studia pierwszego stopnia, profil praktyczny

Wybierz studia Rejestracja elektroniczna

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów pierwszego stopnia dysponuje wiedzą i umiejętnościami z zakresu ogólnych zagadnień z chemii, a także nauk przyrodniczych i społecznych ukierunkowanych pod kątem przydatności w zawodzie nauczyciela chemii. Dodatkowo absolwent specjalizacji nauczanie chemii z nauczaniem przyrody dysponuje wiedzą i umiejętnościami z zakresu ogólnych zagadnień nauk przyrodniczych i społecznych ukierunkowanych pod kątem przydatności w zawodzie nauczyciela przyrody. Absolwent specjalizacji nauczanie chemii z animacją kultury przyrodniczej dysponuje wiedzą i umiejętnościami pozwalającymi mu na podjęcie pracy w centrach nauki, muzeach i pozostałych miejscach kształcenia pozaformalnego. Zdobytą wiedzę i umiejętności umie wykorzystać w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Posiada umiejętności rozwiązywania problemów zawodowych, gromadzenia, przetwarzania danych oraz pisemnego i ustnego przekazywania informacji. Posiada umiejętności wykorzystywania TIK w pracy zawodowej. Posiada również umiejętności pracy zespołowej, a także wiedzę, zdolności i umiejętności do kierowania pracą zespołu. Ponadto zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się w tym języku terminologią z zakresu chemii. Absolwent kierunku chemia – nauczyciel chemii jest przygotowany do pracy w szkolnictwie (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela) i do nauczania chemii w szkole podstawowej. Absolwent posiada wiedzę oraz nabywa umiejętności określone w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Kwalifikacje nauczycielskie do nauczania chemii w szkole podstawowej oraz przedmiotu wybranego w specjalizacji absolwent uzyska po uzyskaniu tytułu zawodowego magistra. Absolwent jest przygotowany do pracy w zakresie wykonywania podstawowej analityki oraz prowadzenia podstawowych prac badawczych w terenie, przemyśle, administracji, placówkach zajmujących się ochroną środowiska i przyrody. Absolwent jest przygotowany również do obsługi aparatury badawczej, samodzielnego rozwijania i podnoszenia kompetencji zawodowych. Może kontynuować edukację na studiach drugiego stopnia lub studiach podyplomowych.

 

Uzyskiwane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe

Absolwent kierunku chemia – nauczyciel chemii jest przygotowany do pracy w szkolnictwie (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela) i do nauczania chemii w szkole podstawowej. Absolwent posiada wiedzę oraz nabywa umiejętności określone w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Kwalifikacje nauczycielskie do nauczania chemii w szkole podstawowej oraz przedmiotu wybranego w specjalizacji absolwent uzyska po uzyskaniu tytułu zawodowego magistra.

 

Dostęp do dalszych studiów

Uzyskany tytuł zawodowy licencjata daje możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia oraz podnoszenie kwalifikacji na studiach podyplomowych.

 

Kontakt

Instytut Biologii
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 229N
telefon 12 662 78 20
instytut.biologii@up.krakow.pl

strona internetowa