§ 1
Przepisy ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady konkursu „Student Miesiąca” i „Student Roku”.
 2. Organizatorem konkursu jest Dział Promocji Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.
 3. Edycja konkursu trwa od 1 grudnia 2021 do 30 czerwca 2022 r.
 4. Określenia używane w niniejszym Regulaminie oznaczają: a) Uczelnia – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; b) Rektor – Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; c) Komisja – komisja konkursowa; d) Konkurs – konkurs „Student Miesiąca” i „Student Roku”.
 5. Tytuł jest wyróżnieniem Studenta/tki za aktywną i znaczącą działalność społeczną, organizacyjną i promocyjną na rzecz Uczelni, stanowi również podkreślenie wartości jego zainteresowań, osiągnięć indywidualnych w zakresie działalności kulturalnej, naukowej lub w sporcie. Wyróżnienie ma na celu motywowanie, propagowanie i promowanie najbardziej kreatywnych Studentek/Studentów .
 6. Formularz zgłoszeniowy do plebiscytu dotyczy działalności podejmowanej przez Studenta w okresie studiów na Uczelni, do dnia, w którym mija termin składania wniosków o przyznanie tytułu „Student Miesiąca” w danym miesiącu.
 7. Potwierdzona działalność, powinna (częściowo) dotyczyć osiągnięć z roku, w którym składany jest wniosek – 2021/2022.
 8. Kandydatami do tytułu „Student Miesiąca” oraz „Student Roku” mogą być jedynie studenci Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (I i II stopnia bądź jednolitych studiów magisterskich).

§ 2 
Zasady przyznawania tytułu „Student Miesiąca” oraz „Student Roku” 

 1. Aby uzyskać tytuł „Student Miesiąca”, Kandydaci zgłaszają swoje wnioski, a ich zgłoszenie oznacza akceptację niniejszego Regulaminu. Studentów mogą zgłaszać również osoby trzecie, jednakże musi odbywać się to za pisemną zgodą Kandydata, co jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 2. W celu udziału w konkursie Student musi przedłożyć odpowiednie dokumenty i oświadczenia (§ 4, § 5).
 3. Wszystkie zgłoszenia do tytułu „Student Miesiąca” należy składać do 20. dnia każdego miesiąca w Dziale Promocji (ul. Podchorążych 2, pok. 19) lub nadesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: promocja@up.krakow.pl (wraz z zeskanowaną stroną dotyczącą składanych oświadczeń).
 4. Zgłoszenia, które wpłyną po 20. dniu danego miesiąca, zostaną rozpatrzone w następnym miesiącu.
 5. „Student Miesiąca” wybierany jest poprzez Komisję (§ 6).
 6. Członkowie Komisji spotykać się będą raz w miesiącu w celu wybrania „Studenta Miesiąca” (w najbliższym, dogodnym dla wszystkich członków terminie), po dacie zakończenia składania dokumentów do każdej edycji (tj. po 20. dniu każdego miesiąca).
 7. Podstawowym kryterium przyznawania tytułu „Student Miesiąca” jest ocena wartości i znaczenia realizowanych przez Studentów przedsięwzięć i ocena ich indywidualnych osiągnięć, a także działalność na rzecz Uniwersytetu Pedagogicznego w kontekście współpracy z podmiotami zewnętrznymi, jednostkami kultury, samorządu terytorialnego, szkołami, promocji Uczelni w środowisku zewnętrznym. Komisja będzie brała pod uwagę również aktualność przedstawionych osiągnięć, tak aby przynajmniej część z nich odbyła się w roku 2021/2022.
 8. Zwycięzca konkursu zostanie poinformowany telefonicznie lub mailowo (zgodnie z danymi z formularza zgłoszeniowego).
 9. Wyniki konkursu zamieszczane będą na stronie WWW Uczelni, a także na stronie Uczelni na portalu społecznościowym Facebook.
 10. Student, który uzyskał tytuł „Student Miesiąca”, jest zobowiązany dosłać drogą elektroniczną (promocja@up.krakow.pl) swoje zdjęcie.
 11. Student, który zgłosił swoją kandydaturę do konkursu, lecz nie otrzymał tytułu „Student Miesiąca” przyznawanego przez Komisję, może ponowić swoje zgłoszenie tylko jeden raz w trakcie trwania całej edycji konkursu (nie musi wówczas ponownie składać formularza z zaświadczeniami, wystarczy że złoży pisemne oświadczenie, iż chce aby wzięto pod uwagę jego kandydaturę w następnym miesiącu oraz uaktualni swoją dokumentację o najnowsze osiągnięcia (jeżeli takowe posiada).
 12. Student, który uzyskał tytuł „Student Miesiąca”, nie może ponownie zgłaszać swojej kandydatury do tytułu „Student Miesiąca” w danym roku akademickim.
 13. Spośród laureatów konkursu „Student Miesiąca” w głosowaniu plebiscytowym oraz poprzez głosowanie Komisji, zostanie wyłoniony „Student Roku”.

