Spis treści

 1. Przepisy ogólne
 2. Organizacja studiów
 3. Prawa i obowiązki słuchacza
 4. Tok studiów
 5. Przepisy końcowe

Regulamin studiów podyplomowych w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, zwanym dalej Uczelnią, opracowany został na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz.U. 2018 poz.1668 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej ustawą oraz Statutu Uczelni.

Dokument niniejszy zawiera uregulowania w zakresie podstawowych zagadnień organizacji i toku studiów podyplomowych oraz określa prawa i obowiązki uczestników tych studiów, zwanych dalej słuchaczami.

 

I. Przepisy ogólne

§ 1

 1. Studia podyplomowe są jednym z formalnych, zinstytucjonalizowanych ogniw systemu uczenia się przez całe życie.
 2. Studia podyplomowe są formą działalności dydaktycznej Uczelni, służącą uzupełnianiu i aktualizowaniu wiedzy oraz podnoszeniu i rozszerzaniu kwalifikacji absolwentów studiów wyższych.

 

 

§ 2


Studia podyplomowe w Uczelni tworzy, przekształca i znosi Rektor, na wniosek Rady Instytutu.

 

 

§ 3

 1. Studia podyplomowe trwają nie krócej niż dwa semestry, a ich program powinien umożliwiać słuchaczowi uzyskanie co najmniej 30 punktów ECTS, z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. Zasady kształcenia na studiach podyplomowych nauczycielskich muszą być zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi kształcenia nauczycieli.

 

 

§ 4

 1. Ogólny nadzór nad organizacją i funkcjonowaniem studiów podyplomowych prowadzonych w Uczelni sprawuje z upoważnienia Rektora wyznaczony Prorektor.
 2. Nadzór merytoryczny nad studiami podyplomowymi sprawuje Rada Instytutu prowadzącego studia.

 

 

§ 5

 1. Jednostką organizacyjną Uczelni prowadzącą studia podyplomowe jest Instytut.
 2. Studia podyplomowe mogą być prowadzone przez więcej niż jeden Instytut, a także wspólnie ze studium lub centrum oraz innymi jednostkami funkcjonującymi w Uczelni, na podstawie zawartych porozumień.
 3. Dokumentacja przebiegu studiów podyplomowych prowadzona jest przez Centrum Doskonalenia Kompetencji.
 4. Centrum Doskonalenia Kompetencji prowadzi rejestr elektroniczny słuchaczy oraz wydanych świadectw ukończenia studiów podyplomowych.
 5. Za obsługę administracyjną studiów podyplomowych oraz obsługę słuchaczy odpowiada Centrum Doskonalenia Kompetencji.

 

 

§ 6

Studia podyplomowe, prowadzone przez poszczególne Instytuty, mogą być realizowane poza siedzibą Uczelni, a także wspólnie z innymi uczelniami, instytucjami i organizacjami, w tym również zagranicznymi, zgodnie z zawartymi porozumieniami.

 

 

§ 7

 1. Studia podyplomowe mogą być prowadzone w języku polskim lub obcym.
 2. Studia podyplomowe mogą być prowadzone w całości albo w części z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 

 

§ 8

 1. Studia podyplomowe są odpłatną formą usług edukacyjnych Uczelni, z zastrzeżeniem ust. 4.
 2. Warunki odpłatności określa umowa zawarta między Uczelnią a słuchaczem i ewentualnie instytucją partnerską.
 3. Wysokości wszelkich opłat związanych z uczestniczeniem w studiach podyplomowych ustala Rektor.
 4. Studia podyplomowe mogą być finansowane – częściowo lub w całości – ze środków pozauczelnianych. W takim przypadku słuchacz ponosi koszty uzależnione od wysokości dofinansowania (lub odbywa studia bezpłatne).

 

 

§ 9

Studia podyplomowe przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych co najmniej pierwszego stopnia.

