„Commentarii Academici”
Kwartalnik Uniwersytetu Pedagogicznego
im. Komisji Edukacji Narodowej
w Krakowie

ul. Podchorążych 2
30-084 Kraków, pokój 135
telefon 12 662 60 13
czasopismo@up.krakow.pl

 § 1
Organizator, przedmiot i cel konkursu

 1. Organizatorem cyklicznego Konkursu na ilustrację na pierwszą stronę (okładkę) czasopisma „Commentarii Academici” (zwanego dalej konkursem) jest Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie przy ul. Podchorążych 2, 30–084 Kraków.
 2. Przedmiotem konkursu jest wykonanie przez studenta lub absolwenta Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie pracy artystycznej (tj. kompozycji malarskiej, rysunkowej lub grafiki, ilustracji), która – w przypadku zwycięstwa – zostanie opublikowana na okładce czasopisma „Commentarii Academici”.
 3. Terminy składania prac w każdym cyklu konkursu będą ogłaszane sukcesywnie w kolejnych numerach „Commentarii Academici”.
 4. Celami konkursu są:
  1. wyłonienie najbardziej interesującej pracy artystycznej (kompozycji malarskiej, rysunkowej lub grafiki, ilustracji) wykonanej przez studenta lub absolwenta Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, która będzie prezentowana na okładce czasopisma;
  2. promowanie twórczości studentów oraz absolwentów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie w szeroko rozumianym środowisku akademickim oraz otoczeniu społeczno-gospodarczym uczelni.

 

§ 2
Uczestnicy konkursu

 1. Konkurs jest adresowany do studentów oraz absolwentów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.
 2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie projektu zgodnego z wymaganiami określonymi w niniejszym regulaminie wraz z: a) formularzem zgłoszenia – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 b) oświadczeniem o prawach autorskich – stanowiącym załącznik nr 2 oraz c) zgodą na przetwarzanie danych osobowych – stanowiącą załącznik nr 3 do regulaminu.
 3. Każdy z uczestników może zgłosić w danym cyklu konkursu maksymalnie 3 propozycje okładki. Osoba, której praca nie wygra w konkursie okładkowym, może nadesłać te lub nowe propozycje kompozycji malarskiej, rysunkowej lub grafiki, ilustracji do konkursu okładkowego w kolejnym wydaniu czasopisma.
 4. Udział w konkursie i przesłanie projektu oznaczają jednocześnie wyrażenie zgody na jego wykorzystanie przez organizatora, na zasadach określonych niniejszym regulaminem.
 5. W konkursie mogą uczestniczyć osoby, którym przysługują autorskie prawa do utworów indywidualnych.

 

§ 3
Forma prezentacji pracy konkursowej
oraz sposób i termin jej składania

 1. Dokumenty, które należy przesłać, aby praca została zakwalifikowana do udziału w konkursie:
  1. wersja elektroniczna pracy konkursowej (lub prac konkursowych w przypadku nadesłania dwóch lub trzech propozycji przez jedną osobę) w postaci pliku *JPG lub TIFF, lub PDF zawierająca kompozycję malarską, rysunkową lub grafikę, ilustrację w oryginalnej kolorystyce;
  2. wypełniony formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1) uzupełnione oświadczenie o prawach autorskich (załącznik nr 2) oraz podpisaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 3).
 2. Dokumenty należy przesłać na adres e-mail: czasopismo@up.krakow.pl w terminach wskazanych każdorazowo w wydaniu „Commentarii Academici”. Prace dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane w danym konkursie, ale mogą zostać uwzględnione w kolejnym konkursie na okładkę jeżeli autor pracy prześle wiadomość e-mail do organizatora, że deklaruje udział w kolejnej edycji konkursu.
 3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie pracy konkursowej zgodnej z wymaganiami, określonymi w regulaminie.

 

§ 4
Kryteria oceny 

 1. Konkurs odbywa się cyklicznie co około trzy miesiące ze względu na częstotliwość wydawania czasopisma (kwartalnik).
 2. Konkurs jest za każdym razem jednoetapowy.
 3. Oceny i wyłaniania prac dokonuje zawsze dr Magdalena Koziak-Podsiadło –odpowiedzialna za oprawę graficzną czasopisma.
 4. Praca będzie oceniana według następujących kryteriów:
  1. kryterium kreatywności,
  2. kryterium oryginalności,
  3. kryterium funkcjonalności (możliwości zastosowania na okładce czasopisma),
  4. kryterium artystyczne (ocena walorów artystycznych prezentowanej pracy).
 5. Decyzja o wyborze zwycięskiej pracy jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu.
 6. Organizator może unieważnić konkurs w każdym czasie bez podania przyczyny.
 7. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem pracy konkursowej ponosi uczestnik konkursu.

 

§ 5
Ogłoszenie wyników

Za ogłoszenie wyników konkursu uznaje się każdorazowo przesłanie wiadomości e-mail z adresu czasopismo@up.krakow.pl do zwycięzcy oraz opublikowanie pracy na okładce czasopisma.

