Komunikat Nr KU.K.0211.6.2021 kanclerza Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 24 marca 2021 roku w sprawie zgłaszania pracowników zakażonych koronawirusem SARS CoV-2 oraz osób z bezpośredniego kontaktu z zakażonym

Na podstawie art. 32a ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r., poz. 1845, z późn. zm.) oraz zgodnie z treścią pisma Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie, znak: EP.C-9011-877/21 z dnia 23 marca 2021 roku, stanowiącego załącznik do niniejszego komunikatu, w związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją epidemiologiczną oraz gwałtownym wzrostem liczby zachorowań na COVID-19, w przypadku pozytywnego wyniku testu w kierunku SARS CoV-2 u Państwa pracownika proszę o przesłanie do dnia 25 marca br. do godziny 10.00 na adres mailowy: zdrowie@up.krakow.pl następujących informacji:

  1. dane pracownika, u którego potwierdzono zakażenie: nazwisko, imię, PESEL, adres zamieszkania, telefon, adres mailowy, data ostatniego dnia w pracy.
  2. dane osób z bezpośredniego kontaktu z zakażonym (biorąc pod uwagę ostatnie 7 dni od daty otrzymania informacji o pozytywnym wyniku testu): nazwisko, imię, PESEL, adres zamieszkania, telefon, adres mailowy, data ostatniego kontaktu z osobą chorą, data ostatniego dnia w pracy.

Jako bezpośredni kontakt z osobą chorą należy rozumieć kontakt bez zastosowania środków ochrony osobistej, tj. przebywanie w bezpośredniej bliskości (twarzą w twarz) w odległości mniejszej niż 2 metry przez 15 minut, bezpośredni kontakt fizyczny, bezpośredni kontakt z wydzielinami (np. dotykanie zużytej chusteczki higienicznej, narażenie na kaszel), przebywanie w tym samym pomieszczeniu powyżej 15 minut.

Jednocześnie przypominam o obowiązujących w Uczelni zasadach postępowania w związku z pandemią COVID-19 zamieszczonych w Intranecie w zakładce „KORONAWIRUS”, w tym szczególnie o obowiązku zgłaszania przypadków zachorowań na adres mailowy: zdrowie@up.krakow.pl.

Kanclerz
dr Krzysztof Wąsowicz