowania emocjonalnego i społecznego oraz dla uczniów uzdolnionych.
  • CZAS TRWANIA: 2 semestry; 10 zjazdów (180 godz.) rocznie; zjazdy w soboty w godz. 9.00–18.00 (10 godz.) i w niedziele w godz. 9.00–16.00 (8 godz.)
  • OPŁATA: 2800 zł
  • BLOKI TEMATYCZNE: językoznawczy (m.in. psycholingwistyka, neurolingwistyka, elementy fonetyki języka angielskiego), specjalistyczny (m.in. dydaktyka nauczania języka angielskiego uczniów o specjalnych potrzebach, testowanie, adaptacja i tworzenie materiałów dydaktycznych, wspomaganie komputerowe procesu dydaktycznego), psychologiczno-pedagogiczny (m.in. diagnoza i terapia, praca zespołów przedmiotowych, regulacje prawne).
  • KADRA: pracownicy naukowi – językoznawcy, dydaktycy języka angielskiego i specjaliści w zakresie psychologii i pedagogiki oraz pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Zajęcia prowadzone będą w języku angielskim, z wyjątkiem bloku psychologiczno-pedagogicznego, którego elementem jest zapoznanie słuchacza z dokumentacją, rozporządzeniami i regulacjami prawnymi.

  Więcej informacji o studiach podyplomowych Nauczanie języka angielskiego uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych