studia drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki

Wybierz studia Rejestracja elektroniczna

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów drugiego stopnia posiada zaawansowaną i rozszerzoną wiedzę interdyscyplinarną w zakresie językoznawstwa, literaturoznawstwa, kultury i cywilizacji hiszpańskiego obszaru językowego. Legitymuje się zbliżoną do rodzimej znajomością języka hiszpańskiego na poziomie biegłości C1+ (według ESOKJ Rady Europy) oraz posługuje się językiem obcym na poziomie co najmniej B2+. Jednocześnie posiada umiejętności praktyczne pozwalające wykorzystać wiedzę w pracy zawodowej, naukowej i w życiu. Posiada interdyscyplinarne kompetencje pozwalające na ocenę i realizację przekładów ustnych i pisemnych w podstawowym zakresie z i na język hiszpański w różnorodnych dziedzinach nauki i życia społecznego. Posiada umiejętność sporządzania i redagowania ogólnych tekstów ustnych i pisemnych związanych z obiegiem kultury w prasie i mediach. Zna reguły funkcjonowania tekstów w środowisku cyfrowym. Absolwent umie także gromadzić, przetwarzać oraz przekazywać (pisemnie i ustnie) informacje ogólne oraz naukowe, a także uczestniczyć w pracy zespołowej oraz pracy zespołu naukowego. Jest przygotowany do podjęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej.

 

Uzyskiwane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe

Koncepcja kształcenia zakłada osiągnięcie przez absolwenta kompetencji o charakterze zarówno ogólnym, jak i zawodowym. Absolwent studiów drugiego stopnia kierunku filologia hiszpańska jest przygotowany do wykonywania zawodów w obszarze funkcjonowania korporacji międzynarodowych, firm turystycznych i przedsiębiorstw o różnym profilu, prowadzących działalność na przykład promocyjną, tłumaczeniową, wydawniczą, w środkach masowego przekazu, a także w sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka, kultury, w zakresie tworzenia i przetwarzania danych, i tym podobnych. Absolwent jest przygotowany do wykonywania zawodu tłumacza, proofreadera, specjalisty ds. obsługi klienta zagranicznego oraz innych zawodów wymagających wysokich kompetencji językowych i bardzo dobrej znajomości kultury hiszpańskiego obszaru językowego.

 

Dostęp do dalszych studiów

Uzyskany tytuł zawodowy daje możliwość ubiegania się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej oraz podnoszenia kwalifikacji na studiach podyplomowych.

 

Kontakt

Instytut Neofilologii
Kraków, ul. Studencka 5, pokój 101
telefon 12 662 67 31
instytut.neofilologii@up.krakow.pl 

strona internetowa