Aktualnie trwa rekrutacja na następujące kierunki studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia:

Studia niestacjonarne I stopnia

 

Порядок приема и правила поступления в Педагогигеский университет

1Иностранцы, подающие документы в вуз, обязаны приступить к вступительным испытаниям, предварительно зарегистрировавшись в системе rekrutacja.up.krakow.pl (регистрация начинается с 1 июня).

2Абитуриенты-иностранцы обязаны предоставить следующие документы:

 1. заявление по установленному в вузе образцу
 2. копию (вместе с оригиналом для ознакомления) аттестата о среднем (полном) общем образовании/диплома о высшем образовании, легализированного либо заверенного апостилем или другого документа, полученного за границей, дающего право поступать в вузы каждого типа в стране, в системе которой действует учреждение, выдающее аттестат о среднем (полном) образовании/диплом о высшем образовании, вместе с переводом на польский язык
 3. квитанцию, подтверждающюю оплату регистрационного взноса
 4. копию паспорта – страниц с визой и фотографией
 5. копию карты поляка – касается обладателей карты поляка
 6. копию вида на жительство в Польше – касается обладателей вида на жительцтво
 7. копию сертификата, подтверждающего уровень владения польским языком
 8. копию страхового полиса на случай болезни или последствий несчастных случаев
 9. копию медицинской справки, вместе с переводом на польский язык
 10. 4 фотографии (35х45 мм)

3Документы номер 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 надо подать в сроки и место, установленные графиком приема в университет. Если не можете подать их лично, может это сделать кто-то другой. В данном случае не нужна доверенность.

4После получения информации о зачислении в Университет, Вам надо лично подтвердить направление/специальность, в сроки определенные Приемной комиссией. Зачисленные кандидаты должны предоставить документы номер 8, 9, 10, а также документы указанные в электронной системе. Оригиналы документов номер 1, 2 а также 4–9 надо предоставить для ознакомления. Если не можете потвердить лично, может это сделать кто-то другой при помощи пелномочия версия для печати (PDF 55 KB). После подтверждения Вы получите документ о зачислении в Университет.

 

 

O czym każdy obcokrajowiec kandydujący na studia wiedzieć powinien?
Jeśli jesteś zainteresowany studiami na naszej Uczelni, przeczytaj!

Myślisz o podjęciu studiów? Przeczytaj informator i poznaj zasady rekrutacji. Gdy w naszej ofercie znajdziesz coś dla siebie, nie zwlekaj! Serdecznie zapraszamy wszystkich kandydatów. Postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami, a bezstresowo złożysz dokumenty i pomyślnie zakończysz postępowanie kwalifikacyjne. Zaczynamy!

1Wypełnij elektroniczny formularz rejestracyjny znajdujący się na stronie internetowej rekrutacja.up.krakow.pl (początek rejestracji od 1 czerwca).

2Przygotuj odpowiednie dokumenty:

 1. wydruk formularza rejestracyjnego z elektronicznego systemu rekrutacyjnego
 2. kopię świadectwa dojrzałości/dyplomu zalegalizowanego lub opatrzonego apostille lub innego dokumentu uzyskanego za granicą, uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia na uczelniach każdego typu w państwie, w którego systemie działa instytucja wydająca świadectwo/dyplom, wraz z tłumaczeniem na język polski wykonanym przez tłumacza przysięgłego (oryginał do wglądu)
 3. dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej
 4. kserokopię paszportu (strona ze zdjęciem)
 5. kserokopię Karty Polaka – dotyczy osób, które ją posiadają
 6. kserokopię karty stałego pobytu – dotyczy osób, które ją posiadają
 7. kserokopię certyfikatu znajomości języka polskiego na poziomie B1
 8. kserokopię polisy ubezpieczeniowej
 9. kserokopię aktualnego zaświadczenia lekarskiego wraz z tłumaczeniem na język polski
 10. cztery aktualne fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (35×45mm)

3Dokumenty (nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) złóż w terminie i miejscu wskazanym przez Instytut lub Katedrę. Adresy jednostek dydaktycznych znajdziesz w informatorze oraz w tabeli. Dokumenty za Ciebie może złożyć inna osoba. W takim przypadku nie jest wymagane upoważnienie.

4Jeżeli zostałeś przyjęty na studia, musisz dokonać wpisu. W tym celu przygotuj dokumenty nr 8, 9, 10 oraz dokumenty wskazane na Twoim indywidualnym koncie kandydata. Przygotuj także oryginały wszystkich wymaganych dokumentów (nr 1, 2 oraz 4–9) – będziesz je musiał przedstawić do wglądu komisji rekrutacyjnej. Wszystkie formalności związane z wpisem na studia załatwisz w terminie i miejscu podanym w Decyzji o przyjęciu. Jeśli nie będziesz mógł dokonać ich osobiście, możesz upoważnić inną osobę. Pobierz druk upoważnienia (PDF 55 KB).

 

Zgodnie z decyzją Rektora UP z dnia 21 września 2017 r. studenci studiów niestacjonarnych uiszczają roczną opłatę za naukę (tzw. czesne) w danym roku akademickim w czterech równych ratach, w następujących terminach:

 • I rata – do 31 października 2017 r.
 • II rata – do 30 listopada 2017 r.
 • III rata – do 15 marca 2018 r.
 • IV rata – do 30 kwietnia 2018 r.

Studentowi, który zalega z opłatą za studia, nie może zostać wydana legitymacja studencka bądź przedłużona jej ważność.

Kierunek studiówOpłata za jeden semestr studiów
w roku akademickim 2017/2018
(PLN)
administracja 1850
architektura informacji 1800
archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo 1700
bezpieczeństwo narodowe 1950
bezpieczeństwo wewnętrzne 1850
biologia 2100
edukacja techniczno-informatyczna 2000
ekonomia społeczna 1850
etyka – mediacje i negocjacje 1600
filologia polska 1800
filologia, spec. filologia angielska 2350
filologia, spec. filologia germańska 2300
filologia, spec. filologia hiszpańska 2300
filologia, spec. filologia romańska 2500
filologia, spec. filologia włoska 2500
filozofia 1600
geografia 2000
gospodarka przestrzenna 2000
historia 1700
informatyka 2000
kulturoznawstwo i wiedza o mediach 1800
matematyka 1900
monitoring środowiska przyrodniczego 2000
pedagogika, spec. edukacja dla bezpieczeństwa i działań proobronnych 1950
pedagogika, spec. edukacja dla bezpieczeństwa i obrona terytorialna 1950
pedagogika, spec. promocja zdrowia i profilaktyka uzależnień 1900
pedagogika, spec. psychoprofilaktyka zaburzeń i wspomaganie rozwoju 1900
pedagogika, spec. społeczno-opiekuńcza z pedagogiką szkolną 1900
pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 2000
pedagogika specjalna 2000
politologia 1600
praca socjalna 1850
socjologia 1850
stosunki międzynarodowe 1700
turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe 1700
turystyka i rekreacja 2000
zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi 1600

 

Podstawa prawna:

 1. Zarządzenie nr R/Z.0201-19/2017 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie wysokości opłat wnoszonych przez studentów pierwszych lat studiów niestacjonarnych w roku akademickim 2017/2018 – opłata za jeden semestr studiów (PDF 657 KB)
 2. Decyzja nr R/D.0201-17/2017 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego z dnia 21 września 2017 r. w sprawie wnoszenia opłat za naukę na studiach niestacjonarnych i podyplomowych w roku akademickim 2017/2018 (PDF 235 KB)