Studia I stopnia, 3-letnie, stacjonarne i niestacjonarne

 

Cel studiów

Studia na kierunku filozofia mają na celu wykształcenie absolwenta, który zdobędzie wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne w zakresie filozofii, a także wiedzy o społeczeństwie, które przygotują go do samodzielnej pracy pedagogicznej w placówkach oświatowych oraz w każdym obszarze, w którym przydatna jest znajomość wiedzy filozoficznej. Absolwent może podjąć studia drugiego stopnia, w tej samej placówce naukowo-dydaktycznej, na kierunku filozofia lub etyka.

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent zna w stopniu podstawowym nurty filozoficzne i główne koncepcje europejskie, jak również największych pozaeuropejskich kręgów cywilizacyjnych. Ma uporządkowaną znajomość głównych działów filozofii: historii filozofii, logiki, epistemologii, filozofii umysłu, metafizyki, etyki, filozofii społecznej i filozofii polityki, estetyki, filozofii kultury. Ma elementarną wiedzę dotyczącą procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego, ich prawidłowości i zakłóceń; również na temat wybranych systemów norm i reguł: prawnych, organizacyjnych, moralnych, etycznych, organizujących struktury i instytucje społeczne. Ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych oraz etyki zawodowej. Stawia i bada hipotezy dotyczące normatywnego ugruntowania różnych instytucji społecznych oraz różnych zjawisk społecznych. Ma rozwinięte umiejętności obserwowania, diagnozowania, racjonalnego oceniania sytuacji społecznych i edukacyjnych oraz analizowania motywów i wzorców ludzkich zachowań. Potrafi integrować i wykorzystywać teoretyczną wiedzę z zakresu filozofii, etyki i pedagogiki w celu analizy złożonych problemów społecznych i wychowawczych. Absolwent przygotowany jest do kariery ukierunkowanej na wykorzystanie swych kwalifikacji filozoficznych, etycznych, wiedzy o społeczeństwie w placówkach oświatowych, socjalnych oraz przedsiębiorstwach.

 

Kontakt

Instytut Filozofii i Socjologii
Kraków, ul. Podchorążych 2, pok. 242

tel. 12 662 62 23
ifis@up.krakow.pl

Zarejestruj się elektronicznie