§ 3
Zasady przyznawania tytułu ,,Student Roku” 

 1. Do konkursu „Student Roku” może przystąpić wyłącznie osoba posiadająca tytuł „Student Miesiąca” otrzymany w danej edycji konkursu.
 2. Wybór „Studenta Roku” będzie odbywał się dwuetapowo, według zasad opisanych poniżej:
  1. I. etap – Głosowanie Publiczności:
   1. Głosowanie Publiczności odbędzie się podczas uroczystej prezentacji kandydatów, która dokona się w terminie ustalonym przez organizatora, ale przed ostatecznym głosowaniem Komisji.
   2. Każdy uczestnik spotkania siedzący na widowni otrzyma jedną kartkę na której będzie mógł oddać tylko jeden głos na wybranego przez siebie kandydata ubiegającego się o tytuł „Studenta Roku”.
   3. Kartki do głosowania powinny być oznakowane pieczęcią organizatora konkursu.
   4. Oddane głosy Publiczność wrzuca do odpowiednio zabezpieczonej urny. Osoba, która uzyska największą liczbę głosów, z zastrzeżeniem § 9 pkt 4 niniejszego regulaminu, otrzyma 1 pkt.
   5. W przypadku warunków uniemożliwiających przeprowadzenie konkursu w trybie stacjonarnym, organizator może przygotować spotkanie online z użyciem przeznaczonej do tego aplikacji internetowej. Uczestnikami spotkania mogą być członkowie komisji, kandydaci pretendujący do uzyskania tytułu „Studenta Roku” oraz pracownicy i studenci Uniwersytetu Pedagogicznego. Głosowanie na wybranego kandydata odbędzie się anonimowo za pomocą formularza internetowego, przygotowanego przez Organizatora. Kandydat, który uzyska najwięcej głosów podczas spotkania online, zdobywa 1 pkt.
  2. II. etap – Głosowanie Komisji:
   1. Głosowanie Komisji odbędzie się po uroczystej prezentacji w terminie ustalonym przez Członków Komisji.
   2. Komisja zostanie poinformowana o wynikach głosowania podczas prezentacji przez Sekretarza Komisji.
   3. Członkowie Komisji po zapoznaniu się z aktami personalnymi kandydatów wybierają swojego Kandydata. Podstawowym kryterium jest ocena wartości, znaczenia realizowanych przedsięwzięć, formy reprezentowania Uniwersytetu Pedagogicznego w podejmowanych aktywnościach  i ocena indywidualnych osiągnięć kandydatów, a także aktualność przynajmniej części z przedstawionych osiągnięć.
   4. Każdy z członków Komisji może oddać tylko jeden głos na jednego kandydata przy czym każdy głos = 1pkt.
  3. Osoba, która otrzyma największą liczbę punktów w I. i II. etapie otrzyma tytuł „Studenta Roku”.

