W Uniwersytecie Pedagogicznym utworzono Szkołę doktorską.

Szkołą Doktorską kieruje dyrektor szkoły doktorskiej. W szkole doktorskiej działa rada szkoły.

 

Zadania dyrektora

 1. Do zadań dyrektora należy w szczególności:
  • kierowanie szkołą doktorską;
  • sprawowanie nadzoru nad kształceniem doktorantów, w tym nad realizacją programu kształcenia;
  • organizowanie procesu rekrutacji do szkoły doktorskiej;
  • monitorowanie jakości kształcenia w szkole doktorskiej oraz jakości opieki naukowej;
  • wydawanie decyzji administracyjnych w zakresach określonych w odrębnym zarządzeniu Rektora;
  • dysponowanie środkami finansowymi w ramach przyznanych środków oraz udzielonego upoważnienia, zgodnie z zasadami określonymi przez Rektora;
  • powoływanie komisji ocen śródokresowych w porozumieniu z właściwą radą dyscypliny;
  • sprawowanie nadzoru nad sposobem przeprowadzania ocen śródokresowych;
  • podejmowanie rozstrzygnięć związanych z kształceniem doktorantów;
  • współpraca z radami dyscyplin i dziekanami odpowiednich wydziałów w zakresie związanym z kształceniem doktorantów oraz procesem wyznaczania promotora lub promotorów;
  • współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym w zakresie kształcenia doktorantów;
  • wspieranie aktywności grantowej oraz mobilności krajowej i międzynarodowej doktorantów;
  • dbałość o sprawy socjalno-bytowe doktorantów;
  • sprawowanie nadzoru nad studiami doktoranckimi rozpoczętymi przed rokiem akademickim 2019/2020;
  • sprawowanie nadzoru nad osobami ubiegającymi się o stopień doktora w trybie eksternistycznym;
  • przewodniczenie radzie szkoły doktorskiej;
  • przygotowanie szkoły doktorskiej do ewaluacji;
  • współpraca z samorządem doktorantów.
 2. Kierując szkołą doktorską, dyrektor jest zobowiązany realizować plan rzeczowo-finansowy Uniwersytetu
  i odpowiada za gospodarkę finansową szkoły doktorskiej.

 

Zadania Rady

 1. Do zadań rady należy:
  • opracowanie strategii rozwoju oraz zasad funkcjonowania szkoły doktorskiej, a następnie monitorowanie realizacji oraz ewaluacja przyjętej strategii i zasad funkcjonowania;
  • dbałość o wysoką jakość procesu rekrutacji do szkoły doktorskiej, w szczególności wyrażanie opinii w sprawie zasad i kryteriów rekrutacji;
  • dbałość o zapewnienie wysokiej jakości procesu kształcenia doktorantów oraz przygotowywanych przez nich rozpraw doktorskich;
  • wyrażanie opinii w sprawie regulaminu szkoły doktorskiej;
  • wyrażanie opinii dla Senatu w sprawach dotyczących kształcenia doktorantów, w tym w sprawie programów kształcenia oraz w sprawie kwalifikacji nauczycieli akademickich prowadzących kształcenie w szkole doktorskiej;
  • koordynowanie procesu opracowania programów kształcenia w szkole doktorskiej;
  • wyrażanie opinii w sprawie wytycznych oraz zasad przygotowania indywidualnego planu badawczego doktorantów;
  • wyrażanie opinii w sprawie zasad przeprowadzenia oceny śródokresowej.
 2. Pracami rady kieruje przewodniczący.
 3. Uchwały rady zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.

Podstawa prawna
Zarządzenie Nr R/Z.0201-6/2019 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie utworzenia szkoły doktorskiej