Regulamin głosowania w konkursie „Student Roku 2015/2016”

W oparciu o treść par. 7 pkt. 1 i 3 regulaminu konkursu „Student Miesiąca” i „Student Roku” Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, postanawia się wprowadzić następujący regulamin głosowania w Konkursie „Student Roku 2015/2016”:

§ 1
Przepisy ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady głosowania w konkursie „Student Roku 2015/2016”.
 2. Organizatorem konkursu jest Biuro Promocji i Karier Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.
 3. Określenia używane w niniejszym Regulaminie oznaczają:
  1. Uczelnia – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
  2. Organizator – Biuro Promocji i Karier Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
  3. Komisja – komisja konkursowa
  4. Głosowanie – dotyczy głosowania w konkursie „Student Roku 2015/2016”
  5. Kandydaci – Laureaci poszczególnych edycji konkursu „Student Miesiąca” 2015/2016
 4. Głosowanie przeprowadzane będzie zgodnie z korektami wprowadzonymi do dotychczasowo obowiązującego regulaminu.
 5. W konkursie biorą udział wyłącznie Laureaci poszczególnych edycji konkursu „Student Miesiąca”.
 6. Kandydaci ubiegający się o tytuł „Student Roku” zostaną poinformowani o terminie rozpoczęcia głosowania telefonicznie lub via e-mail.
 7. Głosowanie przebiegać będzie dwuetapowo:
  I Etap: głosowanie on-line
  II Etap: głosowanie Komisji
 8. Rozpoczęcie konkursu nastąpi w dniu 15 listopada 2016 r.
 9. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 23 listopada 2016 r.
 10. Zwycięzca konkursu zostanie poinformowany o wyniku konkursu telefonicznie.
 11. Wyniki głosowania opublikowane będą na stronie głównej Uczelni oraz na profilu Facebook Uczelni.
 12. Wręczenie nagrody dla „Studenta Roku” nastąpi w dniu 28 listopada 2016 r. Zwycięzca konkursu zobowiązuje się do osobistego odbioru nagrody w ww. terminie.

§ 2
Głosowanie

 1. Głosowanie przebiegać będzie dwuetapowo według zasad opisanych poniżej:
  1) Etap I – Poprzez głosowanie on-line
  1. Głosowanie on-line będzie miało charakter tajny (tzn. głosy będą oddawane anonimowo w sposób uniemożliwiający przypisanie oddanego głosu do głosującego).
  2. Głosowanie on-line odbędzie się na stronie głównej Uczelni, w dniach od 15 listopada 2016 r. od godz. 15.00 do 20 listopada 2016 r. do godz. 20.00.
  3. Jedna osoba będzie mogła oddać tylko jeden głos na jednego kandydata (zgodnie z zasadą: jedno IP = jeden głos).
  4. Osoba, która uzyska największą liczbę głosów z zastrzeżeniem zapisu paragrafu 4 pkt. 3, otrzyma 1 punkt.
  2) Etap II – Poprzez głosowanie Komisji:
  1. Głosowanie Komisji Konkursowej odbędzie się po zakończeniu głosowania on-line w terminie ustalonym przez członków Komisji.
  2. Komisja zostanie poinformowana o wynikach głosowania on-line przez Sekretarza Komisji.
  3. Członkowie Komisji po zapoznaniu się z aktami personalnymi kandydatów wybierają swojego kandydata. Podstawowym kryterium jest ocena wartości, znaczenia realizowanych przedsięwzięć i ocena indywidualnych osiągnięć kandydatów.
  4. Każdy z członków Komisji może oddać tylko jeden głos na jednego kandydata, przy czym każdy głos wart jest 1 punkt.
 2. Osoba, która otrzyma największą liczbę punktów z etapu I i II, otrzyma tytuł „Studenta Roku”.

§ 3
Komisja

 1. W skład Komisji wchodzą:
  • Prorektor ds. Studenckich
  • Kierownik Biura Promocji i Karier
  • Przedstawiciel Samorządu Studentów
  • Sekretarz Komisji Konkursowej

§ 4
Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie kwestie nieuregulowane w regulaminie rozstrzyga Organizator.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w niniejszym regulaminie podczas trwania konkursu.
 3. W przypadku stwierdzenia, że podczas głosowania mogło dojść do naruszenia regulaminu lub dobrych obyczajów Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia całego konkursu, jak również jego części lub wyniku jednego lub kilku kandydatów, jak również do poinformowania właściwego rzecznika odpowiedzialności dyscyplinarnej. Do unieważnienia może dojść również po ogłoszeniu wyników konkursu, ale przed odebraniem nagrody.
 4. Niniejszy regulamin ma zastosowanie do trwającego obecnie konkursu „Student Roku 2015/2016”.
 5. W przypadku kolizji zapisów niniejszego regulaminu z regulaminem konkursu „Student Miesiąca” i „Student Roku” pierwszeństwo mają zapisy niniejszego regulaminu.