Strona główna | Intranet | Książka telefoniczna | Kontakt


ZAŁĄCZNIKIZałącznik Nr 1

WNIOSEK

o zakwalifikowanie studenta do realizacji programu przysposobienia obronnego........................................................................................................................................
(numer ewidencyjny PESEL)


........................................................................................................................................
(stopień wojskowy, imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, imię ojca, imię matki) *


........................................................................................................................................
(kierunek/specjalność i rok studiów)


........................................................................................................................................
(nr książeczki wojskowej i przez kogo wydana, kategoria zdrowia, przeznaczony lub nie przeznaczony do odbycia służby wojskowej, służby zastępczej, służby w formacjach OC) *Wyrażam (nie wyrażam) zgodę na wykorzystanie moich danych do przetwarzania na cele obronne.*


...................................................
(podpis)               


Adres:

.................................................................................................................................................................................
(pobytu stałego)

.................................................................................................................................................................................
(pobytu czasowego)


Inne informacje:
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................


...............................................................
podpis osoby składającej wniosek


ADNOTACJE WŁADZ UCZELNI
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................

...............................................................
 data, podpis i pieczęć osoby     
upoważnionej przez rektora     
*niepotrzebne skreślićZałącznik Nr 2

PROGRAM PRZYSPOSOBIENIA OBRONNEGO

I. CEL NAUCZANIA PRZEDMIOTU:

Opanowanie przez studentów i studentki podstawowej wiedzy o bezpieczeństwie narodowym, w szczególności o organizacji obrony narodowej oraz poznanie zadań państwa, w tym sił zbrojnych w zapewnieniu bezpieczeństwa narodowego, a także przygotowanie studentów i studentek do spełnienia przez nich powinności obronnych.

Forma realizacji: samokształcenie i konsultacje oraz egzamin.

II. PROGRAM SZCZEGÓŁOWY:

1. TRADYCJE KSZTAŁCENIA OBRONNEGO W POLSCE

1.1. W okresie rozbiorów.

1.2. W okresie II RP.

1.3. Po drugiej wojnie światowej.

2. OBRONA NARODOWA W TWORZENIU BEZPIECZEŃSTWA POLSKI

2.1. Pojęcie i zakres bezpieczeństwa narodowego i obrony narodowej

Pojęcie bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo jako naczelna potrzeba człowieka (narodu). Interesy bezpieczeństwa narodowego. Wymiary bezpieczeństwa: podmiotowy (jednostkowy, narodowy, międzynarodowy), przedmiotowy (wartości, środki i narzędzia, aktywność państwa), procesualny (koncepcje bezpieczeństwa, współzależność interesów bezpieczeństwa). Obrona narodowa jako dziedzina bezpieczeństwa narodowego. Pojęcia i istota obrony narodowej. Ewolucja pojęcia i zakresu obrony narodowej.

2.2. Konstytucyjne i ustawowe cele, zadania i obowiązki w sferze bezpieczeństwa i obrony narodowej

Funkcje państwa i podmiotów prawa państwowego w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego i obrony narodowej. Jedność organizacyjna systemów: bezpieczeństwa narodowego i obrony narodowej. Interesy bezpieczeństwa narodowego i obrony narodowej w prawie polskim. Rola organów władzy w tworzeniu bezpieczeństwa narodowego i obrony narodowej. Zadania i obowiązki organów władzy i administracji, przedsiębiorców i obywateli. Rola organizacji pozarządowych w umacnianiu bezpieczeństwa narodowego i w obronie narodowej.

2.3. Zagrożenia bezpieczeństwa narodowego

Pojęcie i istota zagrożeń bezpieczeństwa narodowego. Typologia zagrożeń. Charakterystyka zagrożeń. Zagrożenia globalne. Zagrożenia dla Europy. Zagrożenia dla Polski i narodu polskiego.

2.4. Obrona narodowa i obrona wspólna NATO.

Właściwości obrony narodowej (obrona: powszechna, państwowa, ciągła i ogólna). Organizacja i funkcjonowanie obrony narodowej. Charakterystyka elementów funkcjonalnych obrony narodowej. Obrona wspólna NATO. Zasady działania Sojuszu Północnoatlantyckiego. Zakres wspólnych przedsięwzięć obronnych. Koncepcja strategiczna Sojuszu. Rola państwa - członka NATO. Interesy narodowe a sojusznicze.

2.5. Założenia strategii bezpieczeństwa narodowego

Pojęcie i istota strategii bezpieczeństwa narodowego. Kształtowanie się strategii bezpieczeństwa RP. Cele i zasady polityki bezpieczeństwa RP. Przeciwdziałanie zagrożeniom zewnętrznym i wewnętrznym bezpieczeństwa narodowego.

2.6. Stany nadzwyczajne i gotowość obronna państwa

Pojęcie i istota stanów nadzwyczajnych i gotowości obronnej państwa. Stan klęski żywiołowej, stan wyjątkowy i stan wojenny - zasady wprowadzania stanów nadzwyczajnych, zasady działania organów władzy publicznej, zakres ograniczeń wolności i praw człowieka i obywatela. Funkcjonowanie państwa po wprowadzeniu stanów nadzwyczajnych.

2.7. Założenia strategii obrony narodowej

Pojęcie i istota strategii obrony narodowej. Cele i zasady strategii obronności RP. System obronności państwa. Rola organów władzy, sił zbrojnych i układu pozamilitarnego w systemie obronności RP.

3. ORGANIZACJA WOJSKOWA POLSKI

3.1. Pojęcie systemu wojskowego oraz jego misje i zadania

Pojęcie wojska, jego miejsce i rola w państwie; pojęcie i struktura systemu wojskowego państwa; zadania systemu wojskowego.

3.2. Siły Zbrojne RP w czasie pokoju, kryzysu i wojny.

Podstawowa funkcja sił zbrojnych. Działalność pokojowa. Reagowanie w sytuacjach kryzysowych (operacje inne niż wojna). Udział SZ RP w międzynarodowych operacjach pokojowych. System mobilizacyjny sił zbrojnych. Działania w operacjach sojuszniczych poza terytorium kraju i w obronie kolektywnej Polski. Obowiązki państwa-gospodarza. Opór na terenach okupowanych.

3.3. Struktura Sił Zbrojnych

Czynniki wpływające na kształt i możliwości sił zbrojnych. System dowodzenia. Rola Sztabu Generalnego. Wojska Lądowe. Wojska Lotnicze i Obrony Powietrznej (Siły Powietrzne). Marynarka Wojenna. Wojska operacyjne i terytorialny system wsparcia. Rola okręgów wojskowych, wojewódzkich sztabów wojskowych, wojskowych komend uzupełnień i garnizonów. Organizacja i przeznaczenie.

3.4. Struktura rodzajów wojsk

Ogólne zasady organizacji wojsk: związki taktyczne, oddziały i pododdziały. Przeznaczenie, organizacja i podstawowe uzbrojenie: wojsk pancernych, zmechanizowanych, desantowych, żandarmerii wojskowej, obrony terytorialnej, artylerii i obrony plot, wojsk inżynieryjnych, chemicznych, łączności, komunikacji, logistyki, służby zdrowia. Duszpasterstwo wojskowe.

3.5. Służba wojskowa

Rodzaje służby wojskowej: zawodowa, ochotnicza, obowiązek wojskowy obywateli (zasadnicza służba wojskowa i służba w rezerwie); organizacja funkcjonowania wojska: hierarchia, dyscyplina, porządek wojskowy, garnizon i jednostka wojskowa.

3.6. Podstawowe pojęcia i zasady walki zbrojnej

Pojęcie sztuki wojennej i jej części składowych: strategii, sztuki operacyjnej i taktyki; środki, czynniki, sposoby, rodzaje i formy walki zbrojnej. Zasady sztuki wojennej.

3.7. Współpraca cywilno-wojskowa

Istota, potrzeba, formy i zakres współpracy. Wojskowe wsparcie władz cywilnych i społeczeństwa - zasady i procedury. Organizacja współdziałania cywilno-wojskowego.

4. CYWILNA ORGANIZACJA OBRONY NARODOWEJ

4.1. Misje i zadania cywilnej organizacji obrony narodowej

Zarys rozwoju cywilnej części obrony narodowej. Organizacja pozamilitarnej części obrony narodowej w RP. Zasady funkcjonowania i organizacji: obrony cywilnej, świadczeń osobistych i rzeczowych oraz powszechnej samoobrony ludności.

4.2. Zagrożenia

Charakterystyka zagrożeń życia, mienia i środowiska. Zasady oceny i analizy zagrożeń bezpośrednich ludności i zakładów pracy. Monitoring zagrożeń niemilitarnych. Podstawy prawne i zasady funkcjonowania społeczeństwa w czasie zagrożeń nadzwyczajnych.

4.3. Ochrona ludności

Sposoby ochrony ludności. Organizacja i funkcjonowanie ochrony ludności w Polsce. Zasady ochrony ludności w zakładach pracy i miejscu zamieszkania.

4.4. Ratownictwo

Krajowy system ratownictwa. Resortowe systemy ratownictwa (ogólne i specjalistyczne). Społeczne (pozarządowe) systemy ratownictwa.

4.5. Bezpieczeństwo i porządek publiczny

Rola administracji publicznej w kształtowaniu bezpieczeństwa i porządku publicznego. Zadania i kompetencje policji, straży miejskich (gminnych), żandarmerii wojskowej oraz innych służb w utrzymaniu bezpieczeństwa i porządku publicznego.

4.6. Wsparcie cywilne sił zbrojnych

Relacje i współpraca cywilno-wojskowa. Zasady realizacji zadań gospodarczo-obronnych oraz świadczeń osobistych i rzeczowych. Kształtowanie społecznego wsparcia sił zbrojnych.

4.7. Organizacje pozarządowe w obronie narodowej

Miejsce i zadania organizacji pozarządowych w obronie narodowej. Zasady wykonywania zadań przez organizacje pozarządowe na rzecz obrony narodowej.

4.8. Ochrona i obrona granicy państwowej, ważnych obiektów i instytucji

Zasady ochrony granicy państwowej i ważnych obiektów. Ochrona obiektów i dóbr niezbędnych do przetrwania ludności. Ochrona dóbr kultury. Ochrona instytucji i zakładów pracy. Formacje ochronne.

4.9. Zarządzanie kryzysowe

Istota i znaczenie zarządzania w sytuacjach kryzysowych. Organizacja zarządzania w sytuacjach kryzysowych w Polsce. Zasady i przedsięwzięcia zarządzania w sytuacjach kryzysowych (zakład pracy, gmina, powiat).Załącznik nr 3

ZAKRES WIEDZY OBJĘTEJ EGZAMINEM Z PRZYSPOSOBIENIA OBRONNEGO

Egzaminowany student powinien:

ZNAĆ:
pojęcie i zakres bezpieczeństwa narodowego, obronności (obrony narodowej), konstytucyjne i ustawowe ujęcie (regulacje) obowiązków obrony Ojczyzny, charakter i zakres zagrożeń bezpieczeństwa narodowego, ogólną organizację wojskową Polski i organizację obrony cywilnej, formy wypełniania obowiązków obronnych przez obywateli.

POSIADAĆ OGÓLNĄ WIEDZĘ O:
założeniach strategii bezpieczeństwa i strategii obronności, strukturze systemu obronnego, strukturze sił zbrojnych, organizacji służby wojskowej obywateli, rodzajach, formach i sposobach walki zbrojnej.

POTRAFIĆ OKREŚLIĆ:
zagrożenia nadzwyczajne życia ludzkiego, mienia i środowiska, organy i instytucje organizujące ochronę ludności, sposoby postępowania w sytuacjach zagrożeń, organy i instytucje ratownictwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego.

WYKAZAĆ ORIENTACJĘ I OGÓLNĄ ZNAJOMOŚĆ:
zasad planowania i organizowania działań w administracji publicznej i przedsiębiorstwach w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń.