studia pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki

Wybierz studia Rejestracja elektroniczna

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent legitymuje się zbliżoną do rodzimej znajomością języka niemieckiego (na poziomie biegłości C1 według ESOKJ Rady Europy), jak również znajomością drugiego, wybranego języka obcego na poziomie co najmniej B1. Absolwent dysponuje ogólną wiedzą o literaturze, kulturze i historii krajów niemieckiego obszaru językowego, a także o samym języku niemieckim, oraz potrafi wykorzystać tę wiedzę w pracy zawodowej i życiu. Absolwent potrafi rozwiązywać podstawowe problemy zawodowe, gromadzić, przetwarzać oraz przekazywać (pisemnie i ustnie) informacje ogólne, a także uczestniczyć w pracy zespołowej. Koncepcja kształcenia zakłada osiągnięcie przez absolwenta kompetencji o charakterze zarówno ogólnym, jak i zawodowym.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Uzyskiwane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe

Możliwość zatrudnienia:

  • w biurach tłumaczeń, w sektorze usług, kultury i mediów (wydawnictwa, redakcje prasowe, radiowe i telewizyjne), w biurach podróży;
  • w różnych instytucjach i firmach na stanowiskach wymagających bardzo dobrej znajomości języka niemieckiego oraz wiedzy z zakresu kultury krajów niemieckiego obszaru językowego;
  • w szkołach językowych.


Dostęp do dalszych studiów 

Absolwenci specjalności nauczycielskiej i nauczycielskiej z modułem biznesowym są uprawnieni do podjęcia studiów drugiego stopnia o specjalności nauczycielskiej w zakresie języka niemieckiego. Uzyskanie pełnych kwalifikacji do wykonywania zawodu nauczyciela będzie możliwe po ukończeniu pełnego cyklu kształcenia nauczycielskiego na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Absolwent studiów pierwszego stopnia otrzymuje tytuł zawodowy licencjata. Absolwent może kontynuować kształcenie na studiach drugiego stopnia w krajach, w których obowiązuje dwustopniowy system kształcenia uniwersyteckiego oraz na studiach podyplomowych.

 

Kontakt

Instytut Neofilologii
Kraków, ul. Studencka 5, pokój 101
telefon 12 662 67 31
instytut.neofilologii@up.krakow.pl 

strona internetowa