 

 

§ 10

 1. Warunki rekrutacji i limit miejsc ustala Rada Instytutu realizującej studia .
 2. Centrum Doskonalenia Kompetencji na wniosek Dyrektora Instytutu ogłasza i podaje do publicznej wiadomości (strony internetowe, tablice ogłoszeń): zasady rekrutacji na studia, limit miejsc oraz termin i miejsce składania dokumentów.
 3. Kandydat na studia podyplomowe składa następujące dokumenty:
  1. podanie o przyjęcie na studia podyplomowe;
  2. ankietę osobową;
  3. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych albo kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych poświadczoną przez Kierownika Centrum Doskonalenia Kompetencji lub inną osobę upoważnioną;
  4. inne dokumenty wymagane przez jednostkę realizującą studia.
 4. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń, pod warunkiem spełnienia wymogów formalnych określonych każdorazowo w zasadach rekrutacji.
 5. Słuchacz może podjąć zajęcia na studiach podyplomowych pod warunkiem zawarcia umowy o odpłatne świadczenie usług edukacyjnych na studiach podyplomowych.
 6. W przypadku braku minimalnej liczby chętnych studia podyplomowe (dana edycja) mogą zostać zawieszone przez organizatora.

 

 

§ 11

 1. Przyjęcia na studia podyplomowe dokonuje się po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego zgodnego z warunkami rekrutacji, na podstawie dokumentów, o których mowa w § 10 ust. 3.
 2. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna.
 3. Jeżeli liczba kandydatów spełniających warunki rekrutacji, przekracza liczbę miejsc na studiach podyplomowych, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń, chyba że warunki rekrutacji stanowią inaczej.
 4. W sprawach przyjęcia na studia podyplomowe rozstrzyga komisja rekrutacyjna.
 5. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do wiadomości kandydatów na studia podyplomowe drogą mailową.
 6. Od rozstrzygnięcia o nieprzyjęciu na studia podyplomowe kandydatowi przysługuje odwołanie do Rektora w terminie 14 dni od daty zawiadomienia kandydata o nieprzyjęciu na studia.
 7. Rozstrzygnięcie Rektora, podjęte po rozpatrzeniu odwołania, jest ostateczne.

 

II. Organizacja studiów

 

§ 12

 1. Rektor, na wniosek Dyrektora Instytutu, zaopiniowany przez Radę Instytutu, zatwierdza – spośród nauczycieli akademickich ze stopniem co najmniej doktora, zatrudnionych w Uczelni jako w podstawowym miejscu pracy – kierownika studiów podyplomowych.
 2. Kierownik studiów podyplomowych sprawuje bezpośredni nadzór merytoryczny nad przebiegiem edycji studiów, w tym nad realizacją programu studiów.
 3. Kierownik studiów podyplomowych we współpracy z Centrum Doskonalenia Kompetencji organizuje kolejne edycje studiów podyplomowych oraz sprawuje nadzór organizacyjny.

 

 

§ 13

 1. Decyzje o uruchamianiu kolejnych edycji danych studiów podyplomowych podejmuje Dyrektor Instytutu w porozumieniu z kierownikiem Centrum Doskonalenia Kompetencji, po zatwierdzeniu budżetu przez Kwestora .
 2. Dyrektor Instytutu sprawuje nadzór merytoryczny nad wszystkimi studiami podyplomowymi prowadzonymi w Instytucie, a nadzór organizacyjny sprawuje kierownik CDK w porozumieniu z Dyrektorem Instytutu.

 

 

§ 14

 1. Studia podyplomowe organizowane są w cyklu semestralnym.
 2. Szczegółową organizację zajęć dydaktycznych oraz terminy egzaminów opracowuje kierownik studiów, a zatwierdza Dyrektor.
 3. Terminy zajęć dydaktycznych oraz egzaminów podawane są do wiadomości słuchaczy przez kierownika studiów nie później niż na tydzień przed rozpoczęciem zajęć, w tym przy wykorzystaniu Internetu.

