studia pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki

Wybierz studia Rejestracja elektroniczna

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów licencjackich z filozofii posiada wiedzę i umiejętności potrzebne do kompetentnego uczestniczenia w życiu społecznym, kulturowym oraz politycznym. Jego wiedza z zakresu filozofii, historii idei, socjologii, psychologii, metodologii nauk oraz historii nauki daje mu podstawę do dokonywania rzeczowej analizy i krytyki większości sporów światopoglądowych i ideologicznych obecnych w przestrzeni medialnej. Ponadto, dzięki, nabytej w toku studiów, swobodzie operowania językiem i umiejętności krytycznego myślenia absolwent posiada łatwość w komunikowaniu i uzasadnianiu racji dla zajmowanego przez siebie stanowiska. Kompetencje zyskiwane w trakcie studiów z filozofii pozwalają na odnalezienie się w ramach niemal każdej profesji. Szczególnie jednak przygotowują do pracy kreatywnej i innowacyjnej, czyli takiej, która wymaga nieszablonowości myślenia oraz umiejętności widzenia danego zagadnienia z wielu różnych perspektyw. Stąd też, skierowane są one przede wszystkim do osób chcących poznać, zrozumieć i kreować otaczającą ich rzeczywistość.

 

Uzyskiwane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe

Absolwent uzyskuje kwalifikacje do pracy we wszelkich zawodach wymagających szerokiej wiedzy ogólnej oraz wrażliwości na otaczający człowieka świat. Stąd też, absolwenci filozofii często prowadzą własną działalność gospodarczą, wykonują wolne zawody (na przykład dziennikarza), bądź realizują się na polu kultury, czy działalności społecznej. Kompetencje zdobywane podczas studiów przygotowują również do pracy w instytucjach kulturalnych, oświatowych oraz samorządowych.

 

Dostęp do dalszych studiów

Studia dają podstawy do rozwoju edukacyjnego na poziomie studiów drugiego stopnia oraz studiów podyplomowych.

 

Kontakt

Instytut Filozofii i Socjologii
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 242
telefon 12 662 62 23
ifis@up.krakow.pl

strona internetowa