Prof. dr hab. Władysław Stróżewski, wybitny polski filozof, urodził się w 1933 r. w Krotoszynie. Studia wyższe odbył na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, tam też obronił pracę doktorską, napisaną pod kierunkiem o. prof. Mieczysława Krąpca. W 1957 r. przeniósł się do Krakowa na Uniwersytet Jagielloński, na którym otrzymał tytuł profesora. Wieloletnim miejscem jego pracy, obok Instytutu Filozofii UJ, była Akademia Muzyczna w Krakowie. Wykładał też gościnnie na innych polskich uczelniach, a także w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Był stypendystą uniwersytetów i fundacji zarówno amerykańskich, jak i europejskich. Władysław Stróżewski jest autorem kilkunastu pozycji książkowych i ponad 200 artykułów, w tym wielu w językach obcych. Piastuje najwyższe funkcje w instytucjach naukowych. Jest wieloletnim przewodniczącym Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, redaktorem naczelnym reaktywowanego w 1992 r. „Kwartalnika Filozoficznego”, członkiem towarzystw naukowych, redakcji i rad naukowych wielu pism filozoficznych. Był m.in. członkiem Zespołu Ekspertów Ministra Edukacji Narodowej, członkiem czynnym Polskiej Akademii Umiejętności, International Society for Metaphysics, Polskiego Klubu Literackiego PEN, przewodniczącym Sekcji Nauk Humanistycznych i Społecznych Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów. Profesor Władysław Stróżewski otrzymał wiele nagród i wyróżnień, m.in. Nagrodę Prezesa Rady Ministrów, Nagrodę Fundacji Alfreda Jurzykowskiego w Nowym Jorku, był też wielokrotnie odznaczany, m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Polonia Restituta i Złotą Odznaką „Za Pracę Społeczną dla Miasta Krakowa”.

Poglądy filozoficzne Władysława Stróżewskiego obejmują trzy wielkie dziedziny: metafizykę, aksjologię i antropologię, w których stawia najważniejsze pytania klasycznej filozofii europejskiej i prezentuje własne oryginalne odpowiedzi. Znaczącą częścią jego twórczości są analizy z zakresu historii filozofii, a obok nich rozprawy na temat patriotyzmu, autorytetu, wielkości czy istoty pokoju. Osobne miejsce zajmują traktaty poświęcone dziełom poetyckim, muzycznym, sztukom plastycznym, podbudowane głęboką i wszechstronną znajomością dorobku kultury europejskiej. Wykłady Profesora Władysława Stróżewskiego cieszą się ogromnym powodzeniem wśród studentów, a odczyty gromadzą licznych słuchaczy. Znakomity dydaktyk wychował wiele pokoleń studentów i niezmiennie skupia wokół siebie grono wybitnych osób i ciekawych umysłów.

Zainteresowania badawcze prof. Henryka Nogi koncentrują się wokół wychowawczych i antywychowawczych oddziaływań techniki, w szczególności oddziaływań treści masowego komunikowania, w tym przede wszystkim gier komputerowych. Prof. Henryk Noga prowadzi badania nad treściami i skutkami oddziaływań środków masowego komunikowania zarówno w kontekście aksjologii, jak i wyróżnianych obecnie psychologicznych mechanizmów wychowawczych. Swoje koncepcje badawcze rozważa w kategoriach komunikacji, w których to koncepcjach odbiorcą jest najczęściej dziecko, osoba niepełnoletnia. Ten mało krytyczny w ocenie odbieranych treści podmiot wychowania ma na ogół duże zaufanie do oferowanych mu przekazów. Prof. Henryk Noga w swoich badaniach zauważa, że zaangażowanie dziecka w odbiór treści telewizyjnych (np. reklamowych), a szczególnie treści gier komputerowych, nie obejmuje jedynie biernej percepcji treści wizualnych, ale jest sytuacją, która włącza różne obszary aktywności dziecka. Dziecko zaangażowane w akcję rozgrywającą się na ekranie czynnie w niej uczestniczy, często identyfikując się z pojedynczym lub wieloma bohaterami, niezależnie od tego, jak dalece destrukcyjna jest konstrukcja akcji.

Badania prowadzone przez prof. Henryka Nogę, dotyczące analizy bohatera gier komputerowych pełniącego funkcję wzorcotwórczą dla odbiorców gier, w czerwcu 2002 r. uwieńczone zostały doktoratem i uzyskaniem tytułu doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Profesor prowadził badania ukazujące związek między poziomem postaw twórczych a uwarunkowaniami zaangażowania w technologię informacyjną ze szczególnym uwzględnieniem gier komputerowych. Nowatorskie badania poziomu postaw twórczych były podstawą uzyskania przez niego habilitacji.

Należy podkreślić, że prowadzone przez prof. Henryka Nogę prace naukowo-badawcze posiadają nowatorski i pionierski charakter w obrębie nauk pedagogicznych. Ich wyniki i praktyczne aplikacje mogą znacząco zmienić aktualne formy podejścia rodziców i pedagogów do wychowania prowadzonego za pomocą nowoczesnych technologii multimedialnych.

Drugim obszarem działalności naukowo-badawczej i popularyzatorskiej prof. Henryka Nogi są uwarunkowania funkcjonowania człowieka w świecie techniki oraz zagadnienia związane z dydaktyką nauczania przedmiotów techniczno-informatycznych.

Na dotychczasowy dorobek naukowy prof. Henryka Nogi składa się niemal dwieście artykułów drukowanych w czasopismach pedagogicznych, a także uczestnictwo w ponad osiemdziesięciu ogólnopolskich konferencjach naukowych i w trzydziestu konferencjach międzynarodowych.

Prof. Henryk Noga jest autorem trzech monografii, trzech podręczników oraz czterech skryptów. Uczestniczył w wielu projektach edukacyjnych. Pracuje jako ekspert do spraw oceny podręczników w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Współpracuje z wieloma polskimi i zagranicznymi ośrodkami promującymi edukację techniczno-informatyczną. Wypromował pięciu doktorantów, do obrony pracy doktorskiej przygotowuje obecnie cztery osoby. Wielokrotnie był nagradzany w kraju i za granicą.