studia pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki

Wybierz studia Rejestracja elektroniczna

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent posiada wiedzę z zakresu sztuk wizualnych i projektowych oraz umiejętności projektowe niezbędne do wykonywania zawodu projektanta wzornictwa.

Absolwent jest warsztatowo i artystycznie przygotowany zarówno do samodzielnej pracy twórczej, jak i do pracy w zespołach projektowych. Posiada umiejętności i specjalistyczną wiedzę w zakresie projektowania prorynkowego z uwzględnieniem aktualnych trendów oraz prospołecznego, w tym projektowania dla dzieci i osób niepełnosprawnych. Absolwent kierunku design jest też przygotowany do pracy innowacyjnej i badawczej tak, by tworzyć projekty podejmujące problemy współczesności. W pracy będzie z powodzeniem stosował filozofię projektowania zrównoważonego, z szacunkiem dla użytkownika, środowiska i społeczeństwa.

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku design otrzymuje tytuł licencjata. Zdobyta wiedza i pozyskane umiejętności umożliwiają absolwentowi wykonywanie zawodu projektanta wzornictwa w ramach zatrudnienia na stanowisku pracownika w biurach projektowych. Umiejętności warsztatowe zdobyte w ramach ćwiczeń ze sztuk wizualnych pozwalają na prowadzenie działalności artystycznej. Absolwent może rozpocząć działalność gospodarczą, zakładając prywatne firmy, podejmując produkcję wyrobów w oparciu o własne pomysły projektowe.

 

Uzyskiwane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe

Kierunek design przygotowuje absolwentów do wykonywania zawodu projektanta produktu obejmując takie aspekty projektowania jak: projektowanie prospołeczne, prorynkowe oraz specjalne (dotyczące osób lub przestrzeni o specjalnych uwarunkowaniach jak, niepełnosprawności, czy specjalne jednostki edukacyjne itp.). Dotyczy to zagadnień związanych z wizualnymi i funkcjonalnymi aspektami projektowania.

Studia zapewniają wiedzę z zakresu historii sztuki i designu oraz współczesnych trendów w projektowaniu produktu. Absolwent zdobywa fachową wiedzę uwzględniającą zasady ergonomii przy znajomości antropometrii z elementami anatomii oraz psychofizjologii widzenia. Celem studiów jest również rozwijanie, dzięki odpowiednim zadaniom oraz eksperymentom materiałowo-technologicznym, kreatywności niezbędnej przy tworzeniu innowacyjnych rozwiązań niezbędnych w pracy projektanta.

Podczas studiów na kierunku design student opanowuje i doskonali umiejętności warsztatowe, zarówno ogólnoplastyczne jak i zawodowe. Ukończenie studiów pozwala absolwentom aktywnie uczestniczyć we współczesnych procesach społecznych, ponieważ studia zapewniają wiedzę rozszerzoną o kontekst społeczny, humanistyczny i psychologiczny, co rozwinie ich niezależność i odpowiedzialność.

Kierunek design daje możliwość prowadzenia własnej działalności gospodarczej, świadczenie usług projektowych lub pracy w oparciu o model projektant – producent.

 

Dostęp do dalszych studiów

Absolwent jest przygotowany do rozpoczęcia studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich.

 

Kontakt

Instytut Grafiki i Wzornictwa
Kraków, ul. Podbrzezie 3
telefon 12 662 66 85
insztuki@up.krakow.pl

strona internetowa