 

 

§ 15

 1. Kształcenie słuchaczy na studiach podyplomowych odbywa się według planów i programów studiów, zwanych łącznie programami studiów, które opracowuje Rada Instytutu i przedkłada Senatowi do uchwalenia.
 2. Uczelnia określa dla programu studiów podyplomowych efekty uczenia się dla kwalifikacji cząstkowych, uwzględniając charakterystyki drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK) na poziomie 6, 7 albo 8.
 3. Centrum Doskonalenia Kompetencji podaje do wiadomości obowiązujące w danym roku akademickim programy studiów podyplomowych na stronie internetowej.

 

 

III. Prawa i obowiązki słuchacza

 

§ 16

 1. Słuchacz ma prawo do:
  1. zdobywania wiedzy, udziału w zajęciach dydaktycznych i przystępowania do egzaminów i zaliczeń przewidzianych w planie studiów i programie nauczania, na zasadach w nich określonych;
  2. korzystania z bazy dydaktycznej Uczelni, niezbędnej do realizacji programu studiów;
  3. korzystania ze zbiorów bibliotecznych i czytelni, na zasadach określonych w regulaminie Biblioteki Głównej Uczelni; 
  4. korzystania z konsultacji z nauczycielami akademickimi prowadzącymi zajęcia;
  5. wglądu do swych pisemnych prac zaliczeniowych i egzaminacyjnych;
  6. zgłaszania władzom Instytutu i Uczelni postulatów dotyczących planów i programów studiów oraz organizacji kształcenia i obsługi administracyjnej;
  7. wyrażania opinii o poziomie i sposobie prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz wypełniania anonimowych ankiet ewaluacyjnych dotyczących treści programowych studiów, organizacji studiów oraz pracy nauczycieli akademickich.
 2. Słuchacz nie ma prawa do:
  1. świadczeń pomocy materialnej;
  2. urlopu od zajęć;
  3. legitymacji studenckiej.

 

 

§ 17

 1. Słuchacz obowiązany jest do:
  1. przestrzegania ustalonych przez prowadzącego zajęcia dydaktyczne zasad obecności i aktywności na zajęciach;
  2. uzgodnienia z prowadzącym zajęcia zakresu i terminu wyrównania zaległości powstałych w wyniku nieobecności;
  3. zaliczania zajęć, składania egzaminów, odbywania praktyk zawodowych oraz spełniania innych wymogów przewidzianych w planie studiów, w ustalonych terminach;
  4. terminowego przedkładania w Centrum Doskonalenia Kompetencji wymaganych dokumentów;
  5. terminowego regulowania zobowiązań finansowych wobec Uczelni oraz wnoszenia opłat wynikających z decyzji władz Uczelni;
  6. niezwłocznego zawiadamiania Centrum Doskonalenia Kompetencji o zmianie danych osobowych podanych Uczelni;
  7. przestrzegania przepisów obowiązujących w Uczelni;
  8. szanowania mienia Uczelni i ponoszenia odpowiedzialności materialnej za jego niszczenie lub stratę.
 2. Prawa i obowiązki słuchacza wygasają z dniem ukończenia kształcenia lub skreślenia z listy słuchaczy.

 

 

IV. Tok studiów

 

§ 18

Przebieg studiów podyplomowych dokumentowany jest w systemie informatycznym do obsługi procesu dydaktycznego.

 

 

§ 19

 1. Terminy uzyskiwania zaliczeń, zdawania egzaminów oraz zaliczeń i egzaminów poprawkowych określa harmonogram studiów.
 2. Prowadzący zajęcia podaje na początku zajęć zasady ich zaliczania (zasady zdawania egzaminu) oraz zasady usprawiedliwiania nieobecności słuchacza na zajęciach (egzaminach).
 3. Słuchaczowi, który nie uzyskał zaliczenia zajęć (nie zdał egzaminu), przysługuje prawo do zaliczenia (zdawania egzaminu) w trybie poprawkowym. Termin poprawkowy wyznacza kierownik studiów podyplomowych, w uzgodnieniu z prowadzącym zajęcia (egzaminatorem).