 

§ 6
Nagroda

 1. Nagrodą w konkursie jest możliwość zaprezentowania pracy na okładce czasopisma wraz z oznaczeniem imienia i nazwiska, kierunku studiów oraz nazwy/tytułu pracy. Autor będzie miał także możliwość przedstawienia swojego dotychczasowego dorobku artystycznego w formie tekstu opublikowanego na łamach „Commentarii Academici” w numerze, który otwiera okładka z jego pracą artystyczną. Artykuł nie może przekroczyć 10 tys. znaków ze spacjami oraz 10 fotografii wybranych przez zwycięzcę i odnoszących się bezpośrednio do treści omawianych w tekście.
 2. Autor zwycięskiego projektu w ramach nagrody, o której mowa w punkcie 1. powyżej, wyraża zgodę na publiczne udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (każdy ma możliwość nieodpłatnego pobrania czasopisma ze strony Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie) oraz wprowadzania go do pamięci komputera jako integralnego elementu konkretnego wydania czasopisma „Commentarii Academici” (czasopismo jest udostępniane w formacie *PDF).
 3. Autor projektu artystycznego wyrażą zgodę, aby okładka czasopisma była udostępniana na oficjalnej stronie Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (głównej – www.up.krakow.pl oraz w razie potrzeby: także jubileuszowej – 75lat.up.krakow.pl), stronach instytutów oraz innych jednostek administracyjnych uczelni (np. Akademickiego Biura Karier, Biura Współpracy z Absolwentami, Biura Współpracy Międzynarodowej, Biura ds. Osób Niepełnosprawnych itp.). Ponadto, żeby była wykorzystana przez Biuro Promocji Uniwersytetu Pedagogicznego lub Rzecznika Prasowego, jako podmioty odpowiedzialne za politykę wizerunkową Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, w celu promowania działań podejmowanych przez naszych studentów i absolwentów oraz informowania o bieżących wydarzeniach. Autor ma świadomość, że okładka czasopisma będzie pokazywana także na profilach społecznościowych prowadzonych przez Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, instytuty oraz inne jednostki administracyjne, autorów tekstów, osoby wypowiadające się w wywiadach itp., co oznacza możliwość jej udostępniana dalej na kolejnych profilach (również prywatnych) w mediach społecznościowych.
 4. Autor zwycięskiego projektu wyraża także zgodę na ewentualne opublikowanie jego projektu zamieszczonego na okładce „Commentarii Academici” w folderach tworzonych przez Biuro Promocji oraz Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego (lub inne jednostki wyznaczone do podejmowania tego typu działań przez władze Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie). Tego rodzaju materiały powstają cyklicznie i mają za zadanie przedstawianie dorobku naukowego oraz artystycznego naszej społeczności.
 5. Autor zgadza się na opublikowanie okładki z jego pracą w galerii okładek „Commentarii Academici”, która może powstać po opublikowaniu kilku kolejnych numerów czasopisma.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych modyfikacji zwycięskiego projektu w zakresie doboru rozmiaru i kadrowania.

 

§ 7
Dodatkowe informacje

 1. Zgłoszenie projektu do udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 2. We wszystkich spornych kwestiach decyzje podejmuje Redakcja „Commentarii Academici”.
 3. W razie pytań i wątpliwości dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać, pisząc wiadomość na adres e-mail: czasopismo@up.krakow.pl.

 

§ 8
Przetwarzanie danych osobowych

 1. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez uczestnika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych dla potrzeb konkursu (załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędnym warunkiem udziału w niniejszym konkursie.
 2. Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L.2016.119.1 z dnia 04.05.2016 r. – dalej: RODO lub Rozporządzenie), informujemy, że:
  1. Administratorem Danych Osobowych Uczestników konkursu jest Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie (adres: ul. Podchorążych 2, 30–084 Kraków, strona internetowa: www.up.krakow.pl). Z administratorem danych osobowych można kontaktować się poprzez adres e-mail: info@up.krakow.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny wskazany w zdaniu pierwszym;
  2. Uczestnicy konkursu mogą skontaktować się z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych w sprawach dotyczących: przetwarzania danych osobowych, korzystania z praw dotyczących przetwarzania danych osobowych, pisząc na adres elektroniczny iod@up.krakow.pl, lub adres Administratora Danych, wskazany w pkt 1;
  3. Uczelnia przetwarza dane osobowe w ramach:
   1. wykonywania czynności zgodnie z udzieloną przez uczestników konkursu zgodą na przetwarzanie danych osobowych w związku z udziałem w konkursie – art. 6 ust. 1 lit a) RODO;
   2. archiwizacji w zakresie niezbędnym do wykonania obowiązków prawnych ciążących na administratorze – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
  4. Zebrane dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom i organom publicznym uprawnionym do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora w związku z wykonywaniem powierzonego im zadania (np. obsługa prawna, IT);
  5. Dane osobowe uczestników zebrane na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) Rozporządzenia (UE), tj. odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach organizacji i realizacji konkursu będą przetwarzane przez okres 3 lat.
  6. Uczestnicy, mają prawo do: dostępu do swoich danych, w tym uzyskania kopii danych (prawo będzie realizowane w zakresie technicznie i prawnie możliwym), sprostowania (poprawiania danych, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach przewidzianych prawem. Ponadto, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych uczestnicy mają prawo do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. Zebrane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  7. Organem nadzorczym w zakresie danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Uczestnicy konkursu/opiekunowie prawni uczestników, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, mają prawo wniesienia skargi do ww. organu nadzorczego.

 

§ 9
Postanowienia końcowe

 1. Zgłoszenie projektu do konkursu oznacza akceptację warunków zamieszczonych w niniejszym regulaminie.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.
 4. Organizator nie zwraca kosztów udziału w konkursie.
 5. Niniejszy regulamin umieszczony jest na stronie internetowej: www.up.krakow.pl/uniwersytet/commentarii-academici.