Studia I stopnia, 3-letnie, stacjonarne i niestacjonarne 

 

Cel studiów

Celem studiów na kierunku monitoring środowiska przyrodniczego jest przygotowanie absolwentów do wykonywania kompleksowych analiz środowiska przyrodniczego obejmujących system pomiarów, ocen i prognoz stanu środowiska przyrodniczego, gromadzenie, przetwarzanie i rozpowszechnianie informacji o jakości środowiska. Analizy te wynikają z celów Państwowego Monitoringu Środowiska, który jest systemem powołanym do życia na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Cele cząstkowe studiów są spójne z celami Państwowego Monitoringu Środowiska i obejmują przygotowanie do:

 • wykonywania badań wskaźników charakteryzujących poszczególne elementy środowiska,
 • prowadzenia obserwacji elementów środowiska przyrodniczego,
 • gromadzenia, dokonywania analizy, przetwarzania i interpretacji wyników badań i obserwacji laboratoryjnych i terenowych,
 • oceny stanu i trendów zmian jakości poszczególnych elementów środowiska w oparciu o ustalone kryteria,
 • identyfikacji obszarów przekroczeń wartości progowych jakości środowiska przyrodniczego,
 • przygotowania analiz przyczynowo-skutkowych dotyczących elementów środowiska przyrodniczego,
 • opracowywania raportów i komunikatów oraz ich udostępniania w różnych formach (drukowanej elektronicznej, w tym internetowej).

 

Sylwetka absolwenta

Po ukończeniu studiów oraz napisaniu pracy dyplomowej absolwent studiów posiada wiedzę i umiejętności w zakresie zjawisk i procesów zachodzących w środowisku przyrodniczym oraz ich wzajemnych relacji. Z użyciem nowoczesnych technik pomiarowych i obserwacji potrafi monitorować zmiany zachodzące w biosferze, litosferze, hydrosferze i atmosferze. Jest przygotowany do gromadzenia, archiwizowania, weryfikacji i przetwarzania danych pochodzących z monitoringu środowiskowego, a także do interpretacji tych danych w kontekście znajdowania przyczyn zmian zachodzących w środowisku przyrodniczym.

Absolwent jest przygotowany do przeprowadzania waloryzacji środowiska, a także oceny zagrożeń środowiskowych. Posiada umiejętność wykonywania raportów z oceny stanu środowiska przyrodniczego, z uwzględnieniem obszarów chronionych. Absolwent studiów I stopnia jest osobą, która wykazuje postawę przedsiębiorczą, potrafi pracować indywidualnie oraz w zespole, zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, posiada wiedzę z zakresu ochrony własności intelektualnych, jest świadom konieczności podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i społecznych oraz ma świadomość postępowania zgodnie z zasadami etyki.

Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku monitoring środowiska przyrodniczego jest przygotowany do pracy w:

 • wydziałach jednostek administracji samorządowej, związanych z ochroną środowiska, gospodarką wodną i geologią,
 • organach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska,
 • państwowych instytucjach badawczych i naukowo-badawczych do których należą: Państwowa Służba Hydrogeologiczna, Państwowa Służba Hydrologiczno-Meteorologiczna, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz ich laboratoria i stacje terenowe,
 • prywatnych firmach konsultingowych i doradczych przygotowujących oceny oddziaływania na środowisko,
 • prywatnych biurach projektowych, przedsiębiorstwach wykonawczych i instytucjach nadzorujących oraz eksploatujących urządzenia wodne, komunalne i ochrony środowiska.

 

Kontakt

Instytut Geografii
Kraków, ul. Podchorążych 2, pok. 442
tel. 12 662 62 45
geograf@up.krakow.pl