Archiwum jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną powołaną do prowadzenia i koordynowania działalności archiwalnej Uczelni. Wykonuje zadania informacyjne, usługowe, dydaktyczne oraz badawczo-naukowe. Działalność archiwalna prowadzona jest na podstawie Ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Szczegółowy zakres i zasady funkcjonowania Archiwum określają akty zarządzania wewnętrznego.

Głównymi zadaniami Archiwum są:

  • gromadzenie, ewidencjonowanie, opracowanie, zabezpieczenie i udostępnianie materiałów archiwalnych oraz dokumentacji niearchiwalnej powstającej w toku działalności Uczelni;
  • przeprowadzanie procesu brakowania i nadzór nad niszczeniem dokumentacji niearchiwalnej, której okres przechowywania upłynął;
  • przeprowadzanie kwerend na potrzeby osób prywatnych, prawnych i instytucji publicznych.

 

Kierownik

mgr Liliana Kaczor
liliana.kaczor@up.krakow.pl

 

Kontakt

ul. Podchorążych 2, pokój 7sp
telefon 12 662 61 27
archiwum@up.krakow.pl

strona internetowa

 

Biblioteka Główna rozwija się jako biblioteka hybrydowa, łącząca harmonijnie zadania biblioteki tradycyjnej z biblioteką elektroniczną, przekształcając się w uczelniane centrum informacji i edukacji, które zapewnia użytkownikom osiągnięcie jak najlepszych wyników w nauczaniu, studiowaniu i badaniach naukowych. Posiada księgozbiór tradycyjny i elektroniczne źródła informacji ze wszystkich dyscyplin reprezentowanych na Uniwersytecie.

Zapewnia użytkownikom dostęp do ponad 350 000 książek drukowanych w języku polskim i językach obcych, prawie 40 000 czasopism polskich i zagranicznych i około 3000 zbiorów specjalnych. Wypożycza również czytniki e-booków i udostępnia czytelnikom 29 stanowisk komputerowych. Do dyspozycji użytkowników pozostaje aktualnie około 60 000 książek elektronicznych (online) w językach obcych, ponad 1000 tytułów książek elektronicznych w języku polskim (online), około 12 000 tytułów czasopism elektronicznych o zasięgu międzynarodowym dostępnych w bazach polskich i zagranicznych (w tym: IBUK, Web of Science, Proquest, Scopus, C.E.E.O.L., Academica).

 

Władze

Dyrektor
dr Stanisław Skórka
stanislaw.skorka@up.krakow.pl

Zastępca
dr Renata Zając
renata.zajac@up.krakow.pl

 

Kontakt

ul. Podchorążych 2
telefon 12 662 63 61
sekretbg@up.krakow.pl

strona internetowa

Centrum Języków Obcych prowadzi lektoraty języka angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego, hiszpańskiego i włoskiego na wszystkich kierunkach studiów, a ponadto lektorat języka łacińskiego na kierunku filologia polska oraz na wybranych kierunkach w Instytucie Neofilologii.

Uczestnictwo w lektoratach prowadzonych w Centrum umożliwia osiągnięcie poziomu zgodnego z Krajowymi Ramami Kwalifikacji oraz standardami określonymi w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego.

Na studiach pierwszego stopnia lektoraty rozpoczynają się od drugiego semestru pierwszego roku studiów i kończą egzaminem po czwartym semestrze. Obejmują one 110 godzin rozłożonych na trzy semestry na studiach stacjonarnych, a na studiach niestacjonarnych rozłożonych na cztery semestry. Na studiach drugiego stopnia (stacjonarnych i niestacjonarnych) wprowadzono specjalistyczny lektorat w wymiarze 15 godzin.

Centrum oferuje również kursy w ramach wykładów ogólnouczelnianych (Business English czy English at Work). Aktualnie, realizując projekt Uczelnia najwyższej jakości – UP to the TOP, proponuje studentom ostatniego roku studiów magisterskich warsztaty rozwijające kompetencje języka angielskiego w biznesie.

 

Władze

Dyrektor
mgr Hanna Rybkowska
hanna.rybkowska@up.krakow.pl

Zastępca
mgr Renata Muszyńska
renata.muszynska@up.krakow.pl

 

Kontakt

Podchorążych 2, pokój 463
telefon 12 662 63 58, 12 662 64 00
cjo@up.krakow.pl

strona internetowa

Misją Centrum jest tworzenie innowacyjnych rozwiązań, usług i produktów, które powstają w odpowiedzi na realne problemy współczesnych społeczeństw w obszarze gospodarki, nowych technologii, transportu, sektora kultury, usług publicznych, rynku pracy, czy edukacji. Misja ta realizowana jest w oparciu o interdyscyplinarne zespoły badawcze utworzone w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, w ścisłej współpracy z otoczeniem biznesowym, instytucjami i jednostkami administracji publicznej, centrami transferu technologii i i innymi ośrodkami naukowymi. Centrum tworzy innowacyjne rozwiązania poprzez generowanie wiedzy, która może być wykorzystana do realizacji konkretnych przedsięwzięć na drodze prac badawczo-rozwojowych i badań przemysłowych.

 

Władze

Dyrektor
dr hab. Mariusz Dzięglewski
mariusz.dzieglewski@up.krakow.pl

 

Kontakt

ul. Jęczmienna 9
telefon 12 662 79 41, 511 395 284
inlab.biuro@up.krakow.pl

strona internetowa

Centrum Kształcenia Nauczycieli jest jednostką ogólnouczelnianą wspomagającą działalność badawczo-dydaktyczną Uczelni. Do zadań Centrum należy między innymi: organizacja i prowadzenie zajęć w zakresie kształcenia psychologiczno-pedagogicznego dla wszystkich studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich, którzy w ramach obowiązkowego planu studiów realizują specjalność nauczycielską; organizacja i prowadzenie kształcenia nauczycielskiego dla studentów specjalności nienauczycielskich chcących uzyskać kwalifikacje nauczycielskie; prowadzenie kursów dla nauczycieli, pracowników dydaktycznych i badawczo-dydaktycznych uczelni wyższych; organizacja szkoleń i warsztatów dla pracowników Uczelni oraz podmiotów zewnętrznych realizowanych w formie tradycyjnej, zdalnej i hybrydowej.

 

Władze

Dyrektor
dr Stanisław Kowal
stanislaw.kowal@up.krakow.pl

strona internetowa

Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń Uniwersytetu Pedagogicznego to jedyna tego typu uniwersytecka jednostka w Polsce, zajmująca się profesjonalnym dokumentowaniem przymusowych migracji obywateli polskich na przestrzeni wieków. W skład instytucji, utworzonej w 2011 roku, wchodzą: Jednostka badawcza, Muzeum oraz Biblioteka i Archiwum. Zakres działalności obejmuje między innymi rejestrowanie notacji świadków historii – w Polsce i zagranicą (Wielka Brytania, Kanada, Australia, USA, Izrael, RPA, Rumunia, Uganda, Kazachstan, Serbia), gromadzenie materiałów archiwalnych, produkcję filmów dokumentalnych, tworzenie wystaw, działalność edukacyjną oraz wydawanie publikacji naukowych. Przykładowo w ramach grantu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Centrum wydało pięć tomów z cyklu „Pokolenia odchodzą. Relacje źródłowe polskich Sybiraków z Wielkiej Brytanii”. Od 2014 roku Centrum uznawane jest przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego za Specjalne Miejsce Pracy Badawczej (tzw. SPUB). Realizując swoje cele statutowe Centrum współpracuje z licznymi instytucjami państwowymi, naukowymi w Polsce i za granicą. Prace Centrum wpisują się w kanon działań, mających na celu ocalenie polskiego dziedzictwa narodowego.

 

Władze

Dyrektor
dr hab. Hubert Chudzio, prof. UP
hubert.chudzio@up.krakow.pl

 

Kontakt

Fort Skotniki
ul. Kozienicka 24
telefon 797 996 384
centrumdokumentacji@up.krakow.pl

strona internetowa

 

Centrum Sportu i Rekreacji jest jednostką ogólnouczelnianą, stwarzającą możliwości sportowego rozwoju dla wszystkich studentów i pracowników Uczelni. Jednostka oferuje szeroki wachlarz zajęć sportowych i turystyczno-rekreacyjnych, między innymi pływanie, fitness, jogę, pilates, turystykę pieszą, turystykę rowerową, narciarstwo, tenis stołowy, tenis ziemny, piłkę nożną, piłkę siatkową, turystykę kajakową. Centrum dysponuje nowoczesną bazą sportową, klubem fitness oraz gabinetem odnowy biologicznej, oferując również usługi komercyjne.

 

Władze

Dyrektor
mgr Piotr Pastuszko
piotr.pastuszko@up.krakow.pl

Zastępcy
mgr Krystyna Sterkowicz
krystyna.sterkowicz@up.krakow.pl
mgr Paweł Leja
pawel.leja@up.krakow.pl

 

Kontakt

ul. Ingardena 4
telefon 12 662 66 48
csir@up.krakow.pl

strona internetowa