§ 4
Dokumenty 

 1. Do konkursu może przystąpić wyłącznie osoba, która złoży odpowiednie dokumenty:
  1. Właściwie wypełniony formularz zgłoszeniowy.
  2. Dokumentację potwierdzającą swoje pasje, zainteresowania i osiągnięcia. Za dokumentację uznaje się w szczególności zaświadczenia, certyfikaty, opinie, referencje, publikacje lub materiały prasowe.
  3. Oświadczenia podpisane przez kandydata ubiegającego się o tytuł „Studenta Miesiąca”/ „Studenta Roku”.
 2. Treść zaświadczenia, certyfikatu, opinii, referencji lub innego dokumentu poświadczającego działalność powinna zostać potwierdzona przez złożenie podpisu osoby kierującej dowolną instytucją związaną z prezentowaną działalnością (lub jej zastępcy) albo przez pracownika związanego z przedmiotem danej aktywności, wraz z pieczęcią służbową. Złożenie pieczęci i podpisu nie dotyczy materiałów prasowych (w tym ze źródeł internetowych) lub stron tytułowych publikacji. Dokumentację stanowiącą załącznik do wniosku dostarcza się wyłącznie w formie kserokopii/skanu. Nie wymagane są dodatkowe podpisy lub pieczęcie.
 3. Dokumenty powinny zostać ponumerowane, skompletowane w białej teczce formatu A4 opisanej imieniem i nazwiskiem Studenta oraz złożone w Dziale Promocji (pokój 19, w Budynku Głównym Uczelni) lub przesłane drogą elektroniczną na adres promocja@up.krakow.pl do 20. dnia każdego miesiąca.
 4. Na wezwanie Komisji Kandydat ma obowiązek przedstawić oryginały przedłożonych zaświadczeń. Oryginalne zaświadczenia podlegają zwrotowi.

§ 5
Oświadczenia 

 1. Kandydat, poprzez złożenie Formularza zgłoszeniowego, wyraża następujące zgody oraz akceptuje i składa poniższe oświadczenia:
  1. Oświadczam, że podane informacje i zaświadczenia o ich prawdziwości są zgodne ze stanem faktycznym; wiadome mi jest, że fałszowanie dokumentów, poświadczenie nieprawdy, wyłudzenie poświadczenia nieprawdy i użycie dokumentu poświadczającego nieprawdę podlega odpowiedzialności karnej (art. 270-273 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, Dz. U. z 2018 r., poz. 1600).
  2. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie podanych w Formularzu zgłoszeniowym moich danych osobowych oraz wizerunku przez Uczelnię, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO; przetwarzanie i wykorzystanie danych dotyczy wyłącznie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z konkursem.
  3. Oświadczam, że wyrażam zgodę na zamieszczenie mojego imienia i nazwiska, wizerunku oraz prezentację sylwetki i osiągnięć podczas uroczystości święta Uczelni, Uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego, na stronach internetowych jednostek Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz w mediach i portalach społecznościowych w przypadku przyznania tytułu „Student Miesiąca”/„Student Roku”, zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1191).
  4. Oświadczam, że podczas trwania konkursu, zwłaszcza w okresie wyłaniania zwycięzcy będę w sposób szczególny przestrzegał obowiązujących na Uczelni przepisów prawa oraz dobrych obyczajów oraz dbał, ażeby moje zachowanie nie uchybiało godności studenta Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.
 2. Odmowa złożenia któregokolwiek z wymaganych oświadczeń jest równoznaczna z rezygnacją z udziału w konkursie.

§ 6
Komisja

 1. W skład Komisji wchodzą:
  • Prorektor ds. Studenckich,
  • Kierownik Działu Spraw Studenckich,
  • Kierownik Działu Promocji,
  • Przedstawiciel Samorządu Studentów,
  • Sekretarz Komisji Konkursowej.
 2. Komisja kieruje się treścią zawartą we wniosku Studenta, ale może także konsultować się z osobami mającymi wiedzę na temat aktywności danego kandydata.
 3. Komisja będzie zbierać się raz w miesiącu – w celu wybrania ,,Studenta Miesiąca” (w najbliższym, dogodnym dla wszystkich członków terminie), po dacie zakończenia składania dokumentów do każdej edycji (tj. po 20. dniu każdego miesiąca) oraz po zakończeniu głosowania w celu wybrania „Studenta Roku”.

§ 7
Przyznawanie nagród 

 1. Nagrody są przyznawane jako wyróżnienia za przedsiębiorczą, innowacyjną i proaktywną postawę studentów. Brane są również pod uwagę formy reprezentowania Uniwersytetu Pedagogicznego w podejmowanych aktywnościach.
 2. Za zdobycie tytułu „Student Miesiąca” zostanie przyznana nagroda w wysokości 500 zł brutto (słownie: pięćset złotych).
 3. Za zdobycie tytułu „Student Roku” zostanie przyznana nagroda w wysokości 1500 zł brutto (słownie: tysiąc pięćset złotych).
 4. Nagrody finansowe zostaną wypłacone w terminie do 20. dnia kolejnego miesiąca od dnia ogłoszenia wyników konkursu.
 5. Uroczyste wręczenie dyplomu dla „Studenta Roku” nastąpi podczas Inauguracji Roku Akademickiego 2022/2023.

§ 8
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

Na podstawie art. 13 (lub/i) 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 6 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L.2016.119.1 z dnia 04.05.2016 r. – dalej: RODO lub Rozporządzenie), informujemy, że:

 1. Administrator Danych Osobowych: Administratorem Danych Osobowych Uczestników konkursu „Student Miesiąca” i „Student Roku” jest Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (adres: ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, strona internetowa: www.up.krakow.pl). Z administratorem danych osobowych można kontaktować się poprzez adres e-mail info@up.krakow.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny wskazany w zdaniu pierwszym.
 2. Inspektor Ochrony Danych: Uczestnicy mogą skontaktować się z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych w sprawach dotyczących: przetwarzania danych osobowych, korzystania z praw dotyczących przetwarzania danych osobowych, pisząc na adres elektroniczny iod@up.krakow.pl, lub adres Administratora Danych, wskazany w pkt 1.
 3. Cele przetwarzania danych osobowych:
  Uczelnia przetwarza dane osobowe w ramach:
  1. wykonywania czynności zgodnie z udzieloną przez uczestników zgodą – art. 6 ust. 1 lit a) Rozporządzenia (UE) w celu:
   • organizacji i realizacji konkursu „Student Miesiąca” i „Student Roku”,
   • wykonania i opublikowania materiałów dokumentujących przeprowadzenie konkursu, w tym wręczenia nagród (zdjęcia, nagrania);
   • w celach kontaktowych (ustalenia szczegółów organizowanego konkursu).
 4. Odbiorcy danych osobowych:
  Zebrane dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom i organom publicznym uprawnionym do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora w związku z wykonywaniem powierzonego im zadania.
 5. Okres przechowywania danych osobowych uczestników:
  1. Dane osobowe zebrane na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) i art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia (UE), tj. odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach organizacji i realizacji konkursu będą przechowywane jedynie przez okres trwania konkursu i/lub w celach archiwalnych zgodnie z właściwymi przepisami prawa.
 6. Prawa osób, których dane dotyczą:
  Uczestnicy mają prawo do:
  • dostępu do swoich danych (informacji o przetwarzanych przez Administratora Danych), w tym uzyskania kopii danych. Prawo będzie realizowane w zakresie technicznie i prawnie możliwym,
  • sprostowania (poprawiania danych, gdy są niezgodne z stanem rzeczywistym),
  • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach przewidzianych prawem.
  • Ponadto, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych Uczestnicy mają prawo do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
   Zebrane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędnym warunkiem udziału w przygotowaniu i realizacji konkursu.
 7. Instytucja nadzorcza w zakresie danych osobowych: Organem nadzorczym w zakresie danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Uczestnicy, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, mają prawo wniesienia skargi do ww. organu nadzorczego.

§ 9
Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie kwestie nieuregulowane w regulaminie rozstrzyga Organizator.
 2. Zgłoszenie do udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w niniejszym Regulaminie podczas trwania konkursu bez podawania przyczyny.
 4. W przypadku stwierdzenia, że podczas głosowania mogło dojść do naruszenia Regulaminu lub dobrych obyczajów Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia całego konkursu, jak również jego części lub wyniku jednego lub kilku kandydatów, jak również do poinformowania właściwego rzecznika odpowiedzialności dyscyplinarnej. Do unieważnienia może dojść również po ogłoszeniu wyników konkursu, ale przed odebraniem nagrody.