 

 

§ 20

 

Stosuje się następującą skalę ocen:

oznaczenie liczbowe oznaczenie słowne
5,0 bardzo dobry
4,5 dobry plus
4,0 dobry
3,5 dostateczny plus
3,0 dostateczny
2,0 niedostateczny

 

 

§ 21

 1. Plan studiów podyplomowych może przewidywać przygotowanie pracy końcowej.
 2. Na wniosek słuchacza, w uzasadnionych przypadkach, kierownik studiów podyplomowych może przedłużyć termin złożenia pracy końcowej, nie więcej jednak niż o trzy miesiące.
 3. Ocenę pracy końcowej wystawia nauczyciel akademicki prowadzący pracę.
 4. W przypadku otrzymania oceny niedostatecznej z pracy końcowej słuchacz ustala z kierownikiem studiów podyplomowych nowy termin złożenia pracy, nie dłuższy niż trzy miesiące.

 

 

§ 22

 1. Dyrektor Instytutu na wniosek kierownika studiów podyplomowych skreśla uczestnika studiów podyplomowych z listy słuchaczy, w przypadku:
  1. niepodjęcia studiów;
  2. rezygnacji ze studiów;
  3. nieuzyskania w terminie zaliczenia;
  4. niezdania w terminie egzaminu;
  5. niezłożenia w terminie pracy końcowej lub niezdania egzaminu końcowego.
 2. Dyrektor Instytutu na wniosek kierownika studiów podyplomowych może skreślić uczestnika studiów podyplomowych z listy słuchaczy w przypadku niewniesienia w terminie opłaty związanej z odbywaniem studiów.
 3. Od rozstrzygnięcia o skreśleniu z listy słuchaczy studiów podyplomowych przysługuje odwołanie do Rektora w terminie 14 dni od zawiadomienia o skreśleniu.
 4. Rozstrzygniecie Rektora w wyniku rozpoznania odwołania jest ostateczne.

 

 

§ 23

 1. Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest spełnienie wszystkich wymagań określonych programem tych studiów oraz niniejszym regulaminem.
 2. Wynik końcowy studiów stanowi średnia arytmetyczna wszystkich uzyskanych w ich trakcie ocen (łącznie z oceną pracy dyplomowej i egzaminu końcowego – jeśli są przewidziane planem studiów), po zaokrągleniu tej średniej według zasady:

do 3,20 – dostateczny
od 3,21 do 3,70 – plus dostateczny
od 3,71 do 4,20 – dobry
od 4,21 do 4,49 – plus dobry
od 4,50 do 5,00 – bardzo dobry

 

 

§ 24


Kwalifikacje uzyskane na studiach podyplomowych są kwalifikacjami cząstkowymi, które nie funkcjonują samodzielnie, lecz łącznie z kwalifikacjami pełnymi, potwierdzonymi dyplomem ukończenia studiów wyższych.

 

 

§ 25

 1. Absolwent studiów podyplomowych otrzymuje świadectwo ich ukończenia, według obowiązującego wzoru ustalonego przez Uczelnię.
 2. W razie utraty świadectwa ukończenia studiów podyplomowych Uczelnia może wydać absolwentowi jego duplikat.

 

 

§ 26

W sprawach związanych z tokiem studiów a nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje kierownik studiów podyplomowych.

 

V. Przepisy końcowe

 

§ 27

Złożenie dokumentów aplikacyjnych na studia podyplomowe prowadzone przez Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oznacza akceptację Regulaminu studiów podyplomowych.

 

 

§ 28

Zasady i tryb tworzenia, przekształcania i likwidowania studiów podyplomowych w Uczelni oraz uruchamiania kolejnych edycji danych studiów, jak również wzory dokumentów związanych z organizacją studiów podyplomowych w Uczelni określa zarządzenie Rektora.

 

 

§ 29

Regulamin studiów podyplomowych wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Senat, z mocą obowiązującą od dnia 1 października 2019 roku.

 

Podstawa prawna
Uchwała nr 2/21.10.2019 Senatu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 21 października 2019 roku w sprawie Regulaminu zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi i prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie