29 kwietnia 2019 r. wprowadzono w życie Statut Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, który został przyjęty uchwałą Senatu Uczelni Nr 4/17.04.2019. Tym samym moc traci Zarządzenie Rektora Nr R/Z.0201-13/2017 z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie nowelizacji Statutu Uczelni.

Statut wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 r., z wyjątkiem § 23 pkt 2, § 31-36, § 40-42, oraz przepisów działu VIII, które wchodzą życie z dniem uchwalenia Statutu.

Statut Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 

25 lutego 2019 r. Senat powołał Radę Uczelni. W jej skład weszli przedstawiciele Uniwersytetu Pedagogicznego:

 • dr hab. inż. Artur Błachowski, prof. UP – były dziekan Wydziału Matematyczno-Fizyczno-Technicznego,
 • dr hab. Jacek Chmieliński, prof. UP – kierownik Katedry Analizy Matematycznej,
 • prof. dr hab. Jan Rydel – członek komisji historycznych PAN i PAU,
 • inż. Kamil Firmanty – przewodniczący Samorządu Studenckiego UP.


Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. do Rady Uczeni powołano także osoby niezwiązane do tej pory z Uniwersytetem Pedagogicznym:

 • dr hab. Krzysztof Broński, prof. UEK – prodziekan Wydziału Gospodarki i Administracji Publicznej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie; wybrany na stanowisko przewodniczącego Rady Uniwersytetu Pedagogicznego,
 • prof. dr hab. Joanna Madalińska-Michalak – kierownik Katedry Dydaktyki i Pedeutologii na Uniwersytecie Warszawskim,
 • prof. dr hab. Dariusz Rott – wykładowca w Instytucie Nauk o Literaturze Polskiej na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.


Do zadań Rady Uczelni należy:

 • opiniowanie projektu strategii uczelni,
 • opiniowanie projektu statutu,
 • monitorowanie gospodarki finansowej uczelni,
 • monitorowanie zarządzania uczelnią,
 • wskazywanie kandydatów na rektora, po zaopiniowaniu przez senat,
 • opiniowanie sprawozdania z realizacji strategii uczelni,
 • wykonywanie innych zadań określonych w statucie.


W ramach monitorowania gospodarki finansowej Rada Uczelni:

 • opiniuje plan rzeczowo-finansowy,
 • zatwierdza sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego,
 • zatwierdza sprawozdanie finansowe,
 • składa senatowi roczne sprawozdanie z działalności.

Informujemy, że Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego prof. dr hab. Kazimierz Karolczak powołał dr. hab. Władysława Marka Kolasę, prof. UP na stanowisko Dyrektora Szkoły Doktorskiej w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Zadania dyrektora

 1. Do zadań dyrektora należy w szczególności:
  • kierowanie szkołą doktorską;
  • sprawowanie nadzoru nad kształceniem doktorantów, w tym nad realizacją programu kształcenia;
  • organizowanie procesu rekrutacji do szkoły doktorskiej;
  • monitorowanie jakości kształcenia w szkole doktorskiej oraz jakości opieki naukowej;
  • wydawanie decyzji administracyjnych w zakresach określonych w odrębnym zarządzeniu Rektora;
  • dysponowanie środkami finansowymi w ramach przyznanych środków oraz udzielonego upoważnienia, zgodnie z zasadami określonymi przez Rektora;
  • powoływanie komisji ocen śródokresowych w porozumieniu z właściwą radą dyscypliny;
  • sprawowanie nadzoru nad sposobem przeprowadzania ocen śródokresowych;
  • podejmowanie rozstrzygnięć związanych z kształceniem doktorantów;
  • współpraca z radami dyscyplin i dziekanami odpowiednich wydziałów w zakresie związanym z kształceniem doktorantów oraz procesem wyznaczania promotora lub promotorów;
  • współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym w zakresie kształcenia doktorantów;
  • wspieranie aktywności grantowej oraz mobilności krajowej i międzynarodowej doktorantów;
  • dbałość o sprawy socjalno-bytowe doktorantów;
  • sprawowanie nadzoru nad studiami doktoranckimi rozpoczętymi przed rokiem akademickim 2019/2020;
  • sprawowanie nadzoru nad osobami ubiegającymi się o stopień doktora w trybie eksternistycznym;
  • przewodniczenie radzie szkoły doktorskiej;
  • przygotowanie szkoły doktorskiej do ewaluacji;
  • współpraca z samorządem doktorantów.
 2. Kierując szkołą doktorską, dyrektor jest zobowiązany realizować plan rzeczowo-finansowy Uniwersytetu
  i odpowiada za gospodarkę finansową szkoły doktorskiej.

Podstawa prawna
Zarządzenie Nr R/Z.0201-6/2019 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie utworzenia szkoły doktorskiej

W celu opracowania ankiety oceny nauczyciela akademickiego, zgodnej z przepisami Konstytucji dla Nauki oraz Statutem Uczelni, powołano Zespół ds. opracowania ankiety oceny nauczyciela akademickiego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w składzie:

 • prof. dr hab. Mariusz Wołos – przewodniczący Zespołu
 • dr hab. Robert Stawarz, prof. UP – zastępca przewodniczącego Zespołu
 • dr hab. Małgorzata Niespodziewana-Rados
 • dr hab. Andrzej Baran, prof. UP
 • dr hab. Inga Kawka, prof. UP
 • dr hab. Agnieszka Greń, prof. UP
 • dr hab. Sławomir Trusz
 • dr inż. Paweł Kurtyka
 • dr Bartłomiej Zyśk.

Podstawa prawna
Decyzja nr R/D.0201/-9/2019 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie powołania Zespołu rektorskiego ds. opracowania ankiety oceny nauczyciela akademickiego

25 marca 2019 r. powołano Radę Szkoły Doktorskiej na pierwszą kadencję, tj. od dnia 1 kwietnia 2019 r. do dnia 31 marca 2022 r.

W jej skład weszli:

 • dr hab. Joanna Bar, prof. UP
 • dr hab. Piotr Błaszczyk, prof. UP
 • dr hab. Władysław Marek Kolasa, prof. UP
 • dr hab. Andrzej Kornaś, prof. UP
 • dr hab. Sławomir Kurek, prof. UP
 • dr hab. Hoa Kim Ngan Nhu-Tarnawska, prof. UP
 • dr hab. Marceli Olma, prof. UP
 • dr hab. Katarzyna Plutecka, prof. UP
 • dr. hab. Dorota Probucka, prof. UP
 • prof. dr hab. Jerzy Rajman
 • dr hab. Tomasz Sikora, prof. UP
 • dr hab. Sebastian Wywiórski
 • dr Elżbieta Maj
 • mgr Jakub Pieczara (Samorząd Doktorantów UP)

 

Podstawa prawna

W Uniwersytecie Pedagogicznym utworzono Szkołę doktorską.

Szkołą Doktorską kieruje dyrektor szkoły doktorskiej. W szkole doktorskiej działa rada szkoły.

 

Zadania dyrektora

 1. Do zadań dyrektora należy w szczególności:
  • kierowanie szkołą doktorską;
  • sprawowanie nadzoru nad kształceniem doktorantów, w tym nad realizacją programu kształcenia;
  • organizowanie procesu rekrutacji do szkoły doktorskiej;
  • monitorowanie jakości kształcenia w szkole doktorskiej oraz jakości opieki naukowej;
  • wydawanie decyzji administracyjnych w zakresach określonych w odrębnym zarządzeniu Rektora;
  • dysponowanie środkami finansowymi w ramach przyznanych środków oraz udzielonego upoważnienia, zgodnie z zasadami określonymi przez Rektora;
  • powoływanie komisji ocen śródokresowych w porozumieniu z właściwą radą dyscypliny;
  • sprawowanie nadzoru nad sposobem przeprowadzania ocen śródokresowych;
  • podejmowanie rozstrzygnięć związanych z kształceniem doktorantów;
  • współpraca z radami dyscyplin i dziekanami odpowiednich wydziałów w zakresie związanym z kształceniem doktorantów oraz procesem wyznaczania promotora lub promotorów;
  • współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym w zakresie kształcenia doktorantów;
  • wspieranie aktywności grantowej oraz mobilności krajowej i międzynarodowej doktorantów;
  • dbałość o sprawy socjalno-bytowe doktorantów;
  • sprawowanie nadzoru nad studiami doktoranckimi rozpoczętymi przed rokiem akademickim 2019/2020;
  • sprawowanie nadzoru nad osobami ubiegającymi się o stopień doktora w trybie eksternistycznym;
  • przewodniczenie radzie szkoły doktorskiej;
  • przygotowanie szkoły doktorskiej do ewaluacji;
  • współpraca z samorządem doktorantów.
 2. Kierując szkołą doktorską, dyrektor jest zobowiązany realizować plan rzeczowo-finansowy Uniwersytetu
  i odpowiada za gospodarkę finansową szkoły doktorskiej.

 

Zadania Rady

 1. Do zadań rady należy:
  • opracowanie strategii rozwoju oraz zasad funkcjonowania szkoły doktorskiej, a następnie monitorowanie realizacji oraz ewaluacja przyjętej strategii i zasad funkcjonowania;
  • dbałość o wysoką jakość procesu rekrutacji do szkoły doktorskiej, w szczególności wyrażanie opinii w sprawie zasad i kryteriów rekrutacji;
  • dbałość o zapewnienie wysokiej jakości procesu kształcenia doktorantów oraz przygotowywanych przez nich rozpraw doktorskich;
  • wyrażanie opinii w sprawie regulaminu szkoły doktorskiej;
  • wyrażanie opinii dla Senatu w sprawach dotyczących kształcenia doktorantów, w tym w sprawie programów kształcenia oraz w sprawie kwalifikacji nauczycieli akademickich prowadzących kształcenie w szkole doktorskiej;
  • koordynowanie procesu opracowania programów kształcenia w szkole doktorskiej;
  • wyrażanie opinii w sprawie wytycznych oraz zasad przygotowania indywidualnego planu badawczego doktorantów;
  • wyrażanie opinii w sprawie zasad przeprowadzenia oceny śródokresowej.
 2. Pracami rady kieruje przewodniczący.
 3. Uchwały rady zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.

Podstawa prawna
Zarządzenie Nr R/Z.0201-6/2019 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie utworzenia szkoły doktorskiej