Zmiana w Regulaminie studiów pierwszego, drugiego stopnia i jednolitych magisterskich
fot. Piotr Milc

Zgodnie z Zarządzeniem Nr R.Z.0211.11.2021 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie z dnia 18 lutego 2021 roku w Regulaminie studiów dokonuje się następujących zmian:

 1. w § 27 skreśla się ust. 3.
 2. w § 27 ust. 4 otrzymuje poniższe brzmienie:
  „Studentowi, który nie zaliczył semestru studiów, dyrektor instytutu może wyrazić zgodę na:
  1. dwa wpisy warunkowe (związane z powtarzaniem kursów) na semestr następny, przy czym wyrażenie zgody na kolejny wpis warunkowy może nastąpić wyłącznie pod warunkiem zaliczenia kursów z ewentualnych poprzednich wpisów warunkowych, tak aby jednocześnie student miał nie więcej niż dwa wpisy warunkowe,
  2. powtarzanie semestru (roku) studiów – z wyłączeniem studenta pierwszego roku studiów I stopnia oraz pierwszego roku jednolitych studiów magisterskich.”
 3. w § 28 ust. 5 otrzymuje poniższe brzmienie:
  „Student może uzyskać zgodę dyrektora instytutu na jednokrotne powtarzanie semestru/roku studiów w toku odbywanych studiów”.

Regulamin studiów w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie