W dniu 24 listopada 2016 r. w Instytucie Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Komendantem Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu ppłk. SG Stanisławem Laciugą a Dyrektorem Instytutu Politologii UP prof. dr. hab. Andrzejem Kozerą.

Podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Instytutem Politologii a Karpackim Oddziałem Straży Granicznej

Celem przedmiotowego porozumienia jest podejmowanie wspólnych działań, zmierzających do podnoszenia kwalifikacji zawodowych studentów, poszerzania wiedzy zdobytej w trakcie studiów i umiejętności zastosowania jej w praktyce, jak i promocji stron.

Realizacja porozumienia odbywać się będzie poprzez doskonalenie procesu kształcenia, w tym organizacji praktyk zawodowych oraz wizyt studyjnych dla studentów Instytutu Politologii w Placówkach Karpackiego Oddziału Straży Granicznej (KaOSG), doradztwo merytoryczne w przygotowaniu nowych kierunków studiów, opiniowanie kierunków, które obecnie są prowadzone w jednostce, a także współpracę w zakresie oceny efektów kształcenia w programach studiów na kierunkach bezpieczeństwo wewnętrzne, politologia, administracja, stosunki międzynarodowe i prawo.

Bezpośrednio przed podpisaniem porozumienia Komendant KaOSG ppłk SG Stanisław Laciuga spotkał się z JM Rektorem UP prof. Kazimierzem Karolczakiem.