studia drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki

Wybierz studia Rejestracja elektroniczna

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku stosunki międzynarodowe drugiego stopnia posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na zrozumienie i dokonywanie pogłębionych analiz i wyjaśniania mechanizmów polityki międzynarodowej, z wykorzystaniem teorii i metodologii charakterystycznej dla dziedziny nauk społecznych, dyscypliny nauki o polityce i administracji. Posiada pogłębioną wiedzę dotyczącą zróżnicowania potencjałów ekonomicznych, demograficznych i militarnych aktorów stosunków międzynarodowych, kwestii ekologicznych i bezpieczeństwa, jak też zróżnicowania poszczególnych rejonów współczesnego świata i wpływu tego zjawiska na stosunki międzynarodowe. Rozumie i potrafi wykorzystać, do pogłębionej analizy polityki międzynarodowej, znaczenie tych czynników.

W toku studiów nabywa kompetencje społeczne wiążące się ze zrozumieniem procesów zachodzących we współczesnym świecie, pozwalające na analizę zjawisk o charakterze ponadnarodowym oraz kształtujące otwartość i tolerancję na odmienne poglądy polityczne. Jest przygotowany do działania w sposób obywatelski (społeczny), potrafi działać z innymi i dla innych oraz uzyskuje wszechstronne przygotowanie do pełnienia różnorodnych ról społecznych, sprawowania funkcji politycznych, społecznych oraz innych sytuujących się w szeroko rozumianej sferze publicznej. Kompetencje społeczne związane z promowaniem postawy obywatelskiej, promowaniem postaw opartych na tolerancji oraz przekazywaniem przez studentów i absolwentów posiadanej wiedzy na tematy społeczne, polityczne, gospodarcze i kulturowe pozostają w związku z misją i strategią Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Studia drugiego stopnia z zakresu stosunków międzynarodowych pozwalają wykształcić umiejętność abstrakcyjnego i analitycznego myślenia, dokonywania interpretacji zjawisk i procesów społecznych oraz dokonywania syntezy. Studia pokazują nieodłączny związek treści teoretycznych ze specjalistyczną wiedzą z zakresu istoty przedmiotowej i podmiotowej współczesnych stosunków międzynarodowych.

Absolwent kierunku stosunki międzynarodowe zna i rozumie przyczyny, przebieg, kierunek rozwoju procesów politycznych, społecznych, kulturowych, ekonomicznych w skali regionalnej i globalnej. Potrafi samodzielnie dokonywać selekcji informacji, które mogą być pomocne w pracy zawodowej nad rozmaitymi projektami. Potrafi uzupełniać i aktualizować wiedzę, formułować sądy i argumentować. Jest świadom etycznego kontekstu podejmowanych działań własnych oraz inicjowanych w polityce. Poprzez wybór jednego z modułów specjalnościowych uzyskuje szansę pogłębienia swojej wiedzy w ściśle określonym zakresie współczesnych stosunków międzynarodowych, którą może następnie wykorzystać w zakresie projektowania ścieżki rozwoju zawodowego.

 

Uzyskiwane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe

Wiedza i nabyte umiejętności pozwalają absolwentowi na podjęcie pracy w instytucjach międzynarodowych i krajowych, organizacjach społecznych, administracji samorządowej, jak też w sektorze prywatnym.

 

Dostęp do dalszych studiów

Wiedza i nabyte umiejętności pozwalają absolwentowi na podjęcie kształcenia e Szkole Doktorskiej.

 

Kontakt

Instytut Nauk o Polityce i Administracji
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 236
telefon 12 662 64 46
inpa@up.krakow.pl

strona internetowa