studia pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki

Wybierz studia Rejestracja elektroniczna

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów posiada ogólną wiedzę o języku, literaturze i kulturze z zakresu języka francuskiego oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i życiu. Absolwent studiów posiada również ogólną wiedzę o języku, literaturze i kulturze z zakresu innego języka obcego. Legitymuje się zbliżoną do rodzimej znajomością języka francuskiego na poziomie biegłości C1 (wg ESOKJ Rady Europy) oraz zna drugi język na poziomie co najmniej B2. Posiada interdyscyplinarne kompetencje pozwalające na wykorzystanie wiedzy o języku i jego znajomości w różnorodnych dziedzinach nauki i życia społecznego. Absolwent umie rozwiązywać proste problemy zawodowe, gromadzić, przetwarzać oraz przekazywać (pisemnie i ustnie) informacje ogólne, a także uczestniczyć w pracy zespołowej.

Absolwent kierunku filologia romańska jest przygotowany do wykonywania zawodów w obszarze funkcjonowania korporacji międzynarodowych, firm turystycznych i przedsiębiorstw o różnym profilu, prowadzących działalność na przykład promocyjną, tłumaczeniową, wydawniczą, w środkach masowego przekazu, a także w sektorze usług wymagających dobrej znajomości dwóch języków obcych, kultury, w zakresie tworzenia i przetwarzania danych.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia. Koncepcja kształcenia zakłada osiągnięcie przez absolwenta kompetencji o charakterze zarówno ogólnym, jak i zawodowym.

 

Uzyskiwane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe

Absolwent specjalności metodyka nauczania języka francuskiego z elementami języka specjalistycznego może kontynuować kształcenie w ramach specjalności nauczycielskiej na studiach drugiego stopnia. Uzyskanie pełnych kwalifikacji do wykonywania zawodu nauczyciela będzie możliwe po ukończeniu pięcioletniego cyklu kształcenia na specjalności nauczycielskiej. Absolwent specjalności język francuski stosowany – języki specjalistyczne, filologia romańska z językiem hiszpańskim oraz filologia romańska z językiem włoskim, posiada wysoki stopień praktycznej znajomości języka francuskiego w mowie i w piśmie, zarówno w zakresie języka ogólnego jak i języków specjalistycznych. Posiada również wysoki stopień praktycznej znajomości drugiego języka obcego. Uzyskuje wiedzę z zakresu przekładu i aktywizacji języka, która pozwala mu na podjęcie pracy tłumacza języka francuskiego w różnych dziedzinach i w różnym zakresie (na przykład biura tłumaczeń, wydawnictwa jako samodzielni tłumacze literatury i tekstów specjalistycznych). Wiedza z zakresu nauk humanistycznych, dobra znajomość kultury, literatury, językoznawstwa francuskiego, a także kompetencje praktyczne pozwalają mu na podjęcie zatrudnienia w charakterze tłumacza-animatora lub asystenta językowego w sektorze kultury i mediów, w agencjach reklamowych, branży turystycznej i usługowej, jak również wszelkiej pracy w administracji państwowej i samorządowej w różnych jednostkach organizacyjnych (na przykład departament współpracy z zagranicą, biura promocji, public relations urzędów administracji państwowej i samorządowej wszystkich szczebli, gdzie wymagana jest bardzo dobra znajomość języka francuskiego).

 

Dostęp do dalszych studiów

Uzyskany tytuł zawodowy daje możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia oraz podnoszenia kwalifikacji na studiach podyplomowych.

 

Kontakt

Instytut Neofilologii
Kraków, ul. Studencka 5, pokój 101
telefon 12 662 67 31
instytut.neofilologii@up.krakow.pl 

strona internetowa