Komunikat Nr KU.K.0211.4.2021 Kanclerza Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie drugiej tury zgłoszeń nauczycieli akademickich i innych osób prowadzących zajęcia na uczelniach na szczepienia przeciwko COVID-19 z rozszerzonym kryterium wieku do 69 roku

Informuję, iż rozpoczyna się druga tura rejestracji na szczepienia nauczycieli akademickich oraz innych osób prowadzących zajęcia na uczelniach z rozszerzonym kryterium wieku do 69 roku.

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji i Nauki informuję, jak poniżej:

 1. Zgłoszeń uprawnionych pracowników uczelni do Narodowego Programu Szczepień dokonują rektorzy uczelni.
 2. Do udziału w szczepieniach są uprawnione osoby spełniające następujące kryteria:
  1. nauczyciele akademiccy lub tzw. osoby prowadzące zajęcia,
  2. urodzone w dniu 01.01.1952 r. lub później,
  3. aktualnie zatrudnione na uczelni,
  4. niezgłoszone przez inną uczelnię.

Osoby spełniające powyższe wymagania chcące zarejestrować się na szczepienie przeciwko COVID-19 mogą zgłaszać się poprzez wypełnienie deklaracji udziału w szczepieniach, stanowiącej załącznik do niniejszego Komunikatu i dostarczenie jej:

 1. osobiście do Działu Spraw Pracowniczych, Stanowisko ds. Socjalnych, pok. 148, ul. Podchorążych 2 (zgłoszenia przyjmuje Pani mgr Dominika Płonka) w terminach:
  • poniedziałek 1 marca br. w godz. 8.00-15.00,
  • wtorek 2 marca br. w godz. 8.00-12.00.
 2. mailowo na adres: socjalny@up.krakow.pl w terminie do wtorku 2 marca br. do końca dnia.

Zakres danych zbieranych przez uczelnię dla poszczególnych osób:
imię/imiona, nazwisko, numer PESEL (a w przypadku braku numeru PESEL – data urodzenia, seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość), wybrany punkt szczepień, numer telefonu.

Lista punktów szczepień, szpitali węzłowych znajduje się na stronie: https://www.gov.pl/web/szczepimysie/lista-szpitali-wezlowych.

Poniżej przedstawiam proces zgłaszania na szczepienie:

 1. Uczelnia zbiera od uprawnionych pracowników deklaracje udziału w szczepieniach – krok ten Uczelnia organizuje i przeprowadza we własnym zakresie i został on wyżej opisany.
 2. Uczelnia w Systemie POL-on przygotuje listę pracowników zainteresowanych udziałem w szczepieniach wraz z wymaganymi danymi.
 3. System POL-on przekazuje listę zgłoszonych pracowników do NFZ.
 4. NFZ przekazuje odpowiednio posegregowane listy zgłoszeń do właściwych punktów szczepień.
 5. Punkty szczepień kontaktują się z zainteresowanymi pracownikami uczelni lub z koordynatorami szczepień na uczelni w celu ustalenia terminu szczepień.

W razie Państwa pytań proszę o kontakt ze mną (kanclerz@up.krakow.pl, tel. 12 662 60 08) bądź Stanowiskiem Socjalnym w Dziale Spraw Pracowniczych (socjalny@up.krakow.pl, tel. 12 662 60 51).

Jednocześnie informuję, iż Uczelnia nie udziela informacji nt. szczepionek.

Kanclerz
dr Krzysztof Wąsowicz

Deklaracja udziału w szczepieniach przeciwko COVID-19