O kryteria przyjęć na wszystkie kierunki studiów, o zasady przeliczania wyników egzaminu maturalnego, a także o wymagane w procesie rekrutacji dokumenty możecie zapytać pracowników Biura Rekrutacji.

Dział Dydaktyki, Rekrutacji i Praktyk
Sekcja ds. Rekrutacji
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 31a
telefon 12 662 60 93
rekrutacja@up.krakow.pl

 

Adres jednostkiKierunek
Instytut Biologii
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 229N
telefon 12 662 78 20
instytut.biologii@up.krakow.pl

strona internetowa

Bioinformatyka
Biologia
Chemia – nauczanie chemii
Ochrona środowiska
Odnowa biologiczna

Instytut Filologii Angielskiej
Kraków, ul. Karmelicka 41, pokój 203
telefon 12 662 62 05
filologia.angielska@up.krakow.pl

strona internetowa

Filologia angielska
Instytut Filologii Polskiej
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 563
telefon 12 662 61 44
polon@up.krakow.pl

strona internetowa

Filologia polska
Kulturoznawstwo i wiedza o mediach
Logopedia
Instytut Filozofii i Socjologii
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 242
telefon 12 662 62 23
ifis@up.krakow.pl

strona internetowa

Etyka – mediacje i negocjacje
Filozofia
Kogniwistyka
Polityka społeczna
Socjologia
Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi
Instytut Fizyki
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 515
telefon 12 662 62 98
ifiz@up.krakow.pl

strona internetowa

Fizyka

Instytut Geografii
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 442
telefon 12 662 62 45
geograf@up.krakow.pl

strona internetowa

Geografia
Gospodarka przestrzenna
Turystyka i rekreacja

Instytut Grafiki i Wzornictwa
Kraków, ul. Podbrzezie 3
telefon 12 662 66 85
insztuki@up.krakow.pl

strona internetowa

Art & design
Grafika
Design
Komunikacja wizualna

Instytut Historii i Archiwistyki
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 324
telefon 12 662 61 82
historia@up.krakow.pl

strona internetowa

Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo
Historia
Studia niemcoznawcze i środkowoeuropejskie
Turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe

Instytut Informatyki
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 403N
telefon 12 662 78 45
ii@up.krakow.pl

strona internetowa

Informatyka

Instytut Malarstwa i Edukacji Artystycznej
Kraków, ul. Mazowiecka 43
telefon 12 662 66 72
insztuki@up.krakow.pl

strona internetowa

Malarstwo
Sztuka i edukacja

Instytut Matematyki
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 212
telefon 12 662 62 73
instmat@up.krakow.pl

strona internetowa

Matematyka

Instytut Nauk o Bezpieczeństwie
Kraków, ul. Ingardena 4, pokój 203N
telefon 12 662 66 04
inob@up.krakow.pl

strona internetowa

Bezpieczeństwo państwa
Bezpieczeństwo zdrowotne
Bezpieczeństwo międzynarodowe

Instytut Nauk o Informacji
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 360
telefon 12 662 61 76
inoi@up.krakow.pl

strona internetowa

Architektura informacji
Zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe

Instytutu Nauk o Polityce i Administracji
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 236
telefon 12 662 64 46
ip@up.krakow.pl

strona internetowa

Administracja
Stosunki międzynarodowe
Politologia

Instytutu Nauk o Wychowaniu
Kraków, ul. Ingardena 4, pokój 414
telefon 12 662 65 99
telefon 12 662 66 00
inow@up.krakow.pl

strona internetowa

Pedagogika

Instytut Nauk Technicznych
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 32
telefon 12 662 63 31
technika@up.krakow.pl

strona internetowa

Edukacja techniczno-informatyczna
Inżynieria bezpieczeństwa

 

Instytut Neofilologii
ul. Podchorążych 2, pokój 249a
telefon 12 662 63 55
filologia.wloska@up.krakow.pl

strona internetowa

Filologia włoska

Instytut Neofilologii
ul. Studencka 5, pokój 113
telefon 12 662 67 39
filologia.germanska@up.krakow.pl

strona internetowa

 Filologia germańska
Instytut Neofilologii
ul. Podchorążych 2, pokój 255
telefon 12 662 62 01
filologia.hiszpanska@up.krakow.pl
filologia.romanska@up.krakow.pl

strona internetowa

Filologia hiszpańska
Filologia romańska

Instytut Neofilologii
ul. Studencka 5, pokój 101
telefon 12 662 67 31
filologia.rosyjska@up.krakow.pl

strona internetowa

Filologia rosyjska

Instytut Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej
Kraków, ul. Ingardena 4, pokój 314
telefon 12 662 66 24
ippis@up.krakow.pl

strona internetowa

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Instytut Pedagogiki Specjalnej
Kraków, ul. Ingardena 4, pokój 110
telefon 12 662 66 36
ips@up.krakow.pl

strona internetowa

Pedagogika specjalna

Instytut Prawa i Ekonomii
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 234
telefon 12 662 62 11
ipae@up.krakow.pl

strona internetowa

Ekonomia społeczna
Prawo

Instytut Psychologii
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 348
telefon 12 662 62 29
psych@up.krakow.pl

strona internetowa

Psychologia

Instytut Spraw Społecznych
Kraków, os. Stalowe 17, pokój 112
telefon 12 662 79 50
iss@up.krakow.pl

strona internetowa

Praca socjalna
Zarządzanie w służbach społecznych

Instytut Sztuki Mediów
Kraków, ul. Podbrzezie 3
telefon 12 662 66 85
insztuki@up.krakow.pl

strona internetowa

Digital Design
Sztuka i media
Sztuka współczesna

 

Laureaci i finaliści olimpiad

Laureaci, finaliści olimpiad stopnia centralnego, laureaci konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich przyjmowani będą na studia decyzją Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego ponad limit, bez postępowania kwalifikacyjnego przed komisją rekrutacyjną.

Wiecej szczegółów znajduje się w Uchwale nr 3/22.04.2020 Senatu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 22 kwietnia 2020 roku.

Podstawa prawna
Uchwała nr 3/22.04.2020 Senatu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 22 kwietnia 2020 roku w sprawie warunków rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego, laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich, w tym organizowanych przez Uczelnię w latach 2020/2021–2023/2024

Opłata rekrutacyjna

Wysokość opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia stacjonarne i niestacjonarne wnoszonej przez kandydatów w roku akademickim 2020/2021

11Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie zobowiązany jest do wniesienia opłaty rekrutacyjnej na każdą wybraną ścieżkę kształcenia, na którą ubiega się o przyjęcie, w wysokości 85 złotych.

2Cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie na studia wnoszą opłatę rekrutacyjną w wysokości obowiązującej obywateli polskich.

3Kandydat wnosi opłatę na przypisany mu numer konta bankowego, który zostanie wygenerowany każdemu kandydatowi podczas elektronicznej rejestracji na studia. Opłatę należy uiścić przed zakończeniem elektronicznej rejestracji na dany kierunek.

4Dokonana przez kandydata wpłata nie podlega zwrotowi. Wyjątkiem jest nieuruchomienie kierunku lub rezygnacja kandydata z postępowania rekrutacyjnego w terminie do dnia zakończenia rejestracji na wybranej ścieżce kształcenia.

5Zwrotu opłaty dokonuje się na podstawie rezygnacji kandydata za pośrednictwem indywidualnego konta w elektronicznym systemie rekrutacyjnym, a w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów opłata zostaje obligatoryjnie zwrócona wszystkim kandydatom ubiegającym się o przyjęcie na nieuruchomiony kierunek studiów. Czynności rekrutacyjne podejmowane są po uiszczeniu przez Kandydata opłaty w pełnej wysokości.

 

Podstawa prawna
Zarządzenie Nr R/Z.0201-39/2020 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 25 maja 2020 roku w sprawie wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia, studia jednolite magisterskie oraz do Szkoły Doktorskiej wnoszonej przez kandydatów w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w roku akademickim 2020/2021

trzy znaki zapytania


Gdzie znajdę informację na temat studiów prowadzonych na Uniwersytecie Pedagogicznym?

Informacje zamieszczone są w katalogu kierunków.

Gdzie uzyskam więcej informacji na temat prowadzonych studiów?

Szczegółowych informacji udzielają jednostki prowadzące poszczególne kierunki studiów.

Jak wygląda proces rekrutacji?

Kandydat, który chce ubiegać się o przyjęcie na studia stacjonarne lub niestacjonarne, pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolite magisterskie na Uniwersytecie Pedagogicznym zobowiązany jest do:

 • wypełnienia elektronicznego formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej rekrutacja-studia.up.krakow.pl (początek rejestracji od 1 czerwca);
 • wniesienia opłaty rekrutacyjnej na indywidualne konto bankowe, wygenerowane przez Elektroniczny System Rekrutacyjny;
 • wpisania wyników, zamieszczenia skanu wymaganych dokumentów i fotografii w Elektronicznym Systemie Rekrutacyjnym;
 • dokonania wpisu na studia (pod warunkiem przyjęcia na studia).


Jakie dokumenty muszę złożyć, chcąc ubiegać się o przyjęcie na studia?

Każdy kandydat na studia zamieszcza w systemie skany niżej wymienionych dokumentów:

 • skan świadectwa dojrzałości
 • skan aneksu do świadectwa dojrzałości – w przypadku poprawy lub uzupełnienia matury
 • skan dyplomu licencjata, inżyniera lub magistra – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia. Kandydaci – absolwenci roku 2020/2021 ubiegający się o przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą zamieścić skan zaświadczenia o zdaniu egzaminu dyplomowego i uzyskanej ocenie na dyplomie. Kopię dyplomu wraz oryginałem do wglądu kandydat zobowiązany jest doręczyć komisji rekrutacyjnej w terminie przez nią ustalonym.

 

W jaki sposób mogę dokonać opłaty rekrutacyjnej?

Kandydat może wnieść opłatę: w banku, na poczcie lub przez internet, na indywidualnie przypisany mu podczas elektronicznej rejestracji numer konta bankowego. Opłata rekrutacyjna podlega zwrotowi jedynie w przypadku nieuruchomienia kierunku lub rezygnacji kandydata z rekrutacji na studia tylko do momentu ostatniego dnia elektronicznej rejestracji za pomocą kliknięcia funkcji „rezygnacja”.

Chcę zarejestrować się na kilka kierunków studiów. Ile wpłat mam dokonać?

Opłata rekrutacyjna jest osobna dla każdego kierunku studiów (dla każdej ścieżki kształcenia). Jeśli kandydat rejestruje się na przykład na trzy kierunki studiów musi dokonać trzech wpłat.

System nie odnotował dokonania przeze mnie opłaty rekrutacyjnej. Co zrobić?

Jeśli kandydat posiada potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej, nie musi się martwić. Aby kwota została zaksięgowana na jego koncie, może upłynąć nawet kilka dni. Najszybciej informacja pojawi się po dokonaniu wpłaty przez internetowe konto bankowe, dłużej trwa księgowanie wpłat dokonanych na poczcie. Należy pamiętać, aby zachować potwierdzenie opłaty. Jeśli na koncie kandydata nie została zaksięgowana opłata rekrutacyjna należy zamieścić skan potwierdzenia wniesionej opłaty na indywidualnym koncie kandydata w elektronicznym systemie przed datą publikacji list osób zakwalifikowanych do przyjęcia.

Nie posiadam jeszcze świadectwa maturalnego, a system rekrutacyjny został już uruchomiony, czy mogę się już rejestrować?

Można założyć indywidualne konto i uzupełnić dane osobowe. W celu wykonania pełnej rejestracji należy poczekać, na świadectwo z wynikami matur (nie dotyczy kandydatów na kierunki artystyczne). O zakwalifikowaniu do przyjęcia nie decyduje kolejność zgłoszeń. Decydują wyniki uzyskane na świadectwie dojrzałości.

Nie posiadam jeszcze dyplomu a chcę ubiegać się o przyjęcie na studia II stopnia. Co zrobić?

O przyjęcie na studia drugiego stopnia może ubiegać się kandydat, który jest już po obronie pracy dyplomowej. Zamiast dyplomu załącza skan zaświadczenia potwierdzającego obronę (w oryginale).

Wyjeżdżam i będę nieobecny w kraju podczas rekrutacji, w jaki sposób mogę dostarczyć dokumenty a później zapisać się na studia?

Jeśli kandydat nie może dokonać wpisu osobiście, powinien wskazać osobę, która na podstawie pisemnego upoważnienia zrobi to w jego imieniu. Upoważnienie pisemne nie wymaga potwierdzenia notarialnego. Wzór upoważnienia.

Sposób dokonania wpisu na listę studentów zostanie przekazany przez komisję rekrutacyjną za pośrednictwem indywidualnego konta kandydata oraz wiadomości wysłanej na adres mailowy wskazany w elektronicznym systemie.

Pisałem maturę wcześniej a w tym roku ją poprawiałem lub uzupełniałem. Numer którego dokumentu wpisać w Elektronicznym Systemie Rekrutacyjnym?

W polu „numer świadectwa dojrzałości” należy wpisać numer dokumentu, który kandydat uzyskał po zdaniu egzaminu maturalnego. Gdy kandydat podwyższył wynik lub zdał egzamin z przedmiotów dodatkowych, otrzymuje aneks do świadectwa dojrzałości, który jest dokumentem uzupełniającym – załącznikiem do świadectwa dojrzałości. W elektronicznym systemie należy umieścić oba dokumenty, a w miejscu wpisywania ocen – należy wpisać najwyższy uzyskany wynik.

Wyniki z których przedmiotów brane są pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym?

O tym, które wyniki uwzględniane są w postępowaniu rekrutacyjnym dowiesz się z katalogu kierunków. Zasady te są zróżnicowane na poszczególnych kierunkach i specjalnościach studiów, zależą również od rodzaju zdawanej matury („stara” lub „nowa”).

Jaki poziom wybierać na maturze – podstawowy czy rozszerzony? Jaki ma to wpływ na liczbę uzyskanych punktów?

Warto zdawać maturę na poziomie rozszerzonym, ponieważ korzystniejszy jest przelicznik wyniku, co zwiększa szansę przyjęcia, zwłaszcza na obleganych kierunkach. Poniżej przedstawiamy zasady przeliczania wyników egzaminu maturalnego – „nowa matura”:
Wyniki egzaminu maturalnego z części pisemnej komisje rekrutacyjne przeliczają wg zasady:
poziom podstawowy 1% pkt = 1 pkt
poziom rozszerzony 1% pkt = 1,5 pkt
Gdy kandydat zdawał maturę na obu poziomach, w rankingu uwzględnia się wynik korzystniejszy dla kandydata.
Przeliczniki nie są stosowane na kierunkach, na których kryterium kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z przedmiotu kierunkowego zdawanego tylko na poziomie rozszerzonym.

Jak punktuje się wyniki uzyskane na maturze międzynarodowej?

Kandydatów z maturą międzynarodową obowiązują takie same przedmioty egzaminu maturalnego jak kandydatów z nową maturą.
Wynik poziomu SL mnożony jest przez współczynnik 1,5.
Wynik poziomu HL mnożony jest przez współczynnik 2,0.
Wyniki na świadectwie matury międzynarodowej przeliczane będą w następujący sposób:

matura międzynarodowa IB
SL
nowa matura
PP
 matura międzynarodowa IB
HL
nowa matura
PR
7 100% 7 100%
6 90% 6 90%
5 75% 5 75%
4 60% 4 60%
3 45% 3 45%
2 30% 2 30%

Jak punktuje się wyniki uzyskane na maturze dwujęzycznej?

Kandydatom, którzy zdawali maturę dwujęzyczną, ubiegającym się o przyjęcie na kierunek: filologia, specjalność filologia angielska, filologia romańska, filologia rosyjska, język hiszpański, język niemiecki lub język włoski komisje rekrutacyjne przeliczą wyniki matur, by były porównywalne do matury zdawanej na poziomie rozszerzonym:

 • gdy maturzysta uzyska z matury wynik niższy niż 80% pkt, zastosowany zostanie przelicznik 1,25
 • gdy maturzysta uzyska z matury wynik co najmniej 80% pkt, otrzyma 100% pkt

Otrzymany wynik zostanie przemnożony przez współczynnik 1,5.

Jakie są zasady przyjęć dla kandydatów, którzy ukończą szkołę za granicą?

Obywatel polski, który uzyskał świadectwo dojrzałości poza granicami RP jest przyjmowany na wybrany kierunek studiów według zasad dla kandydatów ze „starą maturą” (nie dotyczy kandydatów posiadających świadectwo International Baccalaureate (IB) i European Baccalaureate (EB)).

Czy mogę przewidzieć jakie mam szanse, aby dostać się na dany kierunek studiów?

Trudno jest przewidzieć szanse kwalifikacji na poszczególne kierunki czy specjalności. Zainteresowanie kierunkami w każdym roku jest inne, tak samo jak różne są progi punktowe, które zależą od wyników egzaminów maturalnych kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia. Często kandydaci „asekurują się”, składając podania na kilka kierunków, z których potem rezygnują. Dlatego wskaźniki takie jak liczba kandydatów na miejsce, czy próg punktowy są często mylące. Szczególnie dotyczy to dolnego progu punktowego.

Jakie fotografie wymagane są przez Uczelnię i kiedy mam je donieść?

Kandydat składa fotografie dopiero w momencie dokonywania wpisu na studia. Wymagane są 2 fotografie barwne, bez nakrycia głowy, na jasnym tle, podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem. Wymiary fotografii: 35×45 mm, takie jak do dowodu osobistego.

Jakie dokumenty powinienem dostarczyć po przyjęciu się na studia?

Po przyjęciu się na studia – w dniu wpisu konieczne jest złożenie następujących dokumentów:

 • podanie na studia – wydruk z systemu rekrutacyjnego
 • kopię świadectwa dojrzałości, oryginał – tylko do wglądu
 • kopię aneksu do świadectwa dojrzałości, oryginał – tylko do wglądu
 • kopię dyplomu ukończenia studiów, oryginał do wglądu bądź zaświadczenie o stwierdzające ukończenie studiów
 • zaświadczenie o średniej ocen ze studiów pierwszego stopnia (dotyczy kierunków drugiego stopnia, na których jest wymagane) lub kopia suplementu do dyplomu, jeśli zawiera informację o średniej ze studiów
 • zaświadczenie potwierdzające posiadane kwalifikacje nauczycielskie (dotyczy kierunków, na których jest wymagane)
 • zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku (dotyczy kierunków: biologia, bioinformatyka, ochrona środowiska, odnowa biologiczna)
 • 2 aktualne fotografie (w formacie 35×45 mm) opisane imieniem i nazwiskiem
 • deklarację wyboru języka (dostępna na stronie w systemie rekrutacyjnym) – nie dotyczy wszystkich form studiów
 • 2 egzemplarze umowy w sprawie świadczenia usług edukacyjnych (dotyczy studiów niestacjonarnych i obcokrajowców).


W jaki sposób poznam wyniki rekrutacj?

Każdy kandydat na indywidualnym koncie w systemie rekrutacyjnym będzie mógł sprawdzić wyniki postępowania kwalifikacyjnego. Informacja zostanie również wysłana na adres mailowy wskazany w elektronicznym systemie.

 

Kierunek studiówOpłata za naukę (PLN)
I rokII rokIII rokIV rokV rok
pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 4000 4000 4000 4000 4000
pedagogika specjalna 4000 4000 4000 4000 4000
prawo 4400 4400 4400 4400 4400
psychologia 4000 4000 4000 4000 4000

 

Podstawa prawna
Zarządzenie Nr R/Z.0201-50/2020 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 2 lipca 2020 roku w sprawie opłat za usługi edukacyjne dla cykli studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich rozpoczynających się w roku akademickim 2020/2021