studia drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki

Wybierz studia Rejestracja elektroniczna

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent posiada pogłębioną wiedzę oraz umiejętności samodzielnego twórcy w zakresie sztuk plastycznych. Jest przygotowany do biegłego posługiwania się językiem sztuki w obszarze klasycznych i współczesnych dyscyplin artystycznych oraz działań interdyscyplinarnych na polu sztuki oraz szeroko pojętej edukacji artystycznej i popularyzacji kultury. Jest gotowy do prowadzenia własnej pracy badawczo-artystycznej oraz otwarty na eksperymenty formalne i warsztatowe. Posiada praktyczne umiejętności plastyczne, umożliwiające realizację i upowszechnianie różnorodnych przekazów wizualnych i medialnych dla celów artystycznych, poznawczych, edukacyjnych i użytkowych. Posiada pogłębioną wiedzę teoretyczną dotyczącą zagadnień sztuki współczesnej i współdziałania z jej odbiorcami w ramach szerokiego spektrum obszarów, struktur, instytucji i grup społecznych. Absolwent uzyskuje wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne do realizacji zadań edukacyjnych i wychowawczych w placówkach oświatowych, oraz do pracy instytucjach kultury i sztuki. Zna i rozumie procesy społeczno-kulturowe oraz rozwojowe, leżące u podłoża kształtowania się osobowości. Potrafi stworzyć ofertę edukacyjną pozwalającą zdobyć umiejętności z danego obszaru wiedzy. Umie organizować i oceniać pracę uczestników działań dydaktycznych. Absolwent potrafi także kreatywnie współpracować i kierować pracą w strukturach publicznych i niepublicznych instytucji kultury, fundacji i stowarzyszeń z obszaru kultury oraz w ramach podmiotów art-biznesu. Potrafi projektować, realizować i ewaluować projekty z zakresu animacji kultury adresowane do rozmaitych grup odbiorców, tworzone w oparciu o szerokie spektrum zjawisk artystycznych. Potrafi rozbudzać zainteresowania poznawcze i wspierać rozwój osobowości twórczej przez odpowiedni dobór metod i technik animatorskich i organizacyjnych. Umie korzystać z tradycyjnych i nowoczesnych źródeł informacji i środków prezentacji swojej pracy również w języku obcym. Zna język obcy na poziomie B2+ według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Absolwent kierunku Sztuka i edukacja uzyskuje tytuł magistra sztuki i ma możliwość ubiegania się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej oraz podnoszenia kwalifikacji na studiach podyplomowych.

 

Uzyskiwane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe

Kwalifikacje do prowadzenia szeroko rozumianych działań edukacyjnych w różnych grupach wiekowych i obszarach oraz do wykonywania prac z zakresu sztuk wizualnych w technologiach współczesnych i tradycyjnych.

Zdobycie szerokiej wiedzy z zakresu historii sztuki. Przygotowanie do samodzielnej pracy indywidualnej oraz zespołowej w obszarze kultury i sztuki.

Absolwenci, którzy ukończyli specjalność nauczycielską uzyskują kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela plastyki i przedmiotów artystycznych we wszystkich rodzajach szkół.

 

Dostęp do dalszych studiów

Uzyskany tytuł zawodowy magistra umożliwia ubieganie się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej oraz podnoszenie kwalifikacji na studiach podyplomowych.

 

Kontakt

Instytut Malarstwa i Edukacji Artystycznej
Kraków, ul. Mazowiecka 43
telefon 12 662 66 72
insztuki@up.krakow.pl

strona internetowa