studia pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki

Wybierz studia Rejestracja elektroniczna

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów na kierunku administracja o profilu ogólnoakademickim rozumie, ma i potrafi uzupełniać wiedzę związaną z funkcjonowaniem współczesnej administracji w Polsce, innych państw demokratycznych, instytucji europejskich i międzynarodowych, w tym wiedzę dotyczącą form i procedur działania administracji, kontroli w administracji publicznej, finansów publicznych państwa i samorządu terytorialnego. Orientuje się w problematyce ekonomicznej, ma podstawową wiedzę z zakresu socjologii i psychologii społecznej. Zdobytą w trakcie studiów wiedzę i umiejętności potrafi wykorzystać w realizacji własnej ścieżki zawodowej. Jego przedmiotowe kompetencje obejmują zagadnienia ze stosunków międzynarodowych, polityki gospodarczej i społecznej. Wytrenowane w trakcie studiów umiejętności pozwalają na samodzielne przygotowanie przez absolwenta ustnych i pisemnych wypowiedzi na temat istotnych zagadnień z dyscyplin naukowych związanych z administracją, na identyfikację oraz rozwiązywanie problemów merytorycznych.

 

Uzyskiwane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe

Studenci na kierunku administracja – profil ogólnoakademicki nabywają wiedzę, umiejętności, a przede wszystkim kompetencje społeczne do działania w sposób obywatelski (społeczny), uzyskują wszechstronnie przygotowanie do pełnienia różnorodnych ról społecznych, do sprawowania funkcji, w tym menedżerskich, w szeroko rozumianej administracji – zarówno w administracji publicznej (rządowej i samorządowej), gospodarczej, jak też w instytucjach i podmiotach niepublicznych. Kompetencje związane z edukacją obywatelską i umiejętnością promowania właściwych jej treści pozostają w związku z misją i strategią rozwoju Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Administracja jako kierunek studiów stanowi jeden z trwałych elementów wiedzy współczesnego urzędnika bez względu na miejsce, w którym będzie on zatrudniony. Studiowanie na kierunku administracja ma na celu przede wszystkim przygotować nowoczesnych administratywistów, profesjonalnych, przyszłych urzędników do sprawnego zarządzania i wykonywania zadań związanych z pracą w instytucjach sektora publicznego, ale również do nabycia wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych do wykonywania pracy na stanowiskach w sektorze prywatnym. Wymienione umiejętności i postawy zostają osadzone przede wszystkim na zdobytej w trakcie studiów wiedzy teoretycznej, na temat fundamentalnych instytucji społecznych, ekonomicznych, gospodarczych i prawnych. Studia na tym kierunku zakładają również przygotowanie do prowadzenia własnego przedsiębiorstwa na rynku europejskim. Mając na uwadze potrzeby współczesnej administracji, w trakcie studiów kładzie się nacisk na poznawanie europejskich standardów administrowania, nowoczesnych metod i narzędzi, w tym z wykorzystaniem technologii informacyjnych w zakresie realizacji zadań publicznych.

 

Dostęp do dalszych studiów

Absolwenci tego kierunku uzyskują przygotowanie, które ułatwia kontynuowanie edukacji na studiach drugiego stopnia, w tym w ramach studiów z zakresu administracji drugiego stopnia. Ponadto, absolwenci kierunku administracja są przygotowani do kontynuowania kształcenia na kierunkach pokrewnych, takich jak, na przykład politologia, ekonomia, europeistyka, bezpieczeństwo wewnętrzne, finanse publiczne, dziennikarstwo, stosunki międzynarodowe.

 

Kontakt

Instytut Nauk o Polityce i Administracji
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 236
telefon 12 662 64 46
inpa@up.krakow.pl

strona internetowa