O czym każdy obcokrajowiec kandydujący na studia wiedzieć powinien?
Jeśli jesteś zainteresowany studiami na naszej Uczelni, przeczytaj!

Myślisz o podjęciu studiów? Przeczytaj informator i poznaj zasady rekrutacji. Gdy w naszej ofercie znajdziesz coś dla siebie, nie zwlekaj! Serdecznie zapraszamy wszystkich kandydatów. Postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami, a bezstresowo złożysz dokumenty i pomyślnie zakończysz postępowanie kwalifikacyjne. Zaczynamy!

1Wypełnij elektroniczny formularz rejestracyjny znajdujący się na stronie internetowej rekrutacja.up.krakow.pl (początek rejestracji od 1 czerwca).

2Przygotuj odpowiednie dokumenty:

 1. wydruk formularza rejestracyjnego z elektronicznego systemu rekrutacyjnego
 2. kopię świadectwa dojrzałości/dyplomu zalegalizowanego lub opatrzonego apostille lub innego dokumentu uzyskanego za granicą, uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia na uczelniach każdego typu w państwie, w którego systemie działa instytucja wydająca świadectwo/dyplom, wraz z tłumaczeniem na język polski wykonanym przez tłumacza przysięgłego (oryginał do wglądu)
 3. dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej
 4. kserokopię paszportu (strona ze zdjęciem)
 5. kserokopię Karty Polaka – dotyczy osób, które ją posiadają
 6. kserokopię karty stałego pobytu – dotyczy osób, które ją posiadają
 7. kserokopię certyfikatu znajomości języka polskiego na poziomie B1
 8. kserokopię polisy ubezpieczeniowej
 9. kserokopię aktualnego zaświadczenia lekarskiego wraz z tłumaczeniem na język polski
 10. cztery aktualne fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (35×45mm)

3Dokumenty (nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) złóż w terminie i miejscu wskazanym przez Instytut lub Katedrę. Adresy jednostek dydaktycznych znajdziesz w informatorze oraz w tabeli. Dokumenty za Ciebie może złożyć inna osoba. W takim przypadku nie jest wymagane upoważnienie.

4Jeżeli zostałeś przyjęty na studia, musisz dokonać wpisu. W tym celu przygotuj dokumenty nr 8, 9, 10 oraz dokumenty wskazane na Twoim indywidualnym koncie kandydata. Przygotuj także oryginały wszystkich wymaganych dokumentów (nr 1, 2 oraz 4–9) – będziesz je musiał przedstawić do wglądu komisji rekrutacyjnej. Wszystkie formalności związane z wpisem na studia załatwisz w terminie i miejscu podanym w Decyzji o przyjęciu. Jeśli nie będziesz mógł dokonać ich osobiście, możesz upoważnić inną osobę. Pobierz druk upoważnienia (PDF 55 KB).

 

Порядок приема и правила поступления в Педагогигеский университет

1Иностранцы, подающие документы в вуз, обязаны приступить к вступительным испытаниям, предварительно зарегистрировавшись в системе rekrutacja.up.krakow.pl (регистрация начинается с 1 июня).

2Абитуриенты-иностранцы обязаны предоставить следующие документы:

 1. заявление по установленному в вузе образцу
 2. копию (вместе с оригиналом для ознакомления) аттестата о среднем (полном) общем образовании/диплома о высшем образовании, легализированного либо заверенного апостилем или другого документа, полученного за границей, дающего право поступать в вузы каждого типа в стране, в системе которой действует учреждение, выдающее аттестат о среднем (полном) образовании/диплом о высшем образовании, вместе с переводом на польский язык
 3. квитанцию, подтверждающюю оплату регистрационного взноса
 4. копию паспорта – страниц с визой и фотографией
 5. копию карты поляка – касается обладателей карты поляка
 6. копию вида на жительство в Польше – касается обладателей вида на жительцтво
 7. копию сертификата, подтверждающего уровень владения польским языком
 8. копию страхового полиса на случай болезни или последствий несчастных случаев
 9. копию медицинской справки, вместе с переводом на польский язык
 10. 4 фотографии (35х45 мм)

3Документы номер 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 надо подать в сроки и место, установленные графиком приема в университет. Если не можете подать их лично, может это сделать кто-то другой. В данном случае не нужна доверенность.

4После получения информации о зачислении в Университет, Вам надо лично подтвердить направление/специальность, в сроки определенные Приемной комиссией. Зачисленные кандидаты должны предоставить документы номер 8, 9, 10, а также документы указанные в электронной системе. Оригиналы документов номер 1, 2 а также 4–9 надо предоставить для ознакомления. Если не можете потвердить лично, может это сделать кто-то другой при помощи пелномочия версия для печати (PDF 55 KB). После подтверждения Вы получите документ о зачислении в Университет.

 

 

Zgodnie z decyzją Rektora UP z dnia 21 września 2017 r. studenci studiów niestacjonarnych uiszczają roczną opłatę za naukę (tzw. czesne) w danym roku akademickim w czterech równych ratach, w następujących terminach:

 • I rata – do 31 października 2017 r.
 • II rata – do 30 listopada 2017 r.
 • III rata – do 15 marca 2018 r.
 • IV rata – do 30 kwietnia 2018 r.

Studentowi, który zalega z opłatą za studia, nie może zostać wydana legitymacja studencka bądź przedłużona jej ważność.

Kierunek studiówOpłata za jeden semestr studiów
w roku akademickim 2017/2018
(PLN)
administracja 1850
archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo 1700
bezpieczeństwo narodowe 1950
bezpieczeństwo wewnętrzne 1850
biologia 2100
edukacja techniczno-informatyczna 2000 (2-letnie)
2000 (1,5-roczne)
ekonomia społeczna 1850
etyka – mediacje i negocjacje 1600
filologia polska 1650
filologia, spec. filologia angielska 2350
filologia, spec. filologia romańska 2000
filologia, spec. filologia rosyjska 1750
filozofia 1600
geografia 2000
historia 1700
informatyka 2300
komunikacja społeczna i lingwistyka kulturowa 1650
kulturoznawstwo i wiedza o mediach 1650
matematyka 1900
odnowa biologiczna 2500
pedagogika, spec. edukacja dla bezpieczeństwa i zarządzanie kryzysowe 1950
pedagogika, spec. poradnictwo edukacyjne i zawodowe 1900
pedagogika, spec. społeczno-opiekuńcza 1900
pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 2000
pedagogika specjalna 2000
politologia 1600
praca socjalna 1850
socjologia 1850
stosunki międzynarodowe 1700
turystyka i rekreacja 2000

 

Podstawa prawna:

 1. Zarządzenie nr R/Z.0201-19/2017 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie wysokości opłat wnoszonych przez studentów pierwszych lat studiów niestacjonarnych w roku akademickim 2017/2018 – opłata za jeden semestr studiów (PDF 657 KB)
 2. Decyzja nr R/D.0201-17/2017 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego z dnia 21 września 2017 r. w sprawie wnoszenia opłat za naukę na studiach niestacjonarnych i podyplomowych w roku akademickim 2017/2018 (PDF 235 KB)