15 maja 2017 r. na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie odbyła się konferencja „O nową jakość kształcenia nauczycieli” (Kształcenie nauczycieli – wyzwania i perspektywy), zorganizowana przez Uniwersytet Pedagogiczny i Polską Komisję Akredytacyjną.

Do debaty zaproszeni zostali przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz zainteresowani tą kwestią przedstawiciele środowiska akademickiego, reprezentanci kuratorium i władz oświatowych miasta Krakowa oraz przedstawiciele pracodawców. Z ramienia Uniwersytetu Pedagogicznego w debacie wzięli udział m.in. JM Rektor prof. Kazimierz Karolczak oraz prorektorzy: prof. Katarzyna Potyrała, prof. Mariusz Wołos i prof. Bogusław Skowronek.

Konferencja wpisuje się w debatę nad problematyką jakości kształcenia nauczycieli w świetle nowych wyzwań i perspektyw.

Konferencja „O nową jakość kształcenia nauczycieli” (Kształcenie nauczycieli – wyzwania i perspektywy), 15 maja 2017 r.

Obecny na konferencji Piotr Dardziński, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego, podkreślił znaczenie zmiany modelu kształcenia – z masowego na jakościowy. Odniósł się również do zawodu nauczyciela, zwracając uwagę na jego rangę i znaczenie w kształtowaniu społeczeństwa oraz na bezpośredni wpływ tej profesji na rozwój rynku pracy. Podkreślając konieczność przeprowadzenia reformy kształcenia nauczycieli, wspomniał o prowadzonych przez resort pracach. Między innymi w tym celu powołano Zespół do Spraw Innowacji, w którego skład weszli również przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Wiceminister poinformował o przygotowywanym konkursie na dofinansowanie nowych form kształcenia nauczycieli, tak by w roku akademickim 2018/2019 studenci mogli kształcić się według nowego modelu. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zamierza przeznaczyć na ten cel około dwóch milionów złotych.

Z kolei Maciej Kopeć, wiceminister edukacji, podkreślił, że Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich oraz Polska Komisja Akredytacyjna powinny wspólnie ze środowiskiem akademickim wypracować działania niezbędne do kształcenia nauczycieli w świetle nowej reformy.

Wiceminister wspomniał o przedstawionych Ministerstwu Edukacji Narodowej postulatach środowisk związanych z kształceniem: ponownym zdefiniowaniu modelu nauczania i uczestnictwie metodyków w procesie kształcenia nauczycieli. Istotne zagadnienia w całym systemie reformy dotyczącym kształcenia nauczycieli dotyczą również propozycji wprowadzenia jednolitych studiów magisterskich dla nauczycieli, uwzględniających szeroki zakres praktyk pedagogicznych.

Kolejne propozycje to wprowadzenie egzaminu zawodowego, wypracowanie klarownych zasad zatrudniania i zasad dotyczących oceny pracy i awansu zawodowego. Koordynator zespołu powołanego w MEN do wdrażania reformy oświaty przedstawił także dane dotyczące przeszkolenia nauczycieli: z 230 tysięcy nauczycieli do tej pory przeszkolono 53 tysiące. Największym obecnie wyzwaniem są przedmioty przyrodnicze i informatyka.

fot. Aleksandra Ciejka