4 maja 2017 r. rozpocznie się nabór wniosków na projekty badawcze w ramach konkursu Narodowego Centrum Nauki MINIATURA (nabór ciągły).

Realizujący projekt:

  • osoba posiadająca stopień naukowy doktora nadany w okresie do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem,
  • naukowiec, który nie kierował i nie kieruje realizacją projektu badawczego oraz nie jest laureatem konkursów na stypendia doktorskie lub staże po uzyskaniu stopnia naukowego doktora, finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki,
  • osoba zatrudniona w dniu składania wniosku na podstawie umowy o pracę przez jednostkę naukową będącą Wnioskodawcą.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Narodowego Centrum Nauki oraz w Biurze